koṅkaṇabhāso Profile picture
A new page for the linguistics of Konkani and its diverse dialects. कोंकणी भाशेचें आनी तिचें विविध बोल्येचें भाशातज्ञाचें पास्वत एक नवीं पान

Nov 24, 2021, 8 tweets

A #Konkani poem about attack of the Portuguese on Divāḍī̃ island, Goa in the 16th century-

अमाशेचीं रातिं काळीं,
वीस बावीस पुर्तुगालीं,
कोयतीं पारय कुराडीं,
घेवन आयलें दिवाडीं.

amāśecī̃ rātĩ kāḷī̃,
vīs bāvīs purtugālī̃,
kōytī̃ pāray kurāḍī̃,
ghēvn āylɛ̃ divāḍī̃.

1/n

@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 उजो लायलो सोबीत देवळांक,​
जनांगेल्यो मनाक-मानाक​,
फिरंग्यान हर्शान उडकीं मारलीं,
हातांत फेणिये कुपीं धरलीं.

uj̈ɔ lāylɔ sobīt devḷā̃k,​
janā̃gelyo manāk-mānāk​,
phirãgyān harśān uḍkī̃ mārlī̃,
hātānt pheṇiye kupī̃ dharlī̃.

2/n

@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 जेजू दुतू जगूं जगूं,
सैतान पिशच मरूं मरूं,
पाद्रीं वरवीं जयजयकारुं,
रातिभर उठलो घोश अपारुं.

jej̈ū dutū jagū̃ jagū̃,
saitān piśac marū̃ marū̃,
pādrī̃ varvī̃ jayajaykārũ
rātibhar uṭhlɔ ghoś apārũ

3/n

@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 देवळां सगळीं लासून गेल्लीं,
बिंबां पाशाणीं अनाथ पडलीं,
भांगर शिंगार फिरंग्यान व्हेल्लीं,
वांगडीं सगळीं नश्ट केल्लीं.

dɛvḷā̃ sagḷī̃ lāsūn gellī̃,
bĩbā̃ pāśāṇī̃ anāth paḍlī̃,
bhāṅgar śiṅgār phiraṅgyān vhellī̃,
vāṅgḍī̃ sagḷī̃ naśṭ kellī̃.

4/n

@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 जाल्लो आदेशाचीं पालन​,
अनभावर्थींक केल्लें पीडन​,
बांदलें थिंगा इगर्ज व्हडलीं,
क्रिस्तांव धर्म स्थापीत जाल्लीं.

j̈āllɔ ādeśācī̃ pālan​,
anabhāvarthīṅk kɛllɛ̃ pīḍan​,
bāndlī̃ thiṅgā igarj̈ vhaḍlī̃,
kristā̃v dharm sthāpīt j̈āllī̃.

5/n

@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 तेंच चक्र घूंवन पडलें,
वरवधुच्या माथ्याचेर​,
सुमार बारा आदेश लागलें,
हिंदू विवाहांचेर.

tē̃ċ ċakra ghū̃vn paḍlɛ̃,
varavadhucyā māthyācer​,
sumār bārā ādēś lāglɛ̃,
hindū vivāhāñcer.

6/n

@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 भट्टान लग्नाक वचूं नज​,
तांकां थंय आपोंव नज​,
मंत्र स्तोत्र वाचूं नज​,
गारण्यें सगळें घालूं नज​.

bhaṭṭān lagnāk vacū̃ naj̈a​,
tāṅkā̃ thãy āpō̃u naj̈a​,
mantra stōtra vācū̃ naj̈a​,
gāraṇyɛ̃ sagḷɛ̃ ghālū̃ naj̈a​.

7/n

@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 मांगळीक पूजा करूं नज​,
गायन नर्तन नांचूं नज​,
धोल मृदुंग वाजूं नज​,
वरयात्रा काडीं नज​.

māṅgḷīk pūjā karū̃ naj̈a​,
gāyan nartan nāñcū̃ naj̈a​,
dhōl mr̥duṅg vājū̃ naj̈a​,
varayātrā kāḍī̃ naj̈a​.

8/8

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling