Bart4817 πŸŒπŸ‡³πŸ‡±πŸ‡ΊπŸ‡²πŸ•‰ Profile picture
Music's my medicine. Stay united, not divided. Where I go, we might all go https://t.co/HXUJpdiwax… "If you hurt what's mine, I'll sure as hell retaliate"
16 Oct
1/8 Vraagje (en draadje)

πŸ‘‡πŸ€”

Hoe kan het zijn dat wat een aantal mensen op papier zet,

tot dermate veel macht over en inmenging in het leven van een individu leidt,

dat de schade dat dat individu in de breedste zin oploopt, gerechtvaardigd is?

2/8 Ik denk dat we het over zelfbeschikkingsrecht en afgegeven mandaat moeten hebben. Ik bedoel, toen ik stemde, deed ik dat op basis van verkiezingsbeloften en de eed dat de kandidaten mijn rechten zo goed mogelijk zouden vertegenwoordigen.

Wel...
3/8 Ik ben op het punt gekomen dat ik er geen vertrouwen meer in heb dat de regering momenteel handelt in het beste belang van mijn persoon.

Immers, mijn vrijheden worden verder en verder ingeperkt, er worden beslissingen gemaakt o.b.v. onderzoek en situaties, die voor mij...
Read 9 tweets
13 Oct
Aan alle leden in de kamer die vΓ³Γ³r de coronaspoedwet gestemd hebben of dit beleid reeds actief uitvoeren, inclusief het EU-orgaan dat nu verondersteld boven de NL grondwet staat:

vuile gore laffe land- en volksverraders dat jullie zijn met jullie Bilderberg-/ NWO-agenda.

/1
Jullie komen er nu misschien nog mee weg, maar vergeet niet dat wij, dΓ‘t deel van het volk dat hiermee de dupe is van jullie disproportionele, op pseudowetenschap geΓ«nte maatregelen, jullie als regering invalide verklaren:

wegens grove schendingen van diverse artikelen... /2
...uit o.a. de Universele Rechten van de Mens alsook andere internationale verdragen en wegens misdaad op grond van misleiding wens ik dat jullie een volks- dan wel internationaal tribunaal wacht waarin jullie afgerekend worden voor jullie daden.

En mocht die... /3
Read 4 tweets
27 Aug
1/ Over corona, het vaccin, de coronaspoedwet en de potentiΓ«le gevolgen voor alle betrokkenen

Samen met een vloedgolf aan wakkere artsen, onderzoekers, wetenschappers en alledaagse mensen zeg ik: "De overheid grijpt de 'coronacrisis' aan om een vaccin als 'enige' oplossing...
2/ aan te bieden, terwijl er wetenschappelijk bewezen eerstelijnsmedicatie aanwezig is. Dit, samen met mondkapjes, waarvan de effectiviteit zelfs door de WHO maar ook door andere bronnen ernstig in twijfel wordt getrokken

Bronnen:

- bmjopen.bmj.com/content/5/4/e0…
3/ - oralhealthgroup.com/features/face-…
- ocla.ca/wp-content/upl…

en met de 1,5-meter-regel, waarvan ook onduidelijkheid bestaat of dit wel echt zo effectief is in het terugdringen van de verspreiding van het virus (dailymail.co.uk/news/article-8…).

Verder moet er een vaccinatiepaspoort komen...
Read 19 tweets