محمدباقر طباطبایی Profile picture
معمار، مدیر فرایندهای معماری و فرهنگی، برنامه ریز معماری . ایران----توسعه----آزادی
Dec 19, 2021 14 tweets 5 min read
در دانشگاه‌ها، شوراها، محافل حکومتی و پژوهشکده‌ها، درغیاب اندیشه و خرد #ایران‌شهری کاری زشت و ویران‌گر ذهن و شعور رواج یافته که می‌توان به‌‌آن #نظریه_خواری گفت. نظریه‌خواری بمعنای بهره‌گیری ناآگاهیده از فرآورده‌های اندیشه‌ای دیگران است، بی آنکه مناسبتش با سرزمین، سنجیده شود./1 یعنی برای طرح‌ریزی الگوهای فکر و تصمیم و اقدام، جماعتی که جز گرد‌هم‌آوری چند واژه و جمله‌سازی باآنها کاری نمی‌دانند،‌ دانشمند و تصمیم‌ساز شمرده‌ می‌شوند- قدر می‌بینند و بر صدر می‌نیشینند و مزخرفات خود را بازمی‌گویند.
برای عبورازنظریه‌خواری به نظریه‌پردازی،باید #میهن‌پرست باشیم./2
Nov 25, 2021 4 tweets 2 min read
کتاب"ترانه وطنی"( 1326 قمری 1287 خورشیدی) از ادیبی تبریزی و مشروطه‌خواه به‌نام طیّب که در ابتدا آن مثنوی میهن‌پرستانه سروده و سپس با متنی استوار وبیانی شدید،‌با هواداری از مشروطه،مشروعه‌خواهان را درمیدان استدلال به‌خاک هلاک انداخته است.
منتخبی از ابیات مثنوی در توییت‌های بعدی/1 خاک عالم بر سر ما ابلهان
خصم بیدار است و ما ها خفتگان
گر شجاعی، جنگ‌جو با دشمنان
دشمنان را دور کن از خانمان
دشمنان خانگی در خانمان
دشمنی افکنده بین دوستان
دشمنی افکند و دعوا و نفاق
در میان ملت با اتّفاق
تا رسد خود بر مراد خویشتن
یا دهد بر باد خاک این وطن
/2
Nov 25, 2021 5 tweets 2 min read
#میهن‌پرستی همان هوشیاری است
میهن تاب ضربه‌هایی را که دشمنان آگاهانه بر بنیادهای آن وارد می‌کنند،‌ بدون مراقبت هوشیارانه و مداوم نخواهد داشت.
در گذشته دشمنان ایران،‌ با یورش و کشتارهای وسیع خواستند #ایران را نابود کنند و نتوانستند،‌ و این بار با چراغ آمده تا گزیده‌تر برد کالا/1 زیست‌بوم سرزمین را با مهندسی ویرانی،نابود کردند. دانش و تجربه انباشته بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی سرزمین،‌ در هیاهوی مافیای آب و سدّ و صادرات، از میان رفت.
بنیادهای اخلاقی روابط اجتماعی را گسیختند. خیانت و ناجوانمردی و دست‌درازی و بی‌اعتمادی، رواج عمومی و خطرناک یافت./2
Nov 24, 2021 4 tweets 2 min read
گروهی نادان گمان می‌کنند هرکه از #میهن‌پرستی بگوید،ازهمه آنچه هم‌اکنون در این سرزمین جریان دارد،‌ خوشنود است و آنها را نیکو می‌شمارد.
جمعی از هواداران خردگریز وضع موجود نیز، میهن‌پرستی را به حمایت بی‌چون و چرا از تمامی"آنچه هست"تحریف می‌کنند.
اما واقعیت،درست ضدّ این توهمات است./1 شکاف میان آنچه میهن‌پرستان راستین برای میهن شایسته می‌شمارند با آنچه در واقعیت کنونی جاری است،عمیق است.مامی‌دانیم میراث‌داران چه گوهرهای گرانبهایی هستیم،و ازاین تغابن که خزف،بازار گوهران شکسته،‌ دل‌خونیم.جایگاه شایسته‌ای که ما برای میهن می‌خواهیم،‌ بسی رفیع‌تر از تصورات شماست./2
Nov 13, 2021 5 tweets 3 min read
آیا دربرابر سرنوشتی که داستانش را دیگران نوشته‌اند و در بهترین حالت مارا بازیگران ساده آن می‌خواهند، سر فرود می‌آوریم و تسلیم می‌کنیم؟ یا می‌خواهیم با حضور و مداخله آگاهانه در سرنوشت خود، جایگاه شایسته در جهان اکنون و آینده بازیابیم؟
#میهن‌پرستی پاسخ ما به این پرسش بنیادی است./1 درروزگارسیاهی که چندسده پس از یورش وحکم‌رانی قبایل تازی در ایران، اساس ایران در معرض نابودی قرار گرفته بود و سخن‌گفتن از باززنده‌سازی ایرانِ ساسانی درسطح حکومت‌های محلی، محدود و بی‌اثر بود،حکیم خردمند توس #فردوسی با ندای #میهن‌پرستی برخاست و شاهنامه یعنی شاهِ نامه‌ها را آفرید./2
Nov 9, 2021 5 tweets 2 min read
هرکس دلی پاک و خردی استوار دارد، #ایران راگرامی می‌شمارد.گرامی داشتن والاترین فضیلت‌های انسانی،نیازمند توجیه فایده‌انگارانه نیست،که اگر فایده‌ای عملی از آن برنیامد یانتوانستی بفهمی که چه فایده‌ای دارد، کنارش بگذاری. گنجینه فضیلت‌های انسانی را باید پرستاری کرد، به‌ننگ یا به‌نام/1 نمی‌توان گفت که نیکوبودن، یعنی گفتار و پندار و کردار نیک داشتن،‌ گاهی خوب است، بد. بنابراین نمی‌توان زادگاه و خاستگاه نیکویی مطلق در جهان را، یعنی #ایران را گاهی از دل و جان دوست داشت و گاهی نه. هرکس به نیکویی در جهان ایمان دارد،‌ ایران را پرستاری می‌کند، به‌ننگ یا به‌نام/2
Nov 8, 2021 5 tweets 2 min read
حکمت به‌معنای بینش و آگاهی،‌درمیان ایرانیان جایگاهی والادارد
گذشتگان ما بیهوده به‌کسی لقب حکیم نمی‌بخشیده‌اند.نه همچون اکنون که هر خرچسونه‌ای را علامه و متأله و فیلسوف می‌نامند.درگذشته(قبل از قاجار)وقتی به‌کسی می‌گفتند"حکیم"،مقصودشان این بوده که او برحکمت #ایران‌شهری آگاه است./1 بی‌معنا شدن الفاظ و القاب و بخشیدن بی‌حساب و کتاب آن به بی‌هنران و بیهوده‌کاران و ژاژخایان، از وقتی باب شد که در ذهن و زبان ایرانی، خرد #ایران‌شهری به‌فراموشی افتاد. اینک وقت آن است که بازگردیم و معنای اصلی "حکمت" و "حکیم" را در ذیل مفهوم و کنش رفیع #میهن‌پرستی بازیابیم./2
Nov 7, 2021 5 tweets 2 min read
#میهن‌پرستی علاوه بر آنکه"آگاهی و دانش"انسانی و ایرانی است، عنوانی است عام بر سامانه‌ای هدف‌مند از کنش‌های راهبردی ساختن ایران و ارتقای تراز کیفی زیست در این سرزمین.بنابراین واقعی شدن آن نیازمند دانش، سرمایه انسانی،اجتماعی واقتصادی، مهارت فناورانه و درست‌کاری و درست‌اندیشی است./1 پس هر اقدامی یا برنامه‌ای که سبب شود مردم صاحب سرمایه و دانش و مهارت از ایران بگریزند و به ناکجاها پناه ببرند، ضد میهنی است و در زمره اقدامات ستیزه‌جویانه با ایران است. هرگونه ایجاد تنگنا در ایران و گشودن بازار هدف در سرزمین‌های بیگانه، میهن‌ستیزانه است./2
Nov 4, 2021 10 tweets 4 min read
#رشتو
#میهن‌پرستی همان #زمینه‌گرایی نیست.

صبوحی می‌کند تکلیف، کز می کام بردارم
چو گردون سبحه را از کف گذارم، جام بردارم
زمین‌گیرم چنان بر خاک کوی او، که پهلو را
نشد چون نقش پا، از بسترِ آرام بردارم
(حزین لاهیجی)/1 از 10 اگر واژه و مفهوم #میهن‌پرستی را در سپهر اندیشه و خرد انتقادی، فهم نکنیم، چه‌بسا آن را با زمینه‌گرایی، آن‌گونه که در مباحث دانشگایی علوم اجتماعی و شهرسازی و مشابه اینها رایج شده،‌اشتباه بگیریم. در این‌صورت پرستاری میهن، ممکن است به انجماد در گذشته و پاسداری از سنت، فروکاهد./2
Nov 3, 2021 12 tweets 3 min read
داستانی پر آب چشم:
موردی خاص از اقدام نهادهای ضدمیهنی
و لزوم کنش‌گری برپایه #میهن‌پرستی مدرن(خردورزی انتقادی)
یکی بدسگال و یکی ساده دل
سپهبد بهرچاره آماده دل
همی جست آن روز تاشب زمان
نه آگاه دژدار از آن بدگمان
به بیگانه بر مهر خویشی نهاد
بداد از گزافه سر و دژ بباد
(فردوسی)/1 از12 در بیست و هفتم مهرماه 94 و سپس شانزدهم اسفندماه 95، شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، متنی را تصویب (و اصلاح) کرد که بر اساس آن محدوده های تاریخی 168 شهر کشور تصویب و در دهم خردادماه 1396 با رویکردهای حقاطت و احیای محدوده های تارخی-فرهنگی کشور برای این مناطق، ابلاغ شد. /2
Nov 2, 2021 10 tweets 4 min read
آیا نظریه، فناوری است؟
#رشتو
درباره #میهن‌پرستی و #خرد_ایران‌شهری
بده تا روم بر فلک شیرگیر
بهم بر زنم دام این گرگ پیر
بیا ساقی آن می که حور بهشت
عبیر ملایک در آن می سرشت
بده تا بخوری درآتش کنم
مشام خرد تا ابد خوش کنم
بده ساقی آن می که شاهی دهد
به پاکیّ او دل گواهی دهد
(حافظ)/1از9 بسیار شنیده‌ایم که به‌هنگام سخن‌گفتن استادان پرگو و گاه‌کم‌خرد، لابلای بازگویی بدیهیات تکراری،درباره ی نظریه توسعه نیز سخن گفتگو می‌کنند و می‌گویند که ما لازم نیست چرخ را اختراع کنیم و می توانیم از اختراعات دیگران استفاده کنیم. و مقصودشان از اختراعات دیگران، نظریه هایشان است./2
Nov 1, 2021 16 tweets 7 min read
#رشتو
#میهن‌پرستی همان #بومی‌سازی نیست.

در مشت خار ما به حقارت نظر مکن
کز دست برق، تیغ مکرر گرفته ایم
(صائب تبریزی)/1 از 16 #بومی‌سازی عبارتی است که درالگوی زبانی رایج در سخنرانی‌های کارمندان کم سواد آموزشی و برنامه‌ریزی در دهه شصت، گرفته شد و سپس در کلام اهالی سیاست وآنگاه در ادبیات شبه علمی دانش‌های اجتماعی و علوم انسانی و سپس در گفتارهای بی سرانجام در باره مدل های توسعه و شهرسازی و... رواج یافت./2
Jun 15, 2021 6 tweets 3 min read
چرا کسانی که سرود #یارـدبستانی را دوست می‌دارند، در بهترین حالت، دگوری و لگوری اند؟
#رشتو
1- در این سرود که در مناسبت‌هایی صدایش شنیده می‌شود که مرتبط با همه ملت ایران است، هیچ نام و نشانی از ایران نیست. صدای کثیف اینترناسیونال از کلمات و عبارت آن شنیده می‌شود. 2- در این سرود،‌ بطور واضح و آشکار، خودزنی صورت می‌گیرد. خواننده می‌خواند که "دشت بی‌فرهنگی ما" و نسبت‌های ناسزا به "ما" می‌دهد. ضمن آنکه ضدیت آن با آموزش کاملا مشخص است. سرودی است ضدّ آموزگار و آموزش. تکیه‌اش بر بوم‌گرایی و سنت‌گرایی موهوم است.