Discover and read the best of Twitter Threads about #انزوانامه

Most recents (2)

#انزوانامه
این تصویر را امروز تصادفی پیدا کردم. پدربزرگم در سن ۹۳ سالگی شعری برای زادروز مادربزرگ نوشته و به او تقدیم کرده بود. او دو سال بعد از دنیا رفت. روایت آخرین دیدارم با او را در ادامه آورده‌ام. و بعد روایتی از مرگ او را.
برای خداحافظی به‌اتاق پدربزرگ می‌روم. خواب است. موهایش را تراشیده‌اند، تنش پر از جوش‌ است و حتی دیگر قدرت مستراح رفتن و نشستن هم ندارد. اینها ولی هیچ از ابهتش کم نمی‌کند. ابهت او این است که می‌تواند در ۹۵ سالگی بادقت به‌‌حرف‌های تو گوش کند. اینکه از پرسیدن و آموختن از کسی نترسد.
به مادربزرگ می‌گویم: «بیدارش کنم»؟ می‌گوید: «حتماً. وگرنه بعداً اشک می‌ریزد». به‌بالینِ پدربزرگ بازمی‌گردم. می‌گویم: «دارم می‌روم». نگاهم می‌کند. «چه زود» را با آخرین کلماتِ مانده در گلويش می‌گوید. «قول می‌دهم که سال بعد بازگردم». جوری نگاهم می‌کند که انگار تا آن زمان دیگر نباشد.
Read 13 tweets
#انزوانامه

بخش بزرگی از اتفاقات زندگی ناخواسته مسیرم را کاملا کج کرده‌اند. این کج‌شدن خیلی اوقات به نفعم بوده و گاهی اوقات لطماتی جبران‌ناپذیر برایم داشته. مثل اغلب اوقاتی که با پرسش‌های پاسخ‌ناپذیر رها شده‌ام، یا مواقعی که جواب سوالاتم را بسیار دیر دریافته‌ام.
با وجود تمام اتفاقات خوب و بد، با وجود تغییر و تحول بسیاری از ارزش‌هایم، احساس می‌کنم همواره اهدافم ثابت مانده‌اند. پول هرگز مسئله اول زندگی‌ام نبوده و نتوانسته‌ام با کسانی که به آن اولویت می‌دهند دمخور شوم. همیشه دلم خواسته چیزهای بیشتری از سرشت و سرنوشت بشر و جهان بدانم.
و همواره خواسته‌ام عاشق باشم و شعری عاشقانه بنویسم. شده در این هوای پاییزی، در کرانه‌ میدان نور.

کامو در جایی می‌گوید: معشوق کسی نبودن، نوعی بدبیاری ست؛ عاشق کسی نبودن اما، شوربختی ست.
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!