Discover and read the best of Twitter Threads about #Konkani

Most recents (2)

A #Konkani poem about attack of the Portuguese on Divāḍī̃ island, Goa in the 16th century-

अमाशेचीं रातिं काळीं,
वीस बावीस पुर्तुगालीं,
कोयतीं पारय कुराडीं,
घेवन आयलें दिवाडीं.

amāśecī̃ rātĩ kāḷī̃,
vīs bāvīs purtugālī̃,
kōytī̃ pāray kurāḍī̃,
ghēvn āylɛ̃ divāḍī̃.

1/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 उजो लायलो सोबीत देवळांक,​
जनांगेल्यो मनाक-मानाक​,
फिरंग्यान हर्शान उडकीं मारलीं,
हातांत फेणिये कुपीं धरलीं.

uj̈ɔ lāylɔ sobīt devḷā̃k,​
janā̃gelyo manāk-mānāk​,
phirãgyān harśān uḍkī̃ mārlī̃,
hātānt pheṇiye kupī̃ dharlī̃.

2/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 जेजू दुतू जगूं जगूं,
सैतान पिशच मरूं मरूं,
पाद्रीं वरवीं जयजयकारुं,
रातिभर उठलो घोश अपारुं.

jej̈ū dutū jagū̃ jagū̃,
saitān piśac marū̃ marū̃,
pādrī̃ varvī̃ jayajaykārũ
rātibhar uṭhlɔ ghoś apārũ

3/n
Read 8 tweets
Here is a map I made to show the various dialects of #Koṅkaṇī language. Image
@riteshraikar @ragiing_bull @ajaydiv @QwErTyKuMaAr @avinashpai @maroorpandu @SagirAhmed98 @adheesh1 @aryaman2020 @KonkaniLearn *Kārwārī Koṅkaṇī also includes dialects spoken by GSB's, SB's, CSB's, Daivagna's, Shet's with minor variations in and around Kārwār.
@riteshraikar @ragiing_bull @ajaydiv @QwErTyKuMaAr @avinashpai @maroorpandu @SagirAhmed98 @adheesh1 @aryaman2020 @KonkaniLearn In some classifications Goan dialects like Bārdesī, Sāṣṭī, Antrujī & Kũḍbī/Kuṇbī are considered Central dialects. But on linguistic grounds Bārdesī, Kũḍbī/Kuṇbī and Antrujī are northern dialects, Sāṣṭī is a southern dialect.
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!