Discover and read the best of Twitter Threads about #theintellectcode

Most recents (1)

#theintellectcode
एक कावळ्यांची जमात आहे.
ह्या जमातीला काहीच पचत नाही, पटत नाही. मुळात तारे वर बसायची सवय असल्या मूळे आपण सगळ्यांच्या वरती आहोत म्हणजे आपण श्रेष्ठ, असं उगीचच त्यांना वाटतं. ह्यांचा टिकाव पिंड, कचरा, टाकलेले पदार्थ ह्यात तोंड मारून होतो. (१/१२)
ह्या जमातीला सतत प्रश्न पडतात उदा. स्वातंत्र्य, मानवी हक्क, प्रगती इत्यादी.
पण ह्या कावळ्यांना प्रगती दिसली की विचारतात गोर गरिबांचे काय? ही प्रगती फक्त श्रीमंतांची, शहरी लोकांची.
गोर गरिबांचे भलं झालं, की म्हणतात उपकार केले नाही, आजून त्यांच्या गावात बस पोहोचली नाही. (२/१२)
बस पोहोचली की ती कुठेही थांबते, म्हाताऱ्या माणसांचे काय असे प्रश्न. बस स्टॅन्ड आला की इतर वेळेस ढुंकून न पाहिलेली जमीन कशी हडप केली आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार ची शंका.
ह्यांचा प्रत्येक प्रश्न मूलभूत असतो, अस त्यांना वाटते. ह्यांना सतत क्रांती घडवून आणायची असते. (३/१२)
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!