Profile picture
Ramir De Porrata-D. @ramirp
, 25 tweets, 6 min read Read on Twitter
1) Vam fer un referèndum l'1-O i el vam guanyar.

Però hem d'apel·lar al dret a l'autodeterminació per avançar cap a la plena efectivitat de la República.

Catalunya té el dret a l'autodeterminació, i qui ho negui, menteix.

(Fil)
2) Fa unes setmanes vaig escriure aquest fil, on explicava per què reclamar el dret a l'autodeterminació és un element clau de l'estratègia del sobiranisme.

3) És molt revelador com el PSOE, que anys enrere abraçava el dret a l'autodeterminació dels pobles, i el PSC, que fa pocs anys defensava un referèndum sobre l'autodeterminació, ara s'hi oposen aferrissadament.

Per què?
Perquè saben que aquest és el major punt feble de l'Estat.
4) Per això neguen sistemàticament que aquest dret apliqui a Catalunya.

I per això utilitzen argumentacions falses i enganyoses que no corresponen a la realitat.

La realitat sobre el dret a l'autodeterminació és la següent:
5) El dret a l’autodeterminació és legal i vigent a España des que es va publicar al BOE el 30 d’Abril de 1977.

Dir que l’autodeterminació és il·legal a Espanya és fals. Impedir-ne el seu exercici és il·legal:

boe.es/diario_boe/txt….
6) El titular del dret a l’autodeterminació són tots els pobles sense excepció, tal i com diu l'article 1. "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.”

boe.es/diario_boe/txt…
7) "Todos" vol dir "TODOS".

Interpretar "todos" como “sólo algunos” (per exemple els pobles colonials) és contrari a la llei. És il·legal.
8) El dret a l’autodeterminació és vigent i Espanya, a través del rei, s'hi va comprometre per escrit a complir-lo i fer-lo complir puntualment:
9) "Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes”

boe.es/diario_boe/txt…
10) La Constitució espanyola del 1978 incorpora aquest dret i altres drets fonamentals a través del seu article 10.2.

És fals dir que la Constitució espanyola és contrària a aquest dret.

congreso.es/consti/constit…
11) "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”
12) La Constitució espanyola reconeix que Espanya la formen una diversitat de pobles (en plural) i que el seu propòsit és protegir els drets fonamentals de tots els pobles que la integren.

congreso.es/consti/constit…
13) “(…) proclama su voluntad de: (…) Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.”
14) Així doncs, com que el dret d’autodeterminació es legal, constitucional i vigent a Espanya, en són titulars tots els pobles, i Espanya la formen diversos pobles, només es pot concloure que tots els pobles d’Espanya tenen dret a l’autodeterminació segons la llei vigent.
15) En altres paraules, Catalunya té dret a l'autodeterminació segons la llei.
16) El dret a l’autodeterminació inclou el dret a crear un estat independent.

Ho diu la resolució 2625/XXV de la ONU, que és referència internacional en relació a aquest dret:
17) "El establecimiento de un Estado soberano e independiente, (…) o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.”

dipublico.org/3971/resolucio…
18) Està prohibit emprar la força per impedir l’exercici del dret d'autodeterminació:

dipublico.org/3971/resolucio…
19) "Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación de presente principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia. “
20) I encara més:
"En los actos que realicen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, ...
21) "... tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas."
22) Els experts independents de la ONU ja s’han posicionat clarament al respecte i han dictaminat que Catalunya té dret a l’autodeterminació:

ohchr.org/en/NewsEvents/…
23) L’aplicació fraudulenta que ha fet l’estat de l’article 155 viola clarament el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, tal i com explica a la seva web l’Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides:

ohchr.org/en/NewsEvents/…
24) Per tant:
El dret a l’autodeterminació és legal i vigent a Espanya
El titular en són TOTS els pobles.
Catalunya té dret a l'autodeterminació.
Aquest dret inclou el dret a crear un estat independent.
Està prohibit emprar la força per impedir-ho.
El 155 ha violat aquest dret
25) Disculpeu, l'enllaç correcte del punt 5 és aquest:
boe.es/diario_boe/txt…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ramir De Porrata-D.
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!