گزیده هایی از اظهارات #برایان_هوک،در موسسه هادسون
ما مصممیم تا ۴ نوامبر فروش جهانی نفت خام ایران را تا حد ممکن به صفر نزدیک کنیم تا درآمد رژیم را، که از آن برای تامین مالی فعالیتهای خارجی اش استفاده می کند، قطع کنیم.
go.usa.gov/xP2GN
#ايران #سرنگونی
#برایان_هوک: بخش حیاتی دیگر کارزار فشار ما، تعهد وزیر امور خارجه پمپئو به برملا کردن خشونت رژیم ایران و ایستادن در کنار مردم ایران است.
ما به برملا کردن انحصار فاسد، فعالیتهای مخرب، معامله های فاسد درون رژیمی و سرکوب آشکارا ادامه خواهیم داد.
#ايران #سرنگونی
گزیده هایی از اظهارات #برایان_هوک،در موسسه هادسون
هدف ما در باز برقراری جدی تحریمها مجبور کردن ایران به این انتخاب است که آیا باید فعالیتهای بی ثبات کننده اش را متوقف کند یا با فشار روز افزون اقتصادی و انزوای دیپلماتیک مواجه شود.
#ايران #سرنگونی
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to جمال رشيدي راد
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!