, 15 tweets, 7 min read Read on Twitter
با پایان مقاله تاریخ نیروی دریایی و استقبال دوستان و همراهان گرامی از امروز مقاله تاریخی جدیدی به صورت #رشته_توییت در این اکانت منتشر خواهد شد. دومین مقاله تاریخی با عنوان معرفی سرداران نامی ایران یا تاریخ بنیان گذاری #ارتش مدرن ایران از امروز آغاز می شود
1. #ایران سرزمینی باستانی و یکی از قدیمی ترین کشورهای دنیا در طول تاریخ خود بارها مورد تهاجم و تعرض دشمنان خارجی قرار گرفته، از آشوری ها گرفته تا اسکندر مقدونی و امپراتوری #روم در دوران پیش از اسلام تا تهاجم مغول ها ، تیمورلنگ ، امپراتوری عثمانی ،#روسیه
2.و استعمارگران #انگلیسی و #پرتغالی . همه این مهاجمان هدفی جز تاراج منابع و آب و خاک این سرزمین نداشتند. اگرچه بسیاری از این مهاجمان موفق به تسخیر ایران می شدند اما بسیاری از این لشکرکشی های بی پایان به خاطر حضور فرماندهانی دلاور، شایسته و البته کمتر شناخته شده
3.در تاریخ مانع از بروز شکست های بیشتر در تاریخ این سرزمین شدند. سردارانی که علی رغم عملکرد فوق العاده شان بیشتر افتخاراتشان به پای پادشاهان وقت نوشته شده است.یکی از حساس ترین دوره های تاریخی ایران دوران سلسله صفویه است.دراین دوران هم تهاجم مهاجمان خارجی از ازبکان گرفته
4.تا عثمانی ها و پرتغالی ها به ایران تازه متحد شده آغاز شد. اگرچه ارتش وقت ایران مقابل شورش های داخلی و همین طور ازبکان نیمه بیابان گرد کارسختی چندان سختی را پیش رو نداشت اما در مقابل ارتش مجهز به توپ تفنگ و به سبک اروپایی آموزش دیده عثمانی و همین طور سربازان ورزیده پرتغالی
5.به همراه کشتی های عظیم شان کاری از پیش نمی برد. یکی از تلخ ترین شکست های تاریخ ایران در سال 893 شمسی در دشت #چالدران رقم خورد . جایی که ارتش قزلباش شاه #اسماعیل اول علی رغم شجاعت فراوان مقابل سربازان ینی چری و ارتش مجهز به توپ تفنگ #عثمانی به شکست سختی را متحمل شد
6.و درفش ارتش ایران به همراه #تبریز پایتخت وقت ایران به دست ارتش عثمانی افتاد. تلخی و سنگینی این شکست تا حدی سنگین بود که خلق خو و روحیات بنیان گذار سلسله صفوی بعد از این نبرد شوم و تلخ به کلی تغییر کرد و به بنا به شهادت برخی مورخان در نهایت ده سال بعد از غم همین شکست
7.در حالی هنوز به سنین پیری نرسیده بود در سن 36 سالگی درگذشت.بعد از شکست چالدران دوران طولانی سلطنت شاه #تهماسب اول آغاز شد. اگرچه ارتش مقتدر سلطان سلیمان سه بار به ایران حمله کرد اما هر بار بنا به هوشمندی شاه تهماسب و سیاست مناسب ارتش ایران که شامل عقب نشینی تاکتیکی، اجرای شیوه
8.و همچنین اجرای سیاست زمین سوخته( که شامل آتش زدن روستا و منابع غذایی بر سر راه ارتش عثمانی بود) موفق شد هر بار ارتش تا دندان مسلح عثمانی را عقب براند. دوران سلطنت 54 ساله شاه تهماسب به همین شیوه گذشت . اگرچه توپ و تفنگ به شکل محدود در ارتش ایران وجود داشت اما هیچ گاه اقدامی
9.برای آموزش مداوم، ساخت سلاح های آتشین ، تمرین مداوم نیروها با این تجهیزات نشد. در دوران دو پادشاه بعدی یعنی شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده اوضاع کشور آشفته تر از آن بود که کسی به فکر تجهیز ارتش ایران به توپ و تفنگ باشد و به همین خاطر نوسازی ارتش ایران تا شروع دوران
10.#شاه_عباس اول در سال 967 شمسی سرآغازی بود بر تشکیل ارتش مدرن ایران و شروع پیروزی های نظامی در مقابل مهاجمان و استعمارگران اروپایی.
یکی از بزرگترین و اصلی ترین سرداران دوران صفوی #الله_وردی خان غلام #گرجی و مسلمان شده دربار صفویه بود.کسی که بعد از تشکیل ارتش مدرن ایران
11.به نام #شاهسون ،به عنوان اولین #سپهسالار ارتش ایران انتخاب شد.
الله وردی خان چگونه وارد دربار #صفوی شد
الله وردی خان از معروفترین سرداران دلیر ایران در دوره صفوی است. او به همراه پسرش امام قلی خان از معروف ترین سرداران تاریخ ایران و قهرمان مبارزه با عثمانی و استعمارگران
12.در دوره صفویه هستند. تاریخ تولد این دلاور نام آور ایران که تباری گرجی و مسیحی داشت چندان دقیق مشخص نیست اما بر اساس برخی منابع تاریخی در سال 1560 میلادی مطابق با 938 شمسی متولد شده است. براساس کتاب سفرنامه پیترودلاواله و همچنین دانشنامه ایرانیکا
13.الله وردی خان متعلق به خاندان گرجی اوندیلادزه از خانواده های معروف #گرجستان بوده است.
14.نقاشی دیواری از نبرد چالدران در کاخ چهلستون. چالدران یکی از تلخ ترین شکست های سلسله صفوی و ایران بود
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to ZaHrA SaDeGhIaN
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!