, 15 tweets, 13 min read Read on Twitter
کنفرانس در #اشرف۳: «رژيم آخوندها منبع جنگ و بی‌ثباتی در منطقه، مقاومت #ایران پیام‌آور صلح و آزادی»‌
#FreeIran
maryam-rajavi.com/item/maryam-ra…
حضور دوستان و حامیان گرامی در خانه مقاومت #ایران، قبل از هرچیز پیام همبستگی به‌مردم به‌جان‌آمده‌یی است که برای به زیر کشیدن فاشیسم دینی لحظه‌شماری می‌کنند.
#FreeIran
توحش آخوندها در مناسبات بین‌المللی، یک قدرت‌نمایی پوشالی است. این خطای محض یا تبلیغات لابی‌های رژیم است که چنین دست و پا زدن‌هایی، قدرت رژیم انگاشته شود.
#ایران
#FreeIran
maryam-rajavi.com/item/maryam-ra…
سیاست مماشات كه آن روی سكه خصومت با مقاومت #ایران است، در ۴دهه گذشته به‌آخوندها امکان داده که برای جنایت‌ها و تجاوزاتشان قیمتی نپردازند، به‌عكس جری‌تر شوند و قدم به جلو بردارند.
#FreeIran
maryam-rajavi.com/item/maryam-ra…
آيا پس از حملات اخیر رژیم این واقعیت ساده به‌مدافعان سیاست مماشات تفهیم شده است که سرچشمه جنگ در خاورمیانه همین رژیم است یا این‌بار می‌خواهند به آخوندها جایزه صلح بدهند؟
#ايران
#FreeIran
مماشات‌گران و لابيها و عوامل رنگارنگ رژیم آخوندی، سالها مقاومت #ايران و پشتيبانان آزاده آنرا به جنگ طلبی متهم ميكردند گويا كسانی كه از #حقوق_بشر و آزادی دفاع ميكنند، جنگ طلب هستند و ميخواهند آمريكا لشكركشی كند. چه دروغ مفتضحی!
#FreeIran
maryam-rajavi.com/item/maryam-ra…
مردم #ايران البته با ۴۰ سال تجربه بر آنند كه دشمن جای دوری در آنسوی اقيانوسها نيست بلكه همين آخوندهای حاكمند که رودرروی مردم ايران هستند.
#FreeIran
آيا جهان می‌داند كه در زندان‌های رژیم آخوندی از قبيل زندان و شكنجه‌گاه فشافويه بر زنان و جوانان ما چه می‌گذرد؟
#ايران
#FreeIran
maryam-rajavi.com/item/maryam-ra…
چرا دولت‌های اروپايی ساكتند؟ كسانی كه اين‌قدر دلواپس تجارت با آخوندها هستند چرا يكبار يک هيأت برای بازديد از زندان‌ها و اطلاع از وضعيت دستگيرشدگان قيام به ويژه زنان در زندان‌های اين رژيم نمی‌فرستند؟
#ايران
#FreeIran
سهام‌داران سیاسی و تجاری حاکمیت آخوندها در دو سوی آتلانتیک این واقعیت روشن را عمداً پنهان می‌کنند که جنگ‌افروزی‌های رژیم از روز امضای توافق اتمی در تیرماه ۱۳۹۴ رو به‌صعود گذاشته است.
#ايران
#FreeIran
maryam-rajavi.com/item/maryam-ra…
بنابراین به آنها که در پی فرصت‌سازی برای رژیم‌اند می‌گوییم:
#FreeIran
#ایران
تاکید می‌کنم که حمایت بی‌دریغ و یكسویه از فاشیسم دینی علیه مردم #ایران حتی اگر فقط منافع اقتصادی هدف باشد، کوته‌بینانه، بدون وزنه تعادل سیاسی و بی‌آینده است.
#FreeIran
maryam-rajavi.com/item/maryam-ra…
مناسبات اقتصادی متعادل و آینده‌دار که هم به‌سود مردم #ایران و هم به‌سود جهان باشد، تنها در ایران آزادشده از این رژیم امكانپذیر است.
#FreeIran
تحریم استبداد مذهبی کمک رسانی به‌مردم ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری است. لیست‌گذاری رأس فاسد و سفاک رژیم یعنی خامنه‌ای مورد استقبال مردم #ایران است و بايد به آخوند روحانی رئيس جمهور اين رژيم تعميم پيدا كند.
#FreeIran
یک جنبش عظیم در مقابل آخوندها صف‌آرایی کرده و آماده خیز‌برداشتن است؛
جنبش رزمنده جوانان آگاه و محروم‌؛ توفان خواست‌های سرکوب‌شدگان، غارت‌شدگان و تهیدستان.
و جنبشی که در دل خود کانون‌های شورشی را رویان و شکوفا کرده است.
#FreeIran
maryam-rajavi.com/item/maryam-ra…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to مریم رجوی
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!