, 18 tweets, 6 min read Read on Twitter
1-#Fed faizleri 25 baz puan indirdi ve Eylül’de bitecek Para Yakma programını, derhal sonlandırdı. Bu aslında 2008 sonrası izlenen politikaların iflasıdır. İşte Flood!

Fed cut rates by 25 bps and immediately ended QT program. This is indeed the bankruptcy of post-2008 policies.
2-2008’den sonra ABD’nin 200 yılda bastığı Merkez Bankası parasının 4 katını basıp faizleri 0’a indiren Fed, kriz bittiğinde normale dönecekti

After 2008, Fed slashed rates to 0 and quadrupled 200 years of central bank money. It was supposed to normalize when the crisis was over
3-Normalleşme faizlerin %4-5’e yükseltilmesi ve 2008’den sonra basılan paraların en az %50-60‘ının yakılması anlamına gelecekti

Normalization meant to lift rates up to 4-5% and burn at least %50-60% of the money Fed printed after 2008
4-Ancak Fed, faizleri sadece %2,25’e çıkarabilmiş ve bastığı paranın sadece %17’sini yakabilmişti ki kırılgan piyasalar çökmeye başladı.

However, Fed could hike rates just to 2.25% and burned only %17 of money it printed before fragile markets started to crumble.
5-Powell Faizleri küresel ekonomiye dair endişeler nedeniyle düşürdüklerini söyledi. Oysa faiz indirimi baskısı borsalardaki düşüşlerden sonra geldi.

Powell said that they cut rates due concerns on global economy. But rate cut pressure started following big drops in stocks.
6-Fed’in havadan bastığı para özellikle borsalara gitti. Yakıt kesilince borsa düşmeye başladı Mavi: Basılan Para Kırmızı: Borsa ve Yeşil: Faizler

Money printed by Fed went to stocks. When the fuel was cut off bourse started falling Blue: Money Printing Red: Stocks Green: Rates
7-Artık Fed vb büyük merkez bankalarının ana hedefi borsa ve diğer piyasaları - dünyanın en büyük kumarhanesini - çalıştırmaya devam etmek

Now the Fed and its major counterparts’ main objective is to keep stocks and other markets - or the largest casino on the world - going.
8-Çünkü 1971’de dolar ile altının bağının koparılmasından sonra Limitsiz para basıp, fiyatlama mekanizmasını öyle bozdular ki reel ekonomi mahvoldu.

Bc by going off gold standard in 1971, they printed unlimited money & destroyed pricing mechanism that real economy was devastated
9-2008 Krizi’nden sonra Fed Tarihin en büyük para basma deneyi sayesinde ekonominin büyüdüğünü söyleyip durdu.

After the 2008 Crisis, Fed kept telling us that economy was growing thanks to the history’s largest money printing experiment.
10-Büyüme 1 yıl içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin toplanıp 1 önceki yılla karşılaştırılmasıyla hesaplanır.

Growth is calculated by adding up monetary value of all goods and services in a year and comparing it with the previous year.
11-Ama enflasyonu düşmeniz gerekir. Enflasyonu yani paranın değer kaybını çıkarmazsanız doğru büyümeye ulaşamazsınız.

But you need to subtract inflation. You cant reach right growth numbers unless you remove impact of inflation or the lost value in money.
12-Peki ya enflasyon on yıllardır yanlış hesaplanıyorsa ne olur?! Evet enflasyona göre hesapladınız büyüme verileri de yanlış olur!

So what happens if the inflation was not calculated right for decades?! Yes your growth data would be wrong, too!
13-70’li ve 80’li Yıllarda ABD’de eflasyon yüksekti. Enflasyonu frenlemek için faiz arttırdılar ve... enflasyon hesaplama yöntemini değiştirdiler!

During 70’s & 80’s, inflation was high in the US. To curb inflation, they hiked rates and... changed inflation calculation method!
14-Tüm geçen bu yıllar boyunca ABD enflasyonu ve tabi büyümesi hep bu yeni yöntemle hesaplandı. Eski yöntem devam etse ne olurdu?

For all these years US inflation and of course growth were calculated according to this new method. What would growth look like with the old method?
15-Eski yöntemle enflasyon hesaplayan bir kuruluş var: Shadow Stats. Bu kuruluş eski enflasyona göre büyümeyi de hesaplıyor.

There is an institution calculating inflation with the old method: Shadow Stats. This institution also calculates growth according to old inflation.
16-According to the calculation of Shadow Stats with pre-80’s inflation method the US is continuously contracting since 2000! A 19 years Crisis!

Shadow Stats’ın 80 Öncesi enflasyon yöntemi ile yaptığı hesaplamaya göre (mavi) ABD 2000’den beri sürekli küçülüyor! 19 Yıllık 1 Kriz!
17-Hesaplama hileleri ve para basma ile 19 yıllık bir reel ekonomi bunalımını saklamaya çalışıyorlar. Son Fed kararı işte bu oyunun iflasıdır!

They try to hide a 19 years depression with calculation tricks and money printing. Last Fed decision represents failure of this game.
18-Yakında dünya uyanıp gerçeği öğrendiğinde, herkes ‘sınırsızca basılamayan’ paralara hücum edecek: #Altın, #Gümüş ve #Bitcoin e!!

Soon when the world wakes up and learns the truth, everybody will rush for money that cant be printed unlimitedly aka: #Gold, #Silver, #Bitcoin!!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Erkan Öz
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!