, 15 tweets, 7 min read Read on Twitter
موضوع در مورد خودی
Q پارسا!
Q ایران!
توییتر johnheretohelp@ وجود دارد
این اطلاعات را وارد می کند.

این ترجمه موضوعی است که امشب انجام دادم تا شما را با او معرفی کنم.
شخصی مجبور است متن مقدماتی را ترجمه کند

همه ما متحد خواهیم شد!
موضوع
پیدایش 1: 4
و خداوند نور را دید ، که خوب است و خداوند نور را از تاریکی تقسیم می کند

مزمور 31: 3
زیرا تو سنگ من و قلعه من هستی ، به خاطر نام تو مرا راهنمایی می کنید و مرا راهنمایی می کنید

Merci aux ناظر ، j'espère que mes mots son ღირსزمندی نیست

@Johnheretohelp
2
امثال 28:12
وقتی انسانهای صالح خوشحال می شوند ، جلال بزرگی وجود دارد: اما وقتی شریر برخیزند ، مردی پنهان می شود

من همچنین یک سوت زننده هستم ، از نوع دیگری 14 سال.
@Johnheretohelp
   در ابتدا توجه من از پاسخی که او ارسال کرده بود جلب شد.
من کل جدول زمانی او را می خوانم.
3
پیدایش 15: 1
بعد از این چیزها ، سخنان خداوند به بینش به ابرام آمد و گفت: نترس ، ابرام: من سپر تو هستم و پاداش بزرگ شما.

گفتگو با
Johnheretohelp
  یک ماه پیش به دست آمده
img1.wsimg.com/blobby/go/d656…
4
خروج 34: 6
و خداوند از پیش او گذشت و خداوند را خداوند خدای مهربان ، بخشنده و مهربان و طولانی از تحمل خیر و حقیقت اعلام کرد.

من می دانستم که این واقعی است ، شما باید خودتان تصمیم بگیرید که آنونز باشد ، آنها فقط می خواهند ما حفر کنیم
#FactsMatter
5
پیدایش 1:27
پس خدا انسان را به صورت خود آفرید و به عکس خدا او را آفرید ؛ زن و مرد او را آفرید

من یکی از شما هستم و دانش درونی ندارم
اما بیش از 2 سال است که ما دستورات آنها را یاد گرفته ایم ، نه؟
همه ما برابر هستیم

این قطره و معرفی تست بتا بود.
6
دانیل 4:17
موضوع با حكم ناظران و تقاضای كلام مقدسین است: به اینكه زندگان بدانند كه عالی ترین در ملكوت مردان حكومتی می كند و آن را به هر كس كه بخواهد می دهد و تسویه می كند. بالاتر از آن پایه ترین مردان.

و بعد
7
دلیل
Johnheretohelp
  صحبت با ما شروع به انتشار شد.
ثبت اختراعات

فناوری سرقت شده متعلق به ایالات متحده است.
نور
به ایران داده شده است. نه اسلحه بلکه ممکن است از این طریق استفاده شود.
Mais les Obsateurs sont là pour nous protéger
8
@SantaSurfing
  بنابراین صحبت با جان و پخش کلمه در مورد این سوت زننده (کار شگفت انگیز!)

در نهایت مهم است WHO
@Johnheretohelp
  ؟
واقعیتها مهم هستند.
چگونه در اطراف NDA کار می کنید؟
آیا آنها فقط می توانند به شما بگویند؟
اگر پسر خوبی هستید ، از قوانین پیروی می کنید؟
9
@SantaSurfing
  یک ویدیوی یوتیوب ، یک وبلاگ و ارسال در مورد آن انجام داد
@Johnheretohelp
  .

طی یک ساعت ژنرال فلین حساب خود را دنبال کرد.
همزمانی؟
فلین فقط به طور تصادفی حسابهایی را دنبال می کند که ممکن است در جای اشتباه حفر شوند؟
شما تصمیم می گیرید آنونس
10
بعد از این که فلین دنبال کرد
@SantaSurfing
  جان شروع به ریختن خرده های اصلی در نمای 40،000 فوت کرد.
اگر دادخواست درگیر است
@Johnheretohelp
  آیا جهان آماده آنچه خواهد شد نازل شده است؟
Je suis désolé pour cette partie John، mais ils ne savent pas
11
خروج 18:23
اگر این کار را انجام دهید و خدا به شما دستور دهد ، پس می توانید تحمل کنید و همه این مردم نیز با آرامش به جای خود خواهند رفت.

من دعا می کنم
@Johnheretohelp
  این که شما می توانید بخشی از آرامشی را که امشب احساس کردم حس کنید.
12
این بخشی از نخ بزرگتر خواهد بود.
آنچه جان اجازه دارد به ما بگوید مهمترین چیز در 6500 سال گذشته ، به نظر من.
چه چیزی از ما پنهان شده است؟
چه چیزی [آنها] به ایران دادند؟
فکر خود را در مورد نور گسترش دهید.
بیشتر می آیند!
Le téléphone ne m'a pas fait peur، merci pour ça!
vous mes amis، merci de nous avir sauvés.
Je prie que je le fais de la bonne façon.

بیشتر به دنبال
تماشا کن
@SantaSurfing
 
# WWG1WGA
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to ]Lyndon[⭐⭐⭐
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!