My Authors
Read all threads
#رشته_توییت: خزعبلات پسااستعماری

۱- نسیم نوروزی اگر به باسوادی انیشتین هم می‌بود، به دلیل ماله‌کشی برای رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی، باز هم بیشرف به شمار می‌آمد.
۲- از اینکه بگذریم، خدمت دوستانی که با فضای دانشگاهی غرب آشنا نیستند، عرض کنم که رشته «مطالعات پسااستعماری» از اختراعات ایدئولوژیک چپول‌های غربستیز (در خود غرب) است و هیچ ارزش علمی ندارد.
۳- عمده مطالب آن قرقره شعارهای نخ‌نمای مکتب فرانکفورت (مارکسیسم فرهنگی) و روشنفکران واخورده و نادانی همچون هربرت مارکوزه و امثالهم است، شعارهایی از قبیل تخطئه اقتصاد و بازار آزاد، یکسویه فرهنگ اروپایی، مردان سفیدپوست و ...
۴- خروجی آن هم اوباشی است از قبیل ایلهان عمر (عزیز دل نایاک) که می‌بینیم. اینکه می‌بینید که نایاکی‌منش‌های هوادار جمهوری اسلامی در غرب کشش و علاقه ویژه‌ای به چپ‌ترین و افراطی‌ترین شاخه حزب دموکرات (شاخه برنی سندرز) دارند، تصادفی نیست.
۵- خود را «پیشرو» می‌نامند، اما در عمل عامل ارتجاع‌اند، به واقع همان #ارتجاع_سرخ اند که همواره با #ارتجاع_سیاه (اسلامگرایان و کلا سنتهای مرتجع جوامع غیرغربی) یار و همدست‌اند. تباهانی هستند که از سر لج و کینه با غرب، از پلیدترین سنتهای هر جامعه غیرغربی (بومی) دفاع می‌‌کنند.
۶- «دانشمندان» این رشته همانقدر «عالم» هستند که «علمای» حوزه علمیه «عالم»‌اند. شبیه ملاهای خودمان، مقاله و رساله زیاد می‌نویسند و به مقالات یکدیگر هم (اغلب با دور و تسلسل) ارجاع زیاد می‌دهند. اما دروغ با تکرار راست نمی‌شود.
۷- کل این رشته به جای آنکه برای کشف/نزدیکی به حقیقت تاسیس شده باشد، با انگیزه ایدئولوژیک و از روی عقده و کینه برای کوبیدن غرب و فرهنگ غربی ساخته و پرداخته شده است.
۸- در پایان، خاطره‌ای از نخستین برخوردم با «مطالعات پسااستعماری»: سال نخستی که به کانادا آمده بودم، با آنکه رشته‌ام مهندسی بود، به دلیل علاقه شخصی، در چند کلاس اختیاری از دانشکده علوم انسانی شرکت می‌کردم.
۹- کلاسی درباره تاریخ گرفته بودم. استادش یک خانم چپگرای کانادایی بود، از همین‌هایی که اکوفمینیست هستند و از غرب و سرمایه‌داری و مردسالاری و گوشتخواری و فلان متنفرند، و نمونه‌های ایرانی «باغدار»شان را این روزها در رسانه‌های فارسی‌زبان می‌بینید.
۱۰- در یکی از جلسات استاد فرمودند که برده‌داری در طول تاریخ وجود داشته، اما اروپایی‌ها تنها گروهی بوده‌اند که در ابعاد گسترده و سیستماتیک به تجارت برده پرداختند.

من (با انگلیسی دست‌وپاشکسته) گفتم ایرانیان و اعراب تجارت برده از شرق آفریقا را هزار سال پیش از اروپاییان آغاز کردند.
۱۱- نپذیرفت و یک منبر برایم رفت که تو با تاریخ جهان آشنا نیستی و نمی‌فهمی تجارت انبوه برده یعنی چه و بعد باز به کوبیدن سرشت پلید فرهنگ اروپایی و نظام سرمایه‌داری مشغول شد ...
۱۲- من هم که آن زمان جوان بودم و کله‌ام داغ بود، جوابی در این مایه‌ها دادم که: گلابی جان! تاریخ و ادبیات کشورم را به من یاد نده. این اباطیل برای مغزشویی دانشجویان جغل غربی شاید خریدار داشته باشد، اما پیش غازی جای معلق‌بازی نیست!
۱۳- بعد کمی از واژه‌های فارسی و عربی در زبان سواحیلی برایش گفتم، و تاریخ زنگبار، و اینکه تاجران برده مسلمان به قدری از زنگبار برده سیاه به خاورمیانه آورده بودند که در ادبیات فارسی، واژه «زنگی» به معنای مطلق سیاهپوست در آمده بود (مثلا در شاهنامه).
۱۳- سپس از اقلیت سیاهپوست آفریقایی‌تبار در جنوب ایران (سواحل خلیج فارس) که از نوادگان بردگان سده‌های پیشین هستند و از قیام بردگان در بصره در زمان خلافت عباسی (معاصر حسین حلاج) برایش گفتم.
۱۴- و البته از آنجا که گویا روشنفکران چپ به «مقاومت در برابر فهم» علاقه ویژه‌ای دارند، نپذیرفت و مرغ استاد یک پا داشت. من هم کلاس را حذف کردم!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Shervan Fashandi

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!