My Authors
Read all threads
#SHORT_THREAD

नमस्कार मंडळी,
एक गोष्ट सांगावीशी वाटली म्हणून,विविध पुस्तकासंबंधी माझी अनेक लोकांसोबत चर्चा होते आणि मुख्यतः ऐतहासाहिक पुस्तकांबद्दल ! कधीतरी वेळ येते जेव्हा आपण एखाद्या वादात ऐतिहासिक कादंबरी मध्ये .....
(1/8)
लिहलेले संदर्भ देतो आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी तर त्यांच्यासाठी हा संदेश.कादंबरी हा साहित्याचा भाग आहे इतिहासाचा नाही
(2/8)
जसं कोणत्याही चित्रपटाच्या सुरवातीला एक वाक्य 'या चित्रपटातील प्रसंग हे सत्यकथेवर आधारित असले तरी चित्रपटाच्या दृष्टीने यात काही बदल केलेले आहेत,तरी यातले प्रसंग जीवित किंवा मृत व्यक्तींचा संबंधी आढळले तर तो निव्वळ योगायोग समजावा
(3/8)
असच काहीसं कादंबरी साठी असतं,मी असं मुळीच म्हणत नाही कि कादंबरी मध्ये दिलेली गोष्ट संपूर्ण पणे खोटी असते पण त्यातले प्रसंग वाचकांना शेवटच्या पानापर्यंत धरून ठेवावेत म्हणून लिहलेले असतात.त्यामुळे कादंबरी वाचताना ह्या ऐतिहासिक गोष्टींचे प्रमाण आहेत असे मानू नका.
(4/8)
ज्यांना कुणाला वाचनाची आवड निर्माण करायची असेल त्यांनी सुरवातीला कादंबरीच वाचावी आणि नंतर वाचनाची बैठक वाढली कि संदर्भ ग्रंथ वाचावेत,उदाहरणार्थ शिवचरित्र वाचायचं असेल तर श्रीमान योगी प्रत्येकाने वाचा पण संदर्भ हवे असतील तर...
(5/8)
वा सी बेंद्रे,रियासतकार सरदेसाई,गजानन भास्कर मेहेंदळे,वेग वेगळ्या बखरी,पत्रव्यहार असो हे वाचा तुम्हाला शिवचरित्र जास्त 'CLARITY ने कळेल..
(6/8)
बाजीरावांवर 'राऊ नावाची कादंबरी आहे,एक साहित्य म्हणून सुंदर आहे पण इतिहास जसा आहे तास वाचायचं असेल तर उदय कुलकर्णी यांनी लिहलेली era of bajirao हे पुस्तकं वाचा!
सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच,कि इतिहासाबद्दल जेव्हा तुम्ही बोलता तेव्हा कादंबरी मधले संदर्भ हे ग्राह्य धरणे योग्य नाही!
तुम्हाला जो काही इतिहास वाचायचा आहे तो संदर्भ ग्रंथ घेऊन वाचा,आणि एक संदर्भ ग्रंथ नाही,अनेक अनेक संदर्भ ग्रंथ घेऊन,बरेच समज गैरसमज दूर होतील !
(8/8)
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐞𝐲𝐣𝐢_𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐬

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!