My Authors
Read all threads
#THREAD

विषय : पाऊले चालती पंढरीची वारी...

जय जय रामकृष्ण हारी,
जय जय रामकृष्ण हारी..

श्री ज्ञानदेव तुकाराम...
बोला पंढरीनाथ महाराज कि जय..

अश्या जपात दरवर्षी लाखो वारकरी या वेळेला आमच्या गावात असतात आणि संपूर्ण गाव टाळांच्या मृदूंगाच्या आवाजात दुमदुमून गेलेलं असतं.
(1/10)
दिंड्यामागून दिंड्या येत राहतात आणि वारकऱ्यांचे तांडेच्या तांडे गावात दाखल होतात,लहान,मोठे,स्त्रिया,आज्ज्या आजोबा सगळे सगळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या त्या वारकऱ्यांचे दर्शन घेत असतात,कुणी त्यांच्यासोबत चालत असतं तर कुणी लांबूनच या सगळ्या दृश्याचा आनंद घेत असतात....
(2/10)
कुणी इथे मजा म्हणून आलेलं असतं तर कुणी भक्ती म्हणून आलेलं असतं,कुणी इथं नवीन लोक भेटतात म्हणून त्यांना भेटायला म्हणून आलेले असतात तर काही जण रस्त्याच्या बाजूला मिळणारी गरम गरम साबुदाण्याची खिचडी खायला म्हणून आलेले असतात !
(3/10)
नकोनकोशी वाटणारी गर्दी आज अचानक हवीहवीशी वाटू लागती, टाळ मृदूंग हरिनामाचा जप आणि निसर्ग एकसंग होऊन गावाला विठ्ठलमय करून टाकतात ! सगळे जण तुकोबारायांच्या पालखीचे स्वागत करायला म्हणून तास तास भर आधीच येऊन रस्त्यावर थांबलेले असतात !
(4/10)
जात पंथ संप्रदाय सगळं सगळं सोडून आपल्याला एका संस्कृतीच्या धाग्याने जोडणारी हि वारी म्हणजे साक्षात देवत्वाचा अनुभवच असतो ! वारकऱ्यांच्या मनात काय चालू असतं कुणासठाऊक,मी फोटो काढायच्या निम्मिताने अनेक वारकऱ्यांशी बोलतो !त्यांचे अनुभव ऐकतो आणि त्यांच्यातला एक होण्याचा प्रयत्न करतो!
या सगळ्यात पुस्तकातून जेवढं ज्ञान मिळत नाही त्याहून जास्त ज्ञान हे अनुभव ऐकून मिळतं हे निश्चित ! कुणाच्या डोक्यावर तुळस असते तर कुणाच्या डोक्यावर भक्ती शक्तीची मूर्ती ! कुणी ज्ञानोबांची मूर्ती घेऊन चालत असतो तर कुणी तुकोबांची मूर्ती घेऊन.....
(6/10)
कुणाच्या हाती जरी पटका असतो तर कुणाच्या हाती वीणा ! हे सगळं पाहता पाहता पालखी गाव वेशीच्या आत येते आणि अचानकच एक उत्साहाची लाट पसरते,फोन लावले जातात,"भाऊ पालखी गावात अली आहे रे"
सगळे जण त्या पादुकांचे दर्शन घेण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत राहतात !
(7/10)
जय जय रामकृष्ण हरी चा आवाज आता मोठ्याने ऐकू येऊ लागतो! टाळ मोठ्याने वाजू लागतात,वारकऱ्यांचे पाय आता उत्साहाने थिरकू लागतात,लाखो भक्तांचे हात पालखीचे दर्शन होणार ह्या भावनेनेच जुळले जाऊ लागतात ! आणि अखेर तो क्षण येतोच !
(8/10)
समोर असते तुकोबारायांची पालखी,आणि त्यात ठेवलेल्या पादुकांचे दर्शन घेण्यासाठी आसुसलेले असतात ते भक्तांचे हात ! किती वर्णन करावं या पालखीच्या सोहळ्याचं ? किती बोलावं या भक्तीवर ? किती किती अनुभव सांगावेत !
(9/10)
कधी योग आलाच तर थोडे अंतर का होईना पण वारकऱ्यांसोबत अवश्य चला,त्यांचे अनुभव ऐका,टाळ मृदूंगाच्या स्वरात तल्लीन होऊन जावा ! विठ्ठलाच्या नामस्मरणात हरवून जा ! नाही तुम्हाला परमेश्वराची अनुभूती आली तर नावाचा वारकरी नाही !
(10/10)
गेल्या काही वर्षातल्या वारी मध्ये काढलेले फोटोज ! 👇

‘साधु संत मायबाप तिही केले कृपादान । पंढरीचे यात्रे नेले घडले चंद्रभागा स्नान॥’
‘आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती । चंद्रभागेमध्ये स्नान जे करिती।। दर्शन हे कामाचे तया होय मुक्ती। केशवासी नामदेव भावे ओवाळती।।
काय सुख आहे वाउगें बोलतां । ध्यातां पंढरिनाथा कष्ट नाहीं ॥1॥
सर्वकाळ वाचे उच्चारितां हरि । तया सुखा सरि पाड नाहीं ॥ध्रु.॥
रामकृष्णरंगीं रसना रंगली । अमृताची उकळी नाम तुझें ॥2॥
तुका ह्मणे धन्य तयाचें वदन । जया नारायण ध्यानीं मनीं ॥3॥
दसरा दिवाळी तो चि आह्मां सन । सखे संतजन भेटतील ॥1॥
आमुप जोडल्या सुखाचिया राशी । पार या भाग्यासी न दिसे आतां ॥ध्रु.॥
धन्य दिवस आजि जाला सोनियाचा । पिकली हे वाचा रामनामें ॥2॥
तुका ह्मणे काय होऊं उतराइऩ । जीव ठेऊं पांयीं संतांचिये ॥3॥
जेणें माझें हित होइल तो उपाव । करिसील भाव जाणोनियां ॥1॥
मज नाहीं सुख दुःख तया खंती । भावना हे चित्तीं नाना छंदें ॥ध्रु.॥
तोडीं हे संबंध तोडीं आशापाश । मज हो सायास न करितां ॥2॥
तुका ह्मणे मी तों राहिलों नििंश्चत । कवळोनि एकांतसुख तुझें ॥3॥
पतिव्रता ऐसी जगामध्यें मात । भोगी पांच सात अंधारीं ते ॥1॥
भ्रतारासी लेखी श्वानाचे समान । परपुरुषीं जाण संभ्रम तो ॥2॥
तुका ह्मणे तिच्या दोषा नाहीं पार । भोगील अघोर कुंभपाक ॥3॥
© MALHAR PANDEY PHOTOGRAPHY
Shot on Nikon D5200,Nikon D810
Lens used : NIkon 50 MM 1.8 G, 55-200 MM .
Enhanced in Photoshop
फेसबुक पोस्ट ची लिंक 👇
m.facebook.com/story.php?stor…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Pandeyji_Speaks

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!