My Authors
Read all threads
1/31
Naar aanleiding van enkele ongeregeldheden in Den Haag en Utrecht, liet Thierry Baudet zich interviewen door het FVD-orgaan De Dagelijkse standaard. Een aantal claims van hem vraagt om een kritische beschouwing. 2/31
2/31
Allereerst de kop van het artikel. Wanneer er in twee wijken in twee steden ongeregeldheden zijn, is het een schromelijke overdrijving om dan te suggereren dat die relschoppers ‘het land regeren’. 3/31
3/31
DDS doet mee aan de overdrijving. Dus een verschijnsel dat zich voordoet in twee steden, wordt opgevoerd als landelijk fenomeen.
Het veroorzaken van rellen wordt gelijkgesteld aan een afkeer hebben van de Nederlandse maatschappij en cultuur. Dat is nogal een aanname. 4/31
4/31
Dit is wat Thierry Baudet beweert:. 5/31
5/31
Jongeren zijn te jong om al drie generaties in Nederland te wonen.
Zijn het problemen met allochtone jongeren, of is dit iets van alle tijden?
Als voorbeeld een Haagse traditie, met twee links. Verderop komt nog meer. 6/31
indebuurt.nl/denhaag/geniet…
6/31
Dat jongeren met een allochtone achtergrond “op geen enkele manier onderdeel van de Nederlandse samenleving willen zijn,” is nergens op gebaseerd. Juist dit soort uitspraken maakt dat die jongeren zich buiten de samenleving geplaatst voelen. 7/31

trouw.nl/binnenland/een…
7/31
Zonder om toelichting of onderbouwing gevraagd te worden, kan Baudet vervolgens dit beweren: 8/31
8/31
De jongeren wìllen zich thuis voelen in Nederland.
Van de vermeende afkeer van de Nederlandse samenleving is ook geen sprake. Zie het onderzoek waar Trouw aan refereert. (lvh = land van herkomst) 9/31
kis.nl/publicatie/ide…
9/31
Dat er sprake is van een “enorme oververtegenwoordiging” in de misdaad, is ook een claim die al vaker weerlegd is. Luister bijvoorbeeld naar deze uiteenzetting van een jourrnalist. Het valt op dat Thierry Baudet het desondanks blijft herhalen.10/31
10/31
Dan is er nog de claim dat het aantal allochtone jongeren alleen maar stijgt. Daar is ook wel iets op af te dingen. Ik denk dat een politicus toegang heeft tot dezelfde bronnen als ik. 11/31
longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2…
11/31
De bewering dat Nederland ooit ‘veilig en vreedzaam’ was, heet met een mooi woord ‘recency bias’. @veldhorst_w maakte voor een partijgenoot van Thierry Baudet een opsomming die illustreert dat Nederland vroeger niet beter en vrediger was. 12/31
12/31
De misdaadcijfers dalen al jaren, onder alle groepen. Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit.
Baudet en Wilders kunnen dat opzoeken bij het CBS.
13/31

longreads.cbs.nl/integratie-201…
13/31
Waar gaat het interview mee verder?
14/31
14/31
‘Massale immigratie’ was al iets waar Hans Janmaat van de Centrumpartij mee schermde in de jaren ’80 van de vorige eeuw. En Thierry Baudet heeft het ook vaak over decennia van massa-immigratie. 15/31
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2…
15/31
De claim dat er zoiets bestaat als ‘de Nederlandse cultuur’ is niet erg zinvol. Daarover is in 2007 een mooi rapport verschenen van de WRR, waarin de onwenselijkheid van het concept van één Nederlandse identiteit helder wordt omschreven. 16/31
wrr.nl/publicaties/ra…
16/31
Vermoedelijk een veel te genuanceerd verhaal voor Baudet en het FVD. Belangrijk is je te realiseren dat juist een streven naar een eng gedefinieerde nationale identiteit kan leiden tot conflicten en uitsluiting.
Nog een citaat uit het rapport: 17/31
17/31
Gastarbeiders werden ‘hierheen gehaald’ voor economisch gewin. Ze hadden volgens Thierry Baudet door de opeenvolgende regeringen teruggestuurd moeten worden na gedane arbeid. Dat ze niet teruggingen betekent toch dat ze zich met Nederland geïdentificeerd hebben? 18/31
18/31
Verder mag je van een gepromoveerd rechtsfilosoof wel iets meer verwachten dan het herhalen van wat oprispingen uit de onderbuik. @nadiaBouras bijvoorbeeld geeft een veel genuanceerder verhaal. 19/31
trouw.nl/nieuws/vijf-my…
19/31
Dat immigranten ‘hierheen gehaald’ zijn, past in het verhaal van het FVD dat een elite er stelselmatig aan werkt om de eigen bevolking te vervangen. Baudet weet dat het niet waar is. Dank @martijntonies. 20/31

sargasso.nl/de-complotten-…
20/31
Baudet verwijt andere partijen dat er nooit actief mensen het land zijn uitgezet. Ik weiger hier op in te gaan.
Is het aantal mensen met een migratie-achtergrond ‘duizelingwekkend’ snel gegroeid? 21/31
cbs.nl/nl-nl/dossier/…
21/31
Een substantieel deel van de mensen met een migratie-achtergrond, komt uit westerse landen, veelal de buurlanden van Nederland. Zodra het woord migratie valt, schuiven sommigen ieder cijfer op het conto van niet-westerse immigratie. Dat is niet juist. 22//31
22/31
De “wetteloosheid en minachting voor de Nederlandse cultuur” zijn toch echt verschijnselen die door de partijleider van het FVD verzonnen lijken om een bevolkingsgroep apart te zetten. Wrange vruchten? Geen idee.
23/31
23/31
Er wordt gewoon opgetreden, er zijn arrestaties verricht en gebiedsverboden uitgevaardigd. Politie en justitie hebben de zaak onder controle. Zie de berichtgeving over Utrecht en Den Haag:
24/31

nos.nl/artikel/234425…

nos.nl/artikel/234422…
24/31
Het wangedrag van oververhitte reljongeren in enkele grote steden opkloppen tot een oorlog en een landelijk dreigend watertekort bagatelliseren tot een zwembadjesprobleem. Hiermee verraadt Baudet zijn vooringenomenheid. 25/31
25/31
Maar weer even terug naar de tekst van het interview. 26/31
26/31
Op de suggestie dat het nodig zou zijn om het leger in te zetten, wens ik niet eens in te gaan. Gelukkig komt daar ook een kritische noot van de interviewer. 27/31
27/31
Zoals boven al ruimschoots is aangetoond, beschrijft Baudet geen reële situatie. De bewering dat er niet opgetreden wordt, is ook niet waar. De suggestie dat onveiligheid op straat samenhangt met migratie, is zowel ongefundeerd als polariserend. 28/31
28/31
Zou het interview dan wel eindigen met enkele verbindende woorden?
Dacht het niet. 29/31
29/31
Thierry Baudet lijkt er hier voor te pleiten dat er voor Nederlanders met een migratie-achtergrond andere regels gelden. 30/31
30/31
Dat de Nederlandse overheid moet stimuleren dat hier geboren landgenoten gedeporteerd moeten worden naar landen die hen vreemd zijn, getuigt van regelrechte ontkenning van de rechtstaat. 31/31
31/31
Uitspraken van álle politici verdienen een kritische blik. Mij leek het nuttig om de tekst van dit interview te checken op onwaarheden, vooringenomenheid en schromelijke overdrijving. Een ieder kan zijn eigen conclusies eraan verbinden. /Einde
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!