494 yıl önce bugün #Macaristan'ın güneyinde Baranya bölgesinde #Budapeşte'nin 190 kilometre güneyinde Tuna Nehri' nin sağ kıyısında, Büyük Macar Ovası' nın başlangıcında #Mohaç'ta ki 1.Mohaç Meydan Muharebesinde Macaristan Krallığı önderliğindeki.Haçlı ordusunu 2 saat gibi bir ImageImageImageImage
sürede Kanuni Sultan Suleyman komutasindaki ordusyla perisan eden ordumuzu Sehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle aniyorum.

Kahraman ecdadimizi Yahya Kemal Beyatli'nin Mohaç'i parlatan dizeleri ile yad ediyorum..;
MOHAÇ TÜRKÜSÜ
Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle
Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!
Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık;
Allâh'a giden yolda meleklerle karıştık.
Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;
Gördük ebedî cedleri, bir anda yakından!
Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber;
Bizler gibi olmuş o yiğitlerle berâber.
Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden;
Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden....
2 saat kadar süren Mohaç Muharebesi, Papalık tarafından o günkü Osmanlı akınlarına karşı son kalkan olarak görülen Macaristan'ın büyük bir kesiminin Osmanlı hâkimiyeti altına girmesi açısından önemlidir. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki enkısa sürede ulaşılan zaferdir
Bu şekilde, 2.Viyana Kuşatması'na kadar, Orta Avrupa ve Balkanlar'daki Osmanlı varlığı süreklilik kazanmıştır. Macaristan Krallığının başşehri Budin (Budapeşte) dâhil Macaristan, Erdel (Transilvanya) Türklerin hâkimiyetine geçti

29 Ağustos 1526=21 Zülkâ’de 932, Çarşamba:
Mohaç zaferi.

(28 Ağustos=20 Zülkâ’deSalı ve 30 Ağustos=22 Zülkâ’de Perşembe tarihleri de rivâyet edilmişse de doğru değildir. Macar krallığının istikbâline nihayet veren bu meşhûr muhârebeye sahne olan «Mohacz/Mohacs=Mohaç» ovası Tuna nehrinin garp sahilinde bağlık bir yerdir.
Burada bu ismi-taşıyan bir kasaba ile Tuna'da bir adaya da tesadüf edilir. Mohaç ovasının cenubuşarkîsinde Türk' lerin «Kara-su» dedikleri «Krasso/Krassehidscha» bataklığı vardır. Macar Krallığının payitahtı olan «Budin» üzerine yürümekte olan Türk ordusu, Macar kralı İkinci
Louis'nın işte bu ovaya doğru ilerlemekte olduğuna ait haberler geldiği için 28 Ağustos=20 Zülkâ’de Salı günü, muhârebeden bir gün evvel buraya gelmiştir. İki tarafın ordu mevcudları hakkında Şark ve Garp menbâlarında tesadüf edilen rakamlar arasında çok büyük farklar vardır.
Meselâ Osmanlı ordusunun rnevcudu hakkındaki rivâyetler 300 binden 57 bine kadar ve Macar ordusu hakkındaki rivâyetler de gene 300 binden 28 bine kadar birbiriyle te'lif edilemeyecek tehalüfler gösterir. Bâzı askeri tetkiklerde Türk ordusu 43 bin süvari ile 24 bin piyadeden
nıürekkep 67 bin kişilik bir kuvvet le Macar askeri de 84 bin piyade ile 14 bin süvariden mürekkep 98 bin kişilik bir ordu şeklinde gösterilmekte ve top adedi de Türklerde 300, Macarlarda 30 parça görünmektedir. Muahhar Garp menbâlarında umumiyetle Türk ordusunun mevcudu yüz bin
ve top adedi 300 gösterilir. Fakat buna mukabil Macar ordusu 20-30 bin kişiden ibaret gibi gösterilmektedir. Tabiî Macarlara ait olan rakam tamamiyle yanlıştır. Çünkü muharebeden sonra yalnız Türk askeri tarafından sayılabilen düşman cesetleri 24 bindir ve yaralılarla kaçaklar ve
kayıplar bu yekûna dâhil değildir. Her halde bütün bu rivâyetlerden her iki ordunun da orta hesabla yüzer bin mevcudu olduğu ve hattâ bâzı vesikalara göre Macar ordusu mevcudunun 150 binden aşağı olmadığı anlaşılmaktadır.

Macar ordusunda Lehistan'dan, Bohemya'dan, Eflak'dan,
Boğdan'dan ve hattâ Papalık makamından gönderilmiş yardımcı kuvvetler de vardır. Macaristan'a tabi olan Transylvania=Erdel Voyvodası «Szapolya» nın 30 bin kişilik kuvvetleriyle yola çıktığı halde kralı kıskandığı için yardıma gelmeyip harbe iştirâk etmediği ve bu suretle
Macaristan'ın felâketine sebep olduğu hakkında muhtelif rivâyetlere tesadüf edilir. Osmanlı ordusunun harb nizamı hakkında verilen izâhâta göre önde Rumeli Beylerbeyi olan Vezir-i-a’zam İbrahim Paşa kumandasında Rumeli askeri, ondan sonra Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa
kumandasında Anadolu askeri ve daha sonra Yeniçeri, Sipâhi vesair muhâfız kıt'aları ortasında Padişâh mevzi almıştır. Toplar birbirine zincirlerle bağlanmış 150 şer parçadan mürekkep iki dizi hâlinde Rumeli ve Anadolu askerlerinin gerilerine yerleştirilmiştir. «Çarhacılık» yanı
pişdârlık vazifesi Semendire Beyi Yahya Paşa'zade Bâli/Balı Beye ve dümdârlık vazifesi de Bosna Beylerbeyi ve İkinci Bâyezid'in kızından torunu, yâni Kanuni'nin hâlâsının oğlu Husrev Bey'e verilmiştir. Merkezle sağ ve sol conahlara taksim edilmiş olan Macar ordusu Osmanlı
menbâlarında «Layoş» denilen Kral «İkinci Louis» nin kumandasındadır. Macaristan'ın son müstakil kralı olan İkinci Louis Jagellon sülâlesinin son hükümdârıdır. Macarların bilhassa zırhlı süvarileri çok meşhûrdur. Pişdar kumandanı Balı Bey'le dümdâr kumandanı Husrev Bey'in teklif
etmiş olduklarından bahsedilen harekât plânına göre düşman hücum edinceye kadar beklenmesi ve bu hücuma uğrayan ileri kıt'alar ikiye ayrılarak Macarlar gerideki toplara kadar ilerledikten sonra şiddetli bir top ateşine tutulması, bu sırada düşman ordusunun sağdan ve soldan
sarılması ve Bâli Beyle Husrev Beyin de süvari kuvvetleriyle çevirme hareketi yapması takarrür etmiş ve bu plân aynen tatbik edilmiştir.

Türk ordusu düşman hücumunu saatlarce beklemiştir. Bu sırada Kanuni Sultân Süleyman zırhını giyip başındaki tulganın üstüne üç sorguç takarak
askeri teftiş edip sancakları selâmladıktan sonra «Hünkâr-tepesi» yahut «Türk tepesi» ismini alan yüksek bir tepeye çıkarak Mohaç ovasını gözaltında bulunduracak bir vaziyet almıştır.
Sonradan Budin Beylerbeyi Hasan Paşa'nın bu tepeye âbide şeklinde bir köşk kurdurduğu rivâyet edilir. Büyük Padişâh işte bu tepede iken askerinin •«umurdide ihtiyarlarıyla» müşâvere etmek istemiş ve bunun üzerine çağrılan ihtiyar gazilerden «Altuca» yahut «Adl-Tuca» gelmiştir; “
Peçevî» bu koca yiğidi şöyle tasvir etmektedir.

«Cebesi arkasında, tulgası başunda, kepeneği terkisinde bir kırçıl koca ve tıraş emmâ bıyıkları tulgasundan taşra zâhir, gûyâ adûya birer tir-i khunpâşdur»•
O sırada Padişâhın huzurunda bulunan Bosna Beylerbeyi Husrev Bey bu muhteşem ihtiyara:

— Gel Adl-Tuca, Saâdetlü Padişâh müşâvere emritti ! demiş, fakat:

— Bunca müşâvere döğüşmekden özge var mudur? Beni Koca-Alaybeyi size gönderdi. Düşman alayları görünmüş; çarhacumuz elleşmeğe
başlamuş; gelün sancağunuz dibinde bulunun!

sözünden başka birşey söylemiyen bu koca gazi atını tepip er meydanına koşmuştur.

Bu sırada vakit ikindiyi bulmuş, zevâli saat takriben dörde yaklaşmıştı. Ova yağmur altındaydı. Macar istiklâline nihayet veren Mohaç meydan muhârebesi
işte bu saatte pişdarların «elleşmesiyle» başladı. Macar'ların süvari hücumu çok müthiş olmuştu. Öndeki Rumeli askeri yarılmış ve belki de yukarıda gördüğümüz plâna uyarak ikiye ayrılmış, bir kısmı daha gerideki Anadolu askerinin üstüne doğru püskürtülmüş ve hattâ Macar
asilzâdelerinden otuz beş kahraman tâ Sultân Süleyman'ın olduğu yere kadar sokulmuştu! Türk toplarının şiddetli ateşi işte bu sırada başladı. Zaten gene bu sırada Bâli Bey’in kumandasındaki süvari kolları yıldırım gibi bir hareketle Macar ordusunu arkasından çevirmişti; Macarlar
bir taraftan da cenâhlardan çenber içine alınıyordu. Bilhassa topçu ateşinin şiddeti düşman ordusunu darmadağın etti. Kaçanlar ancak «Kara-su» bataklığına can atabiliyorlardı! Günlerdenberi süren fâsılasız yağmurların büsbütün kabarttığı bu müthiş bataklık Macar ordusunun kılıç
artıklarıyla Macaristan krallığına mezar oldu! Hattâ Macar kralı İkinci Louis bile maiyyetinde bir kaç kişiyle kaçıp giderken işte burada boğuldu. İkindi vakti başlayıp akşamdan evvel biten Mohaç meydan muhârebesi ancak iki saat kadar sürmüştü. Bu kadar az bir zamanda koskoca bir
devlet devrilmiş demekti! bâzı menbâlarda Mohaç muhârebesinin «yatsıya kadar» ve hattâ «gece yarısına kadar» sürdüğünden bahsedilirse de doğru değildir. Bu rivâyetler tâkib hareketlerinden ve Sultân Süleyman'ın gece yarısına kadar at üstünde kaldıktan sonra otağına çekilmiş
olmasından galat olabilir. Ertesi günden itibaren defterdarların nezâretinde sayılabilen düşman cesedierinin 24-25 bin kadar tuttuğu hakkında muhtelif rivâyetler vardır).

İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt 2

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gökhan Karataş

Gökhan Karataş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @karatasgokhan_

Apr 24, 2021
Siyasal bir söylem ve yalandan ibaret olan 1915 olaylarıyla Her 24 Nisan ısıtılıp gündeme getirmeye çalışanların asıl amacı üzeri bir duvar gibi örülmeye çalışılan bir gerçek olan bizim bile hatırlamadığımız 144 yıl önce bugün (24 Nisan 1877) 93 harbi ile başlayan 5 milyon
soydaşımizin canına ırzına malına malolacak bununla birlikte yerinden yurdundan vatanindan edecek 19 yy başlarindan ilk Sırp isyanları ve ilerdeki isyan ve katliamlara örnek teşkil edecek 1821'deki Yunan isyani, 93 harbi ile Balkan Harbi katliamlari ve soykırmlarıdir
Asil soykırim ve katliam 1804'den 1912 kadar olan süreç içinde isyanlar ve 144 yıl önce bugün başlayan 93 harbi ile 1912 deki Balkan harpleri neticesinde Balkanlarda Türklere karşı yapılmiştir..
Read 15 tweets
Apr 24, 2021
"Bizim sanatımızın mertebesinden, milletimizin ululuğundan en ufak bir şüphemiz yoktur ki başkalarının ağzına bakalım. Böylece en temiz ve saf şekilde sanat ifadesine erişen millet, çapraşık yollara giremez. Ezelden, büyük nimete erişmiştir; onun kadrini bilmelidir"
Büyük Türk mimar-mühendisi ve mimarlık tarihi araştırmacısı Ekrem Hakki Ayverdi'yi vefatının 37.yılında rahmet ve saygı ile anıyorum
Osmanlı nın Kendini En İyi İfade Ettiği Sanat Kolu Mimaridir

''Abideleri seviyor musunuz? Seviniz; çok seviniz. Eğer üstünde durmadınız, onlarla bir alış – veriş kurmadınızsa kalb gözünüzü açınız; abidelerle konuşmayı öğreniniz. Bunun için lüzumu kadar temas imkânı hazırlayın.
Read 4 tweets
Apr 23, 2021
Tüm Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Turgut Özakman'dan bir çocuk hikâyesi ;

Sakarya Savaşlarının ilk günleriydi. Ordumuz bazen zor zamanlar yaşıyordu. Tam bir ölüm kalım savaşı idi. Vatan savunmasında çok büyük kayıplar veriliyordu.Sakarya
boylarında zor zamanlar yaşanıyordu. Sakarya boylarında ordumuz bozulsa Ankara'yı kaybedecek, belki de her şeyi kaybedecektik.
İstanbul büyük bir heyecan içinde savaşın sonunu bekliyordu. İngiliz işgaline rağmen İstanbul Hilâl-i Ahmer Şubesi(Kızılayı), kendiliğinden İstanbul’da
birkaç yerde Anadolu’ya bir yardım kampanyası başlattı. Toplanan yardımlarla askerlere silah, cephane temin edilecekti.
Bu bir vatan savunmasıydı.
Yardım toplanan Hilâl-i Ahmer Şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor, herkes gönlünden ne koparsa veriyordu.
Read 8 tweets
Apr 22, 2021
Güzel #İşkodrâ !! #Rumeli'nin çiçeği ıhlamur kokulu şehri, #Üsküdar'ın isimdaşi idi (Scutari) Çoğumuzun ismini bile bilmediğimiz yada unuttuğumuz Rumeli'den en son çiktiğimiz kale ve bir Vatan topragi idi !! 108 yıl once bugün veda ettik ImageImageImageImage
Kaybının 108. yılında (22-23 Nisan 1913 ) güzel hatıraları ile yad ederken başta #İşkodra Müdafii Şehit Hasan Rıza Paşa olmak üzere tum.şehitlerimizi Rahmet ve saygiyla.aniyorum.. Image
108 yıl önce #İskodra'ya veda 22-23 Nisan 1913 Balkan Harbinde Rumelide'ki son toprağımız İşkodra'da (Arnavutluk) Osmanlı Yönetiminin sonu ;
Karadağ Kralı Nicholas şehri Esat Toptani'den teslim alıyor

(1913 Illustrated London News) ImageImageImage
Read 6 tweets
Nov 3, 2020
Başimiza gelenler
108 yil once bugunler ;

Bulgarlar, 3 Kasım’da Çorlu’yu, 6 Kasım’da Tekirdağ’ı işgal eder. Hedef Çatalca üstünden Çarigrad’dır (İstanbul). “Osmanlı ordusu kalıntıları, kovalanmadıkları için”, rastgele yönlere yayılırlar. “Kırlarda, ovalarda 100.000 kaçan asker
yürüyor, dolaşıyor, ‘Ekmek! Ekmek!’ diye bağırıyordu. Korkunç kâbus –açlık- kahrediyordu”. Yenilenler, “aç, tok yürümek zorundaydı. IV., I. ve II. Kolordular, sürü manzarasını taşıyordu. Ne amir vardı, ne emir. Askerler silahlarını atmışlardı. Çoğu, o müthiş soğukta, postallarını
bile çıkarmıştı, aralıksız sağanak altında yalınayak yürüyordu. Çünkü çamura bulanmış olan postallarının ağırlığını o batak yollarda çekmeye takatleri yoktu. Bütün çevre köy ve kasabaların sakinleri de arabaları, eşyaları, hayvanları ve çocuklarıyla İstanbul’a akın ediyorlardı..
Read 10 tweets
Nov 2, 2020
108 yıl önce bugün 2 Kasım 1912 #Uzunköprünün işgali

“Dört balkan ülkesinin birleşerek, osmanlı devletine karşı 1912 Ekim ayı başlarında seferberlik ilan ettiklerini gazetelerden öğrendik. yöremiz halkında büyük bir telaş görünüyordu. halk otuz üç yıl önceki rusların yaptıkları
işkence ve kötülüklerini unutmamıştı. bulgarların bunlardan daha acımasız olduklarını çok iyi biliyorlardı. özellikle bulgaristan’dan gelen göçmenler bunların kötülüklerini daha abartılı bir şekilde anlatıyorlardı. halk büyük bir moral çöküntüsü içinde idi. ben de edirne’de annem
ve babamla görüşmek için 18 ekim 1912’de trenle edirne’ye gittim. iki gece kaldım. uzunköprü’ye döndüğümde, tüm uzunköprü halkının anadolu’ya geçmek üzere hazırlandıklarını gördüm. 20 ekim 1912’den itibaren de edirne ile tren bağlantısı kesildi.
uzunköprü-keşan yolu anababa günü
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(