Tnr Profile picture
13 Sep, 22 tweets, 4 min read
Dünya Parasal Sistemi Üzerine

Altın para sistemi ; 1717'lerde başlamış, 1872'de Almanya, geleneksel altın karşılıklı para sistemine geçmiş, ABD'de 1913 tarihli Fed yasasına kadar sürmüştür ve hazinede her banknotun eşit miktarda karşılığı vardır. Kağıt paraya güven sağlayan ...
... olgu da tam da budur.Aslında devletler açısından dolandırıcılığın başladığı nokta buradadır.Çünkü altın para sisteminin mantığına aykırı olarak, bankalar, emanetteki altın miktarından daha fazla senet, banknot basmışlardır. Örnek olarak; FED 1913 tarihli yasa ile 50 dolar ...
banknota karşılık 20 dolarlık altın tutabiliyor diğer bir deyiş ile 20 dolarlık altın ile 50 dolarlık kağıt para dolaşıma sokuyorlardı.

Hatta o yıllarda ABD televizyonlarında şu nakarat yayınlanıyordu:

....
...We're the biggest batch of dollars ever made
...Oh we used to march bu millions
...Oh now we march bu billions
... and maybe we''ll be trillions before you're dead!!

... Yani diyordu ki, daha çok basacağı daha çok basacağız ...
...Yukarıda da görüldüğü gibi 1. Dünya savaşı öncesinde altın standardını bir köşeye attılar ve parayı altına çevirme hakkını kaldırdılar, askeri harcamalarını karşılamak için para basarak karşıladılar. Savaş bittiğinde ellerinde epeyce yüksek bir enflasyon, düşüş yaşamış bir...
.... üretim ve işgücü kalıvermiştir. Ve neticede belirsiz bir para sistemi dünyada 1944 yılına kadar uygulandı. Bazı ülkeler altın standardına döndü, ancak çoğunlukla savaş sonrası depresyondan ötürü serbest döviz politıkalarına geri döndü.
...Her iki savaş yıllarında Avrupa'nın savaş ekonomisinde ihtiyaç duyduğu malların, yiyeceğin temini ABD'den sağlanmıştı. Bunun karşılığında Avrupa altın ile ABD'ye ödeme yapıyordu. ABD için savaş ekonomisi, muazzam bir şeydi çünkü savaşın önemli bir kısmında savaş da değildi ...
...ABD bu işten güzel para kazanmıştı ama Avrupa ve diğer ülkeler pek iyi durumda değildi. Dünyadaki altının 2/3'ü ABD'de kalanı dünyada ve Avrupa'da ise metelik yoktu. Üzerine yüksek borç,enflasyon,işsizlik ve bir sürü düşük ekonomik veri ile karşı karşıyaydınız. Uluslararası...
... ticaret için karşınızda birilerinin olması gerekiyordu, kimse yoksa bu sistem çökebilirdi. ABD'deki altın bolluğu karşılığında ise Avrupa'nın ABD'den aldığı dolar ve bolluğu vardı. Şimdi dünya parasal sistemine bir ayar vermeniz lazımdı ki, gemi yürüsün. Bu yüzden 1944'de ...
... Bretton woods'da 44 ülke toplandı. Toplantı neticesinde yeni para sistemi oluşturdular,bir noktada altın standardı sistemini andırsa da, diğer para birimleri dolar karşılıklı olacaktı ve dolar ise onsu 35 dolardan altına karşılıklı olacaktı.
Bu sistemde, her ülkenin döviz...
... kuru sabitti, paralarını altın değiştirmek zorunluluğu yoktu, sadece doların altın ile konvertibilitesi vardı ve ülkelerin ödemeler bilançosunda dengesizlik yaşanmasında durumunda devalüe ya da revalüe yapılabiliyordu, döviz kuru yüzde 1 oranında dalgalanabiliyordu ...
... Tüm sistem dolara, dolarda altına bağlanmasına karşın ABD, Kore, vietnam, soğuk savaş ve pek çok etken ötürü borçlanmış, teminattaki altından daha fazla parayı dolaşıma sokmuştu. 1960'da DeGaulle, Nixon'a altınlarını geri isteyerek gol atınca diğer ülkelerde de peşi sıra ...
... onun ardından altınlarını talep etmişti. Aslında DeGaulle, elindeki dolar karşılığında altının olmadığını,ABD'nin kendisine sabit kuru dayatırken kendisinin standarda uygun olmayan şekilde para bastığını fark etmişti.1959-71 arasında ABD, mevcut altın stoğunun yarısını bu ...
... neden ötürü yitirdi. Ancak ABD Bretton Woods sistemini öylesine dolar standardı sistemine dönüştürmüştü ki, 71 yılında Nixonun konuşması öncesinde yarıya düşen altın stoğu karşılığının 12 katı ABD doları dolaşımdaydı ve talep edilen altınların hepsini teslim edilseydi ...
... parasal sistem çökerdi ve 15 Ağustos 1971'de, doların altın veya diğer rezervlere konvertibilitesini geçici olarak askıya aldı ve ABD, dünya altınlarına çökmüş oldu. Tüm dünya para birimleri, karşılıksız birer paraya dönüşmüş oldu. Karşılıksız basılan banknotların ...
... kendinden menkul bir değere bağlanmamasının sonuçlarını geçmiş dönemlerde hiperenflasyon ile gördük ve ağır yıkımları oldu. Zira, basılacak paranın hangi oranda basılacağı konusu konjonktüre göre değişim göstermektedir. 1 dünya savaşında aşırı para basımı, Almanya'yı ...
... muazzam ölçü de bir enflasyona sürüklemişti. Yine, 2000'li yıllara kadar para arzı, enflasyon ile at başı gidecek bir para arzı politikası güdülmeye başlanmıştı zira 1980'lerdeki enflasyonist gelişmeler neticesinde ihtiyaç fazlası para basmak baskılanmış bir dürtü gibiydi ...
... 2008 mortgage krizi ile bu bastırılmış dürtünün 2000'li yıllarında başında terkedildiğini ve 5-6 yıl geçmeden cezasını ödemeye başladığımızı görmek mümkün. Parasal genişleme ile adı altında, para basarak talebi canlandırmaya çalıştılar. Tahvil, şirket tahvil alımları ve ...
... krediler yolu ile parasal genişlemeyi sağlamış oldular. Kriz, ekonomik durgunluk dönemlerinde ve son olarak covid-19 sürecinde özellikle FED, 4.5 trilyon dolar olan bilançosunu neredeyse 2 katı arttırdı ancak kriz sona erdiğinde ya da sona ermeden ...
... yaratılan likitidenin enflasyona yol açıp açmayacağı, 2008 mortgage krizinde olduğu gibi parasal genişlemenin bir balona yol açıp açmayacağı konusu epey tartışılması gerekli bir konu. FED, 2018'de piyasadaki parayı piyasadan çekerek çözümleyecekti ama uygulamak mümkün ...
... olmadı.

Gelecek, gerçek değere dayanan bir menkule ihtiyaç duyuyor. Toprağa, altına veya bir başka şeye. Gerçeğe dayanmayan bir sistemin sonucu, her 30 yılda bir yaşanan krizler, değişen ve revize edilen parasal sistemler oluyor / oldu.
... Yukarıda bahsedilen karşılıksız parasal genişlemenin, dezavantajlarını ortadan kaldıracak bir uygulamanın başarısı hala ispatlanabilmiş değil.

Ve tarih hala tekerrür etmeye devam ediyor ..

@finans_gazetesi
@dayiekonomi

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tnr

Tnr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ustnr61

31 Jul
Bir önceki flood içerisinde halkların nasıl hayatın her alanında aile, iş hayatı, devletler tarafından manipüle edildiğini ve özellikle iktidara sahip kesim ile paraya ve güce sahip kesim arasındaki kirli ittifakı, halkların gerçeği görmekten ne denli uzak ve yalanın savunucusu
Olduğunu bahsetmiştik.Bayramın ilk günü olan bugün,hayatımızda büyük yer tutan devlet ve çalışanı olduğumuz şirketler üzerine konuşmak istiyorum. Gerek mensubu olduğum firma ve devletin icraat ve söylemlerinin arka planı üzerinde düşününce;
1- Ast ve üst ilişkisini, sınıflamayı organize eden hiyerarşi aslında her sınıf yöneticisinin ve en tepedeki sınıfın koltuğunu garanti eden bir oluşum. Tabanın sesini yukarıya taşımaktan aciz, yalaka, çıkarcı yöneticiler aynı zamanda tabanı manipüle etmekte oluyor.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!