Interessant artikel over geldcreatie dat misverstanden tracht te weerleggen:
1. Commerciële Banken (CoB) nemen geen deposito’s aan om dan weer uit te lenen
2. Centrale banken (CeB) creëren geen “reserves” die dan met een “multiplicator” worden uitgeleend door CoB 1/
Als CoB een lening geeft, dan creëert ze geld uit het niets: met een handtekening ontstaan een lening (actief) en een deposito (passief) op de balans van de CoB. Er worden geen bestaande reserves of deposito’s gebruikt. Dit is het belangrijkste kanaal voor geldcreatie. 3/
Kan de CoB dan oneindig geld creëren? Nee, om verschillende redenen. Wie geld leent, geeft dat meestal weer uit. Vaak houdt dit een transfer in naar een andere CoB. 4/
Alle CoBs hebben een rekening bij de CeB, waarop “bankreserves” staan. Bij transfers tussen CoBs worden reserves uitgewisseld tussen de respectievelijke rekeningen bij de CeB. Iedere CoB moet voldoende reserves hebben om deze transfers te betalen. 5/
Als een CoB geld overschrijft naar een andere CoB, dan dalen haar reserves. Bankreserves zijn niet gratis. De CoB trekt nieuwe deposito’s aan om reserves te kopen. Daartoe verhoogt ze de depositorente, en maakt dus minder winst. 6/
Dit is de eerste beperking voor geldcreatie: leningen moeten in een competitieve markt voldoende goedkoop zijn, en deposito’s moeten voldoende rente geven. De CoB zal niet oneindig geld uitlenen en creëren, als ze winst wil maken. 7/
Bemerk de volgorde: de CoB leent geen deposito’s of reserves uit, maar verhoogt haar deposito’s en haar reserves na de lening om transacties naar andere banken mogelijk te maken. Er is tegenwoordig in de data geen duidelijk verband tussen bankreserves en leningen 8/
De CeB bepaalt niet de geldhoeveelheid of hoeveelheid reserves, maar de rentevoet op de reserves. CoBs beslissen in een competitieve omgeving de tarieven voor hun producten en hoeveel reserves aan te houden. Zo worden de commerciële rentevoeten mee beïnvloed door de CeB rente. 9/
Die commerciële rentevoeten leiden dan tot een bepaalde prijsevolutie, dat is weer een ander verhaal. De ECB mikt bijvoorbeeld op een inflatie kleiner dan maar dicht bij 2%. In de praktijk haalt ze haar target zelden. 10/
Wat dan met Quantitive Easing (QE)? Dit is nodig wanneer de nominale rente niet meer lager kan.
Opnieuw 2 misverstanden:
1. Er is geen gratis geld voor CoBs
2. Er is geen creatie van reserves die leiden tot nieuwe leningen 11/
Bij QE koopt CeB obligaties van niet-bank financieel bedrijf (bv pensioenfonds PF). PF ontvangt deposito bij haar CoB, CoB krijgt tegelijk evenveel reserves. CoB ontvangt rente op die reserves, maar betaalt ook rente aan PF. Dit is een neveneffect: CoB is slechts intermediair 12/
PF heeft nu teveel “cash” en herbalanceert haar portfolio: ze koopt andere activa. Via dit kanaal komen bedrijven gemakkelijker aan financiering, en stijgen de waarden van de gekochte activa. Dit leidt tot meer economische activiteit en uiteindelijk hogere inflatie. 13/
Dus: geen gratis geld voor banken, en de toenemende bankreserves zijn een neveneffect eerder dan een kanaal. Het werkelijke kanaal zit bij de herbalancering door de PF, die leidt tot waardestijging assets en goedkoper financiering voor bedrijven. \\
Bovenstaand artikel komt van de Bank of England. Zie hier voor een toegankelijk artikel van de Bundesbank met meer info over de werking binnen de eurozone:
bundesbank.de/resource/blob/…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kevin Spiritus

Kevin Spiritus Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!