هیچ کشوری، تاکید می کنم، هیچ کشوری،این همه تحت ترور رسانه ایی در سطح داخلی و جهانی، ساختن هر روز یک بحران، شستشوی مغزی اذهان مردمش، تحریم های همه جانبه ی طولانی مدت، مسئولین نادان یا خائن و فاسد، همسایگان نمک خور نمکدان شکن، جاسوسان فراوان و ... نمی تواند مثل ایران دوام بیاورد./
اینقدر که به روح و روان این ملت فشار و القاء بدبخت بودن وارد می شود، هر کشوری بود دچار فروپاشی شده بود.
اصلاح طلبان چه در رأس کار و دست در سفره قدرت و ثروت داشته باشند چه نباشند همچنان اپوزیسیون هستند و منتقد و به این حس شماها همه بدبختیدِ مردم دامن می زنند.
اصولگراها هم اونقدر/
دچار فسادهای مالی هستند، که هر دو جناح از هم آتو داشته باشند و نخواهند دست هم را رو کنند.
سفره ایی باز شده هر دو جناح با اطرافیانشون مشغولند، گوشت هم را بخورند، استخوان هم را دور نمی ریزند.
بیچاره مردم بی تحلیل، مردم هدایت شده توسط مهناز افشارها و حامد بهداد و ایران اینترنشنال ها

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with اسماء دخترِ آلپ

اسماء دخترِ آلپ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!