#رشتو

توی کتابهای درسی از مجاهدت! های #شیخ_فضل‌الله_نوری زیاد خوندیم و اینکه مخالف مشروطه نبوده و مشروطه مشروعه میخواسته!

ولی ایشون یه رساله داره به اسم «حرمت مشروطه» که مشروطه رو از دم حرام و مشروطه خواهان رو مرتد میدونه!

⬇️در ادامه بخشهایی از عقاید گهربارش رو میبینیم
(۱/۸)
🔴 مخالفت با تساوی حقوق

«ای بی شرف و ای بی غیرت! صاحب شرع برای این که تو منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و تو خودت از خودت سلب امتیاز می‌کنی و می‌گویی: من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم

عمده این بازي مشروطه ... محض فرار از احکام در حق مرتدین [بود]»
🔴مخالفت با تقسیم قوا و قانون‌گذاری

«تشکیل قوه مقننه بدعت و ضلالت محض است زیرا در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم، هر که باشد.

اسلام ناتمام ندارد که کسی او را تمام نماید و در وقایع باید به نواب امام رجوع کرد و او استنباط از کتاب و سنت نماید نه تقنین و جعل»
🔴 مخالفت با آزادی بیان

«بنای قرآن بر آزاد نبود قلم و انسان است... این سخن در اسلام کلیتاً کفر است ... قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی.

اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد.»
🔴 مخالفت با آزادی بیان

«ای عزیز! مگر نمی‌دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است. مگر نمی‌دانی فایده آن آن است که فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و سب مومنین و تهمت به آن‌ها بزنند و القای شبهات در قلوب صافیه عوام نمایند؟»
🔴!

«از مسلمات اعتقادي شیعه این است که در دوره غیبت، فقها مرجع حوادث می‌باشند و مجاري امور بر عهده ایشان است

[اصل ۱۲: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به حکم قانون] مخالف مذهب جعفری است زیرا در زمان غیبت، مرجع در حوادث فقهای شیعه هستند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود.»
🔴نتیجه گیری

«قانون مشروطه با دین اسلام منافات دارد. ممکن نیست که مملکت
اسلامی در تحت قانون مشروطگی درآید مگر به رفع ید از اسلام

بنابراین اگر کسی سعی نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام
مرتد بر او جاری است (اعدام)»
خلاصه که گفتم با کسی که هرروز از بزرگراهش رد میشیم یکم بیشتر آشنا شیم! درضمن اگر خوندید و خوشتون اومد، #ریتوییت باعث افتخار است!

منابع:
رسایل مشروطیت (۱۳۸۶): غلامحسین زرگری‌نژاد
نشریه پگاه حوزه‌ (۳۱ تیر ۸۵): شریف لک‌زایی
#شیخ_فضل‌الله_نوری

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kianoosh

Kianoosh Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!