התקנות של הסגר זה בעצם נסיון ליצור דיון יהודי הלכתי, שמברר את הנקודות הקטנות ובכך מגיע מתקנות כלליות לפרטניות, תוך כדי מציאת פתרונות המקשרים את הרעיון האלוהי עם חיי היום יום והמציאות האנושית. מותר להתרחק עד 500 מ', חוץ מכשעושים ספורט יחידני, אבל מה זה ספורט? מה ההבדל בין הליכה
לצורך הליכה ובין הליכה ספורטיבית? רבי יהודה אומר שקצב ההליכה, האם הדופק והנשימה הואצו, הם אלו שקובעים, ורבי יוסיי אומר שהכוונה של ההולך קובעת. ומהו יחידני? אם שני אנשים רצים יחד במקרה, מתי זה כבר לא נחשב יחידני? רבא אומר אם רצו בקצב דומה כך שהיו במרחק 2 מטר במשך 15 שעה הרי זה
לא יחידני, ואביי אומר אם יצאו ביחד וסיימו בייחד הרי זה לא יחידני. אומר רבה: קושי בדברי רבא יהודה הלא יכולים שני אנשים לצאת מביתם, ללכת 500 מטר, לעבור להליכה מואצת תוך שהם מקפידים להתרחק יותר מ-2 מטר זה מזה כל 14 דקות, ונמצאו הולכים מסוף הארץ ועד סופה. אמר רב שמואל גם אם נקשור חוט
קטן כל 500 מטר, וכשנצא מהבית נגיד שלוש פעמים "אני יוצא לשם הליכה ספורטיבית" נוכל לעשות תכלס מה בא לנו אחי.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Avinoam and/or His Pocket

Avinoam and/or His Pocket Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Avinoam_Y

19 Jul
-זה שמאל מפגין
אני מבין
שאני לא מאמין
לשמאל מפגין

-הי, אולי אתה תפגין
-אני לא אפגין
שמאל מפגין
אני לא מבין ולא אפגין.

-אולי תפגין עם הקצין?
אולי עם עוד אנשי ימין?

-לא עם קצין, או איש ימין
לא מבין ולא אפגין!

-אולי כנגד שחיתויות? האשמות משפטיות?
-לא, לא כנגד שחיתויות
או האשמות משפטיות
לא אפגין עם הקצין
גם לא עוד אנשי ימין
אני לא מבין
ולא אפגין!

-מה עם עובדים סוציאליים?
המסעדות, העצמאים?

-לא, לא למען עו"סיות
לא עצמאים, לא מסעדות
לא כנגד שחיתוית
לא בעיות משפטיות
לא עם קצין
לא איש ימין
אני לא מבין
ולא אפגין!
-אולי בלי דגל הרשות?
ומהמשטרה רשות?

-לא, גם לא בלי הרָשות
ומהמשטרה רְשות
לא למען עו"סיות
לא עצמאים, לא מסעדות
לא כנגד שחיתוית
לא בעיות משפטיות
לא עם קצין
לא איש ימין
אני לא מבין
ולא אפגין!
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!