ERLİK ADI ATATÜRK
Türklerde ad verme çok özel ritüeller ile yapılan bir ERGİNLENME işlemidir. Doğumdan sonra çocuğa ad verilir, fakat bir de ileriki yaşlarda gösterdiği kahramanlığa göre ERLİK adı verilir.
Atamız hayatı boyunca İKİ AD ALMIŞTIR.
ADI VEREN DE ALANDA ÖZEL İNSANLARDIR, bunlar asla “Anlamsız Tesadüfler” değildir. O, Tanrının Türklere verdiği en büyük hediyedir.
Atatürk’e “Kemal” adı, Askeri Rüştiye okulunda Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından verilmiştir. Peki neden Mustafa efendi “Kemal” adını vermiştir.
Elbette ondaki KEMALETİ gördüğü için bu adı vermiştir, ve MUSTAFA KEMAL olmuştur.
Eski Türk mitlerinde Hz. Hızır ya da İslam öncesinde "Ak Sakallı Kocalar" ve "Gök Sakallı İhtiyarlar", Kutsal Kayın Ağacından inerek, Kahramanlık gösteren "ERLERE",, bir "AT ve bir de "AD" verirdi.
Doğum adının dışında verilen bu AD'a "ERLİK ADI" denirdi. Savaşta ya da avda kahramanlık gösteren yiğit bir anlamda İnisiyasyon yani Erginlenme ritüelinden geçer ve Erginleşmiş sayılırdı.
Dede Korkut hikayelerinde "BAMSI BEYREK", bir "BOĞA" öldürür ve Dede Korkut ona bu kahramanlığından dolayı "BOĞAÇ HAN" adını verir. Boğaç han, Boğayı öldürerek bir anlamda kendini ispatlar ve Erginlenir.
Atamıza ikinci ad Safvet Arıkan tarafından “TÜRKATA” olarak verilmiş, sonra ATATÜRK olarak değiştirilmiştir. MUSTAFA KEMAL’E ikinci ERLİK adı kendi milleti tarafından verilecektir.
Bu büyük insan, Türk milleti için, cepheden cepheye koşarak savaşmış, ÇAKIR gözlerinin içine bakan Mehmetçikler onun bir el hareketiyle ölüme koşmuşlardır.
Göktürk Mitolojisinde biz Türk milletine adını veren ve adı “Türk” olan bir “Ata’dan” bahsedilir.
Göktürklerin Aşina boyundan gelen bu Ata, ilk ateşi yakan ve Kögmen dağlarında milletini donmaktan kurtaran Atadır. Ve işte “O millet”, “ONU” kendine “Baş” seçer ve adına ATA-TÜRK der. Biz hala bu Atanın yaktığı ateşi taşır ve “O” Atanın ismini kullanırız. Yani “TÜRK” ismini.
“O” İLK ATEŞİ yakan ve Türk OCAĞINI şekillendirip, kendi milletine armağan eden Türk'tür. Türk mitolojisinin en büyük kahramanı, milletimizin isim babasıdır “O”.
Ne büyük tesadüftür ki O TÜRK, yeniden doğup bu sefer kurtuluş ateşini yakmış ve o ateşi tekrar Türk Milletine armağan etmiştir. Evet ATATÜRK. Göktürk mitlerindeki, adı Türk olan Atamızın yaktığı ilk ateş, ve Mustafa Kemel Ata-Türk’ün yaktığı son ateş. TÜRKLERİN ATASI ATATÜRK.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nuray BİLGİLİ

Nuray BİLGİLİ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NurayBLGL1

28 Apr
KOZMİK DEMİRCİLER
Türklerin demire şekil verme yeteneklerinden dolayı, tarih onlara “Demirci Millet” sıfatını vermiştir. Demircilikteki hünerleri kaliteli savaş araçları yapmalarını sağlamıştır.
Türklerin demire anlam yüklemeleri, efsane ve destanlarına da ilham kaynağı olmuştur.
Hunlarının çocukları olan Köktürkler, Juan Juan’ların “Esir Demircisi” olarak yaşadıktan sonra, Juan Juan’ları ve diğer Orta Asya devletlerini yenerek, Göktürk İmparatorluğunu kurmuşlardır.
Demirciler, demir dağı eriterek onları özgürlüklerine kavuşturmuştur. “Ergenekon” adını verdikleri destan, yeniden doğdukları o anın, simgesel ve mitolojik anlatımıdır. Demir dağın içindeki mağara, Ana Tanrıça Arketipi’nin türevidir ve yer ana’nın rahmini ifade eder.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!