شرایط روانی جامعه بحرانیه. حداقل در خودم و اطرافیان خودم به راحتی نشانه‌های اضطراب و افسردگی قابل مشاهده است. اگه تحت فشارید، بر اساس تجربه شخصی پیشنهاد می‌کنم این فشار رو به تنهایی به دوش نکشید و به روانپزشک و/یا روانشناس مراجعه کنید
خیلی‌ها در جواب این توییت اشاره کردن که اولین مانعشون هزینه است. سوای مشاورانی که قیمت معقول می‌گیرن کلینیک‌های دانشگاه‌هایی مثل تهران و بهشتی هم با قیمت خیلی مناسبی به شما خدمات ارائه می‌کنن. حتی اگه رضایت بدین جلساتتون برای استفاده آموزشی ضبط بشه فکر می‌کنم خدماتشون رایگانه
هدف کلی من تشویق به کمک گرفتن و حرف زدنه. در حرف زدن با دوستان و خانواده هم رهایی هست.
تا مدت‌ها فکر می‌کردم کمک گرفتن باعث می‌شه آدم کاملی نباشم. فکر می‌کردم باید ضعف‌هام رو پنهان کنم تا آدم قدرتمندی باشم. حالا می‌فهمم که اگر کمک گرفته بودم چقدر فشار کمتری در زندگی تحمل می‌کردم
و در نهایت دلم می‌خواد بدونید که هر کدوممون چقدر آسیب‌دیده و آسیب‌پذیریم حتی اگه در ظاهر آروم باشیم یا وضع مالی/کاری خوبی داشته باشیم.
اگه از نعمت حال خوب برخوردارید سعی کنید دور و بری‌هاتون رو بیشتر درک کنید و بارهای روی دوششون رو با کمک کردن و تشویق به کمک گرفتن سبک کنید

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ilia Vakili

Ilia Vakili Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!