zorgvisie.nl/mind-over-wvgg… Wat een vreselijk en polariserend interview met een van de beleidsmedewerkers van @wijzijnmind. Helaas paywall, en screenshots plakken vind ik niet kies. Maar je kan een gratis account maken bij @Zorgvisie en 30 dagen lezen waarna het automatisch stopt.
De kern van het verhaal is dat psychiaters kritiek hebben op de WvGGZ maar dat niet bekend is wat patiënten hiervan vinden. Daarom moeten nu geen grote wijzigingen plaats vinden. Mind moet patiënten interviewen om het geluid van hen een stem te geven.
Helaas hebben zij afgelopen 9 maanden slechts achttien mensen (2 per maand) hierover geïnterviewd. Ik kan zeggen dat ik in mijn eentje al meer patiënten en familieleden over de WvGGZ heb gesproken. Achttien interviews is best pover, juist als patiëntenrechten in het geding zijn.
De kritiek van psychiaters is niet dat het ons werk te moeilijk zou maken. De wet is er niet voor een eenvoudige regeling van moeilijk werk. De WvGGZ is net als door de voorganger, de wet BOPZ, bedoeld om patiëntenrechten te borgen, hen te beschermen en de rechtspositie duidelijk
te maken. Een groot winstpunt van WvGGZ is dat de positie van naasten een juridische basis heeft. Niet alle patiënten zijn hier blij mee maar de naasten zeker wel, net als de behandelaren.
De kritiek van psychiaters komt er neer dat de WvGGZ ondanks alle hoogdravende bedoelingen faalt in het belangrijkste wat de wet moet doen, namelijk de patiënt beschermen. De rechtspositie is aanzienlijk verslechterd en sterk gebureaucratiseerd. Een aantal voorbeelden,
zonder uitputtend te willen zijn. Patiënten worden met name bij zorgmachtigingen, maar ook crisismaatregelen overspoeld met moeilijke formuleren. Voor een doelgroep waarvan veel mensen de post amper open maken of die weinig onderwijs hebben genoten is dat verre van passend.
Ook voor hen die het Nederlands niet goed beheersen of laaggeletterdheid zijn is rechtsbescherming die leunt op schrift niet passend. Het werkt niet.
Een tweede punt is de toetsing door de rechter van de vormen van verplichte zorg. Dit gebeurt op basis van een mogelijk scenario,
als je aan de rechter aannemelijk kunt maken dat je iets mogelijk zou moeten kunnen toepassen komt het in zorgmachtiging. Het is niet dat de rechters hun werk niet goed doen, maar het probleem is dat voorspellen lastig is. Zeker voor de toekomst. Hier is iets wat beschermend
bedoeld is, namelijk toetsing vooraf door de rechter, verworden tot afstempelen. Wat mij betreft een fundamenteel gebrek in de WvGGZ.
Een volgend punt is dat ik de mogelijkheden die rechter mij geeft voor voor verplichte zorg min of meer ongecontroleerd kan toepassen. Ik moet
de verplichte zorg slechts melden bij een geneesheer-directeur. Onder de BOPZ moest deze vaak nog toetsen voordat ik kon gaan toepassen. Dat is nu niet meer zo. Ook evaluaties van langlopende dwangbehandelingen zijn verdwenen. De rechtspositie van de kwetsbare patiënt is ernstig
verslechterd in de WvGGZ. De wet moet patiënten beschermen, het zou niet enkel van de integriteit van de psychiater af moeten hangen hoe met patiëntenrechten wordt omgegaan. Als dat voldoende zou zijn zou er helemaal geen psychiatriewet hoeven zijn.
En dit is nog maar een greep van alle kritiek op de wet. Met de in het interview voorgestelde koers van afwachten, interviewen en evalueren laten jullie de doelgroep die jullie zeggen te vertegenwoordigen ernstig in de kou staan. Naar mijn mening heeft @wijzijnmind zich
gediskwalificeerd als belangenbehartiger. Juist nu patiëntenrechten in het geding zijn zouden jullie pal moeten staan voor de patiënten, en net als @psychiaters op de barricade moeten gaan om het @MinVWS en @PaulBlokhuis te wijzen op alles missers in deze wet.
Ik hoop met dit boze draadje toch iets bij te kunnen dragen aan onze gezamenlijke doelen. Goede patiëntenzorg en stevige patiëntenrechten. Laten we elkaar niet als tegenstanders zien maar zij aan zij strijden voor snelle verbeteringen van de WvGGZ.
Als @wijzijnmind het niet weet en weinig doortastend is met onderzoek, kan wellicht @StichtingPVP iets zeggen tegen @MinVWS en @PaulBlokhuis over wat zij vinden van de rechtsbescherming in de WvGGZ. Dat is een goede organisatie met hart voor de zaak en relevante kennis.
En als allerlaatste, wat is het voor mij toch lastig om te Tweeten zonder spelfouten of verkeerde zinsconstructies. In Word gaat het prima maar hier gaat het te vaak mis. Iemand suggesties over hoe dat op te lossen? Of is het een kwestie van imperfectie en fouten verdragen?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dirk Kwakkel

Dirk Kwakkel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DirkKwakkel

6 Mar
Vandaag had ik een primeur in de WvGGZ. Mijn eerste hoger beroepszaak tegen het besluit van de burgemeester voor toekenning van een crisismaatregel. De advocaat vroeg namens de patiënt een schadevergoeding van € 3600,-. Ik merkte dat het mij nogal raakte.
In dit geval ging het om crisismaatregel vanwege hardnekkige plannen voor zelfdoding waarbij de betrokkene heel duidelijk maakte bescherming te willen en zich niet vrijwillig te conformeren aan opname en behandeling.
Het voelde absurd en zelfs pervers dat een man wiens leven mogelijk gered is door de crisismaatregel, vanwege mogelijke vormfouten (waarvan ik overtuigd ben dat deze absoluut niet zijn gemaakt) een flink geldbedrag kan krijgen.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!