رضاشاه، وارث کشوری بود که بقول یکی از دیپلمات های خارجی مقیم ایران:
«ایران،در واقع، ملک متروکی بود که به حراج گذاشته شده بود و هر قدرت خارجی که قیمت بیشتری می داد و یا تهدید پرسروصداتری بکار می بُرد، می توانست آنرا از چنگ زمامداران فاسد قاجار بیرون آورَد.»
برخلاف نظر بعضی ها
۱
در آن زمان از مشروطیّت و آرمان های آن چیزی باقی نمانده بود تا رضاشاه آنرا «تعطیل» کند و یا از بین ببَرد.شرایط سیاسی بعد از جنگ جهانی اوّل و حضور سربازان روسیّه و انگلیس و حتّی عثمانی،فقر عمومی و فقدان امنیّت فردی و اجتماعی،خودسری و استقلال طلبی خان ها و سران عشایر مسلّح
۲
مثل شیخ خزعل،اسماعیل آقا سمیتقو و …) تحریک روحانیون مرتجع و خطر تجزیه ی ایران، آنچنان بود که اکثریت مردم و بسیاری از روشنفکران ترقیخواه (مانند عارف قزوینی، ملک الشعراء بهار،محمدعلی فروغی، ابراهیم پورداود، احمد کسروی و دیگران) ظهور «مردی مقتدر» و «مشتی آهنین» را آرزو می کردند.
۳
در آن شرایط هرج و مرج و آشفتگی و عقب ماندگی،رضاشاه،مانند بسیاری از روشنفکران و ملّی گرایان آن زمان،تنها به استقرار آرامش و امنیّت ملّی،توسعه ی اقتصادی،تجدّد و نوسازی ایران توجه داشت.با نگاه به خواست ها و شعارهای متفکّران عصر مشروطیّت،می توان گفت که رضاشاه بسیاری از خواست ها
۴
آرمان های ناکام جنبش مشروطیت را جامهء عمل پوشاند.
رضا شاه👇
- اولین ارتش ملّی ایران را بوجود آورد.
-با ایجاد بانک ملّی و خلع ید از«بانک شاهی»، دست انگلیسی ها را از منابع پولی کشور کوتاه کرد.
- با ایجاد دادگستری و تدوین قوانین غیردینی و تشکیل و گسترش دادگاه های مدنی،محاکم شرع را
۵
تعطیل کرد و با قطع کمک های دولتی به حوزه های دینی به سهم خود در جهت تحقّقِ جدایی دین از دولت،گام های استواری برداشت.
- با تأسیس ادارهء رادیو،به آشنائی و آگاهی ایرانیان از مسائل جهان کمک کرد.
- با اجباری کردن تعلیمات عمومی و تأسیس صدها دبستان و دبیرستان دخترانه و پسرانه
۶
و ایجادِ ده ها مؤسسه فنی و آموزشی و خصوصاً با تأسیس دانشگاه تهران و اعزام دانشجو به خارج،به آموزش و پرورش نوین، تجدّد گرایی و توسعه علم و دانش کمک فراوان نمود و نقش«مکتب»های سنّتی ِ ملاّها را در عرصه ی آموزش و پرورش جامعه تضعیف کرد.بودجه ی آموزش و پرورش👇
۷
بودجهء آموزش و پرورش از 5،6 میلیون ریال (به پول آن زمان) در سال1302،به حدود 86 میلیون ریال در سال 1318 و به حدود 155 میلیون ریال در سال1320 (آخرین سال ح. رضاشاه) افزایش یافت.
در فاصله ده ساله ی ظهور رضاشاه (1300 تا 1310 شمسی) وضعیّت تجاری ایران با انگلیس،منفی و با شوروی،متعادل
۸
گردید.
- با تأسیس ده ها کارخانه ی کوچک و بزرگ صنعتی آن هم بدون قرضه ی خارجی و در کوتاه ترین مدّت به صنعتی کردن کشور و استقلال ایران از بازارهای انگلیس و... افزود.
- با جشن«هزاره ی فردوسی» و بزرگداشت فرهنگ و زبان و تمدّن ایران،هویت ملّی ما را بجای هویّت مذهبی تقویت و تحکیم کرد.
۹
- با تأسیس فرهنگستان ایران (سال 1314) به غنا و سالم سازی زبان فارسی کمک کرد.
- با کشف حجاب که به مذاق مُلاها خوش نیامد، «نیمه ی دیگر»ی از نیروی اجتماعی و فعّال جامعه (زنان) را از اسارت مناسبات قرون وسطائی،آزاد و به عرصه های نوین اجتماعی و فرهنگی کشانید.
۱۰
ایجاد «مدرسه ی عالی موسیقی»توسط رضاشاه و اجباری کردن تدریس موسیقی در مدارس، روح جدیدی در فضای آموزشی و تربیتی جامعه دمیده شد.
- با ساختمان و تأسیس راه آهن ایران و هزاران کیلومتر راه شوسه، شهرها و روستاهای ایران را از حالت بسته و منزوی به تحّرک اقتصادی – اجتماعی چشمگیری واداشت.
۱۱
با تأسیس«سازمان ثبت اسناد و املاک»ضمن رسمی کردن املاک و اراضی مردم،دست روحانیون و محاکم شرع را از اوقاف و املاک مردم کوتاه کرد.
- علیرغم غصب و تملّک خصوصی اموال و املاک ِخان هائی مانند اقبال السلطنه ی ماکویی و شیخ خزعل و عده ای از مالکین مازندران،در سال 1313 زمین های خالصه ی
۱۲
خالصهء دولتی را به نفع دهقانان فروخت و در سال 1316 اراضی بلوچستان را در اختیار دهقانان آن منطقه قرار داد.
۱۳
رضاشاهِ بزرگ:
سعادت من آن وقتی است که غبار مذلت از چهره ی بی گناه این مملکت بشویم، و آبروی از دست رفته او را،به او برگردانم.
۱۴
نام بلندِ رضا شاه در یاد و قلب ما مردمِ وطن پرست ایران تا ابد زنده است و نام او بر تارکِ بلند ایرانِ عزیز،بیشتر از قبل می درخشد.
۱۵
#رضا_شاه_روحت_شاد
#رضاشاه_روحت_شاد

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ژاندارک

ژاندارک Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @zhandark49

16 Sep
اوضاع ایران در روزگار قاجار از كتاب خاطرات حاج سياح:
«جماعت عمامه به‌سرهمه جا را پرکرده‌اند و همه مقامات را صاحب شده‌اند.کسی نمی‌داند کداميک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارد. همه نام آيت‌الله و حجت‌الاسلام و شيخ و ملا دارند،و کارشان اين است که به اسم شريعت هر چه می‌خواهند
بکنند و جلوِ هر چه را که نمی‌خواهند بگيرند. تکفير می‌کنند.معامله بهشت و جهنم می‌کنند. کسی جرات ندارد بگويد آقا دروغ می‌گويد، زيرا بيرق واشريعتا بلند می‌شود.به آنها ايراد می‌گيری،می‌‌گويند ايراد به مجتهد جايز نيست. تکذيب می‌کنی،مثل اين است که خدا و پيغمبر را تکذيب کرده‌ای.
به هيچ آخوند گردن كلفتی نمی‌توان گفت که مجتهد نيست يا عادل نيست،زيرا جمعی قلچماق پشت سرش دارد که هرچه بگويد می‌کنند.
و اما مردم،گرد اندوه بر روی همه نشسته. رنگ‌ها زرد،بدن‌ها لاغر،لباس‌ها کثيف،لب‌ها آويخته،چشم‌ها بر زمين.گويا خرمی و نشاط از اين مملکت بار بسته است و به غير از نوحه
Read 5 tweets
3 Sep
نگاهی گذرا به کتاب سقوط بهشت از اندرو کوپر
🔹در این کتاب خواندنی،نویسنده برای نخستین بار در تاریخ آمریکا اظهار می کند که اگر محمد رضا شاه پهلوی و حکومت او همچنان بر سر کار بود،امروزه جهان محل امنی برای زندگی بود و خبری از تروریسم اسلامی در جهان وجود نداشت.
در این کتاب،نویسنده با مدرک معتبر ثابت می کند که چگونه آمریکا و اروپا نقش مستقیمی در سرنگون کردن شاه و روی کار آوردن خمینی و رژیم ج.اسلامی داشتند و اینکه چگونه ایران با سرعتی بالاتر از کشور ژاپن در حال رشد و پیشرفت بود و چگونه محمد رضا شاه شبانه روز برای آبادانی ایران می کوشید
نویسنده از سال های واپسین شاه در ایران می گوید و اینکه چگونه رسانه های غربی به ترور شخصیت او می پرداختند و او را دیکتاتور و ناقض حقوق بشر،شکنجه گر و جنایتکار معرفی می کردند در حالی که همه ی این تبلیغات از پایه دروغ بود و شاه حتی حاضر نشده بود برای نگاهداشت پادشاهی خود
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!