ablag Profile picture
17 Sep, 23 tweets, 3 min read
İbn İmad el Hanbeli: İmam Hüseyin'in katilleri ve ona saldıranlar hakkında aktarılanlar zındıklığa, kalplerinde imanın dönüştüğüne ve onların nübüvvet makamını küçük gördüklerine delalet etmektedir. Ne kadar da kötü!
Şeriatını koruyan, temellerini sağlamlaştıran Allah ne yücedir!  Nihayet bunların devletleri yıkıldı. "ümmetimin helaki Kureyş'ten birkaç gencin eliyle gerçekleşecektir" hadisinden murad edilen şey, Ümeyyeoğullarının ve emirlerinin Ehl-i Beyt'e uyguladıkları zulümlerdi.
İmam Âlusi: Kanaatimce bu hâbis pisliğin (Yezid'e işaret ediyor.) Peygamber'in (s) risâletini tasdik etmediğini göstermede, Allah'ın ve Peygamber'in haremlerinin (bilad'ul harameyn) ehline ve onun tertemiz ıtretine karşı işlediği cürümler;
Mushafı bir yaprağını pisliğin içine atan kimsenin bu davranışından aşağı kalır değildir.
Onun durumunun Müslümanların büyük çoğunluğunun nezdinde gizli olmadığını düşünüyorum. Ancak o gün Müslümanlar baskı altında idi, Yezid onlara köle muamelesi yapıyordu.
Müslümanların da Allah'ın emrini beklemekten ve sabır göstermekten başka çareleri olmadı. Bu habisin müslüman olduğunu kabul etsek dahi o dile getirilmesi bile imkânsız büyük günahları işleyen bir müslümandır."
İşte fıkıh sahibi bir imam! Allah ona rahmet etsin. O ebleh ibn teymiyye gibi ibn Ömer hadisini getirip "yezidi itaati vacip bir imam" olarak sunmuyor. Aksine Yezid'in durumunun "mushafı bile bile pisliğin içine atan kimseden daha kötü" olduğunu söylüyor.
Oysa alusi'nin bahsettiği bu amel küfür amelidir, sahibini kâfir yapar. Âlusi neden Yezid hakkında bu hükme varıyor? Çünkü Yezid'in ehli beytin ve ashabın faziletini bile bile; sırf iktidarı için; onların kanını helal görüp;
...akittigini biliyor. Ve Âlusi bunu "onun kalbinde nübüvvet makamının küçüklüğü"ne delil getiriyor! Ne güzel bir fıkıh! Buradaki illetlendirme çok önemli, ben çok kere; kişinin faziletini bilip iktidarı için sahabeye sövmek; düşmanlık yapmak başkadır.
Kişinin sahabenin bazı kötü amellere sahip olduğu zannı ile; ve teviller ile ya da cehaleten sahabeye düşmanlık yapması başkadır, demiştim. Rivayet edildiğine göre; imam Ali sıffın'da Muaviye'nin bayrağı altında savaşanlar ile değil kıyamet günü Muaviye ile hesaplaşacağını;
...söyler. bunun sıhhatini bilmiyorum, sahih olmayabilir.
Ama aradaki farkı anlamak için zayıf bir rivayet olsa da üzerine düşünülmesi lazım. Çünkü Sıffın'da savaşanların çoğu Ali'yi tanımamaktadır bile; onun islam'daki konumunu bilmemektedir bile.
Çoğu Muaviye'nin zekasının ve propagandasının kurbanıdır.
Bu yüzden Ali onları affa layık görmüş olabilir.
Ancak bu onların "amellerindrn dolayı cehenneme" gitmeyeceği anlamına gelmez elbette.
Zira buhari'de geçen hadis açıktır "Ammar onları cennete onlar ammari cehennem'e davet eder." Allah Resulü (s) Muaviye'nin sancağının cehenneme davet ettiğini söylüyor; ama içlerinde bu düşmanlığının sebebi cehalet ve kandirilma olanlar affa layık olur biiznillah.
geçen biri neden "Humeyni'yi mazur görüyorsun" diye sordu özelden. Sebebi çok açık. Humeyni dinini senin kendi kaynaklarından seni ilzam edecek kadar iyi açıklıyor, seni kendi rivayetlerin konusunda acziyete düşürüyor. Ve bunu yaparken senin rivayetlerin ile çok sağlam tevil;
...ve gerekçelere sahip. Humeyni Ebu bekr ve Ömer'in faziletini bilerek onlara düşmanlık yapmıyor, zaten böyle bir fazileti kabul etmiyor. Etmeme sebebini de senin kaynaklarından gayet de açıklıyor.
Ben Humeyni'nin mezhebi üzere değilim, Allah'a sığınırım, ama illetlere dikkat çekiyorum. Yezid ve emsalleri ise düşmanlık yaptığı kişilerin faziletini biliyor, onların Allah tarafından seçilen seçkinler olduğunu biliyor; din uğruna bir tevil için savaşmıyorlar.
"iktidarı için" savaşıp; bu cürümleri işliyor. Bu yüzden ibn İmad onun halinden "kalbinde nübüvvet makamını küçümsediğini" çıkarıyor, bu önemli bir noktadır. Yine Âlusi; onun bu düşmanlığının bu ince noktasini anladığı için;
Onun halinin "mushafı bilerek pisliğe atan kimseden farksız olduğunu" söylüyor. Yani ehli beytin konumunu ve durumunun, onların sevgisinin ve onlara zulmetmemenin açıklığını; mushafın açıklığına benzetiyor.
Zulmetmemek gerektiğinin*
Bir müslüman bilerek mushafı pisliğin içine atarsa kelime-i tayyibeyi ikrar da etse; ikrah olmadığı sürece kâfir olur. Bunu şaka yollu yapması fark etmez..
Yani Âlusi şunu demeye getiriyor "hayret ediyorum! Kişi nasıl kitabın bu kadar açık bir şekilde sevgisini emrettiği insanlara karşı din uğruna en ufak bir tevili bile olmadan savaaabilir?!" Bu onun nübüvvete imanını şüpheli kılıyor yani âlusinin gözünde. Bunu amellere kıyas;
...etmeyin, yani "kişi günah işleyemez mi?" "Allah namazı emrediyor, biz namazı kılmıyoruz." gibi bir durum da değil bu, kişi mushafa iman etse de, onu pisligin içine atarsa; bu onu günahkâr değil kâfir yapar. Yine Namaz kılmaz ama; namaz kilanlara nefret beslerse yine;
..kâfir olur. Mesele basit bir amel meselesi değil yani, subhanallah, ben böyle bir ayrım yapıyordum, ama bundan önce hiçbir imamın böyle bir ayrım yaptığına denk gelmemiştim, elhamdülillah bu beni mutlu etti. Tarihte insaf sahibi birkaç alimin olması çok güzel.
Velhasıl Âlusi aslında zımnen Yezid denen alcagi tekfir ediyor, ve illet gösterdiği şey de öyle savrulabilecek bir mazeret değil. Ancak takvasindan dolayı endişe ediyor ve ekliyor "onun müslüman olduğunu kabul etsek bile..."
mesele hükmü değil elbette, benim için adı kâfir olmuş, fasık olmuş çok önemli değil.
Önemli olan; kişinin bilerek düşmanlık yapmasının; cehaleten veya din için elinde bir tevil ile düşmanlık yapmasından çok daha şerli ve azaba müstehak olduğu, Allahu alem.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ablag

ablag Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shisuiiofuch

23 Sep
"ey Hüseyin'in temiz kalbi sen ne çok zorluğa ve zahmete katlandın
ve mücadele ettin ki şeref yolunun kapısı hep açık kalsın..."
Senden sonrakiler ise; açtığın şeref kapısından girmek yerine; var gücü ile o kapıyı kapatmak için uğraştılar.
Üstelik bunu seni sevdiğini iddia edenler yaptı, tıpkı Allah Resulü'nü (s) sevdiğini iddia edip de; sana kılıç çekip; seni katledenler gibi. Ki sana kılıç çekenlerin bir kısmı da seni seviyordu, öyle ki onlardan biri hariç kimse son hamleyi yapmaya cesaret edemedi.
Zeynep semaya haykirip; onları Allah Resulune (s) şikayet ettiğinde ağlayarak; kufeli askerleri sanki gök çarptı da; hepsi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı; senin sevgin onların kalbindeydi hüseyn; ancak ne var ki onların rızkını Yezid temin ediyordu.
Read 4 tweets
23 Sep
Tarik Ebu Abdullah HTŞ'yi desteklediğini açıkladı.
Açıklamada dikkatimi çeken husus şu itiraf:
"Bunun için Ehl-i Sünnet ilk devirlerden sonra Müslüman ama facir ve zalim olan imama karşı ayaklanmamayı esaslarından addetmeye başlamıştır."
Allah onlara nasıl da itiraf ettiriyor! Çünkü ilk asırda bu kimsenin esası değildir ki! Nice tabiin, sahabe zalim imamlara karşı ayaklanmıştır! Ancak bu ilk asırdan sonra "ehli sünnet" denilen safsatanın ilkesi haline gelmiştir! Neden böyle olmuştur biliyor musunuz?!
Çünkü bu kiyamlar başarıya ulaşmamıştır, Tarık denilen adamın da itiraf ettiği gibi; sahabenin ve seçkinlerin başarısız olduğu görülünce "bu varolan durumu daha da kötüleştiriyor" denip; zalim imama isyan etmemeyi ehli sünneti ilke edinmeye başlamıştır, sonrakiler de bu konuda;
Read 22 tweets
23 Sep
Bırak günleri dilediğini yapsın
Allah bir hüküm indirdiğinde ise kalbini hoş tut.
Gecelerin musibeti sabrını taşırmasın
Ne de olsa dünyada hiçbir şey kalıcı değil.
Musibetler karşısında ise güçlü bir adam ol.
Nezaket ve dürüstlük tabiatın olsun.
Eğer insanların gözünde kusurların ve günahların artarsa;
ve onların örtülmesini dilersen;
O halde bil ki nezaket tüm hataları örter.
Bilemezsin ki kaç adamın hatalarını örtmüştür nezaket ve iyilik!
Ne üzüntü ne mutluluk sonsuza dek sürer
Ne fakirlik ne de zenginlik sonsuza kadar kısmetin olur.
Read 6 tweets
23 Sep
Suri'nin Taliban hakkındaki sözlerinin 1998-2001 arası olması dışında sorun yok. Adamlar Kaide'ye sıkayım derken kendi ayaklarına sıkıyor, harika bir anlayış.
Sonra da çıkıp bunun üzerine "molla Ömer övgüsü". Suri aynı sözlerinde diyor ki "molla Ömer ve Taliban Suud/Pakistan devletini tekfir etmiyor, hatta birçok kez Taliban bizzat Molla Ömer'in ağzından mektuplarla Suud/Pakistan'ı tebrik etti vs"
"Suri sapık, molla Ömer mücahid, molla Ömer'e de anam babam feda olsun." Yani ithamlarızın şeri olmadığı siyasi olduğu zaten çok belli de, çıkıp da bu kadar bariz belli etme ya. Suri'ye Taliban üzerinden sapık demek nedir? Suri'nin anlattığı Taliban'a bin ladin biat etti ya.
Read 5 tweets
23 Sep
Hayırlı uğurlu olsun akhiler, biz kuzu kuzu buralara geleceğinizi hep söylemiştik, azınlık bir küskün grup hariç "şeyh Muhaysini ve şeyh tarifi'den iyi mi bileceğiz" diye gezinebilirler ortada.
Mesele itikadı problem değil, dün gibi hatırlıyorum. 2014 ya da 2015 yılında bir kardeş bana demişti ki "ben şeyh muhaysini'ye halep'te Erdoğan'ın hükmünü sordum, o da bana onun hükmünün diğer tagutlar gibi olduğunu ve tekfir ettiğini" söyledi dedi. Bunu birçok başka;
...kimse tasdik etti, birçok kimse bu şahitlikler ile muhattap olmuştur, ki bunu bana nakledende güven konusunda kusurunu görmediğim biriydi. Ancak bugün Allah'ın dini için verilen hükümler; yine; siyasi konjonktüre göre değişiyor, tüm mesele bu.
Read 25 tweets
22 Sep
Her zaman diyorum bunların fıkhına göre Hüseyin (as) zalim, baği, emirine isyan eden, dedesine itaat yerine isyan eden bir fasık ve zalimdir. Onların dilleri ile ikrar etmemesi bu hakikati değiştirmez
Sanılmasın ki; bu sadece vahhabilerin ve selefilerin görüşüdür, aksine tüm ehli sünnet bu görüştedir neredeyse -haksızlık olmasın, birkaç istisna var-
Bakınız ekte; İmam Nevevi'nin bu konudaki icma iddiası: Image
Keşke bunun ucu sadece ehli beyt'e dokunsaydı!
Bilâkis; bunun ucu ensar ve muhacire, onların nesline; şehid Abdullah b.Zübeyr'e, şehidimiz İmam Zeyd'e de dokunmaktadır. Bunların hepsi döneminin yöneticilerini İslam üzere görmesine rağmen onlara isyan etti.
Read 29 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!