YASAL VE RUTİN FAALİYETLER ÖRGÜTSEL FAALİYET OLARAK KABUL EDİLEMEZ!

1. Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince, örgüt çağrısı ile yapılsa bile meşru bir hakkı kullanmak veya yasal bir eylem gerçekleştirmek örgütsel faaliyet olarak kabul edilemez.
2. Örneğin Yargıtay, örgüt çağrısı ile kepenk kapatmayı örgütsel faaliyet saymamış ve suç oluşturmayan bir eylem (kabahat) olarak kabul etmiştir (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02/5/1994 T., 1994/2-105 E., 1994/131 K. sayılı kararı)
3. Yine, failin tanıdığı örgüt mensuplarını cezaevinde ziyaret etmesi veya ihtiyaçlarını karşılaması örgütsel faaliyet değildir. Zira cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının örgütle organik bağlarının koparıldığı ve hiyerarşik yapıdan ayrıldıkları kabul edilir.
4. Örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olmadığı kabul edilen birisine yardım etmek örgüte yardım olarak nitelendirilemez. Bu nedenle, cezaevindeki tutuklu veya hükümlü örgüt mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanması örgütsel değil, insani, ailevi ve şahsi bir faaliyettir.”
5. Benzer şekilde, silahlı örgütün çağrısı ile de olsa imza kampanyalarına katılarak “imza atmak” sadece örgüte duyulan sempatiyi gösterir ve suç teşkil etmez. Yine, imza kampanyası kapsamında “imza toplamak” da üyelik suçunu oluşturmaz.
6.Yasal bir TV veya radyoyu takip etmek, aboneliğini iptal etmek, buralarda program yapmak ve bunları işletmek de örgütsel faaliyet olamaz.Bu tür basın yayın organlarında bir silahlı örgüt desteklense veya propagandası yapılsa dahi bizatihi takip etmek örgütsel faaliyet değildir
7. PKK'nın güdümünde yayın yapan legal veya illegal TV kanalları, radyolar, gazete ve dergiler her dönem değişik ad ve türde faaliyet yürütmüştür ve yürütmektedirler. Bu görsel veya yazılı basın araçlarında PKK’nın ve amacının lehine programlar veya yazılar yer aldığı halde
8. bu kanalları seyretmek hiçbir zaman örgütsel faaliyet kabul edilmemiştir. Hatta bu kanallara katılan, program yapan kişiler veya bunların sahip ve sorumlu müdürleri sırf bu nedenden örgütsel faaliyet içinde kabul edilmemiş ve yayınların içeriğinde suç oluşturan bir unsur varsa
9. bundan sorumlu tutulmuşlardır. Örneğin, PKK’nın yayın organı olduğu yargı kararları ile de kabul edilen Roj Tv de örgüt lideri hakkında destekleyici açıklamalar yapılması propaganda olarak kabul edilse de,
10. bu kanala katılmak ve program yapmak tek başına örgütsel faaliyet kabul edilmeyip programın içeriğine göre değerlendirme yapılmıştır.
11. Geçmiş uygulamaları bu şekilde olsa da, 15 Temmuz yargılamalarında Yargıtay bu kararlarını unutmuş ve yasal ve rutin faaliyetleri "suç ve cezaları geriye yürütmek suretiyle" silahlı örgüt mensubiyetine gerekçe yapmıştır. Ancak, bu kararların hiç bir hukuki dayanağı yoktur.
12. Zira kriter kabul edilen hususların tamamı en fazla ilgililer ile bir cemaat arasındaki irtibat ya da bağı gösterir ki, bir cemaate mensup olmak suç olmadığı gibi silahlı örgüt üyeliğine gerekçe olamaz. Bu kriterlerin cezalandırmaya gerekçe yapılabilmesi;
13. bunlara dayanılarak, ilgililerin silahlı örgüt mensubiyetinin manevi unsuru olan "darbe teşebbüsünü" bildikleri ve istediklerinin ispatına bağlıdır. Örgütün nihai amacını ve yöntemini bilmek ve istemek kesin olarak ispatlanması gereken bir husus olmasına rağmen, mahkemeler;
14. Bylock kullanan biliyordur, Bank Asya’ya para yatıran biliyordur, cemaatin okulunda, TV veya gazetesinde çalışan biliyordur, Kimse Yok Mu Derneğine bağış yapan biliyordur, cemaatin okuluna çocuğunu gönderen biliyordur gibi varsayımlarla mahkumiyet kararları vermiştir.
15. Bu kararların hiç bir hukuki bir dayanakları yoktur ve hepsi bozulmaya mahkumdur. Bu nedenle, 15 Temmuz sonrası hangi suçtan yargılanırsa yargılansın, darbe teşebbüsünden haberi olmayanların TAMAMI BERAAT EDECEK ve bu kişiler TÜM HAKLARINI VE İTİBARLARINI GERİ ALACAKTIR.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Gökhan Güneş

Dr. Gökhan Güneş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GkhanGnes8

6 Oct
1. Her suçun maddi ve manevi olmak üzere iki unsuru vardır ve bu unsurlardan biri gerçekleşmezse sanığa ceza verilemez. 15 Temmuz yargılamalarına konu suçların tamamının (TCK 309, 312 ve 314) manevi unsuru ortak olup "darbe teşebbüsünü bilmek ve gerçekleşmesini istemektir."
2. Verilen emir gereği hareket eden askeri öğrenciler ile diğer askeri personelin (rütbesi fark etmez) darbe teşebbüsünden haberdar oldukları ve bu teşebbüsün başarılı olmasını istedikleri kesin olarak ispatlanmadan cezalandırılabilmeleri mümkün değildir.
3. Bu husus en temel hukuk kuralıdır ve bu kural 15 Temmuz yargılamalarının hiç birinde uygulanmamıştır. Bu nedenle verilen kararların hepsi yanlıştır ve en nihayetinde suçun yasal unsurları gerçekleşmediğinden tamamı bozulacaktır.
Read 8 tweets
4 Oct
1. "SİLAHLI ÖRGÜT MENSUBU OLMANIN ÖN KOŞULLARI VE 15 TEMMUZ YARGILAMALARI" başlıklı makalemize
gokhangunesphd.blogspot.com/2020/10/silahl… linkinden ulaşabilirsiniz. Makalede yer verilen hususlara; savunmalarda, AYM, AİHM ve BM başvurularında yer verilmesini tavsiye ediyorum.
2. TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen silahlı örgüt suçunun mensupları; silahlı örgüt kuran, yöneten, üye olan, silahlı örgüt adına suç işleyen ve silahlı örgüte yardım eden kişilerdir.
3. Silahlı örgüt mensubu olmaya ilişkin bu suçların oluşabilmesi için suçun maddi ve manevi unsurunn gerçekleşmesi gerekir. Bu unsurların gerçekleşmesi de iki ön şartın varlığına bağlıdır; bir silahlı örgütün varlığı ve bu silahlı örgüte vakıf olma.
Read 7 tweets
1 Oct
BANKACILIK FAALİYETLERİNİN "ÖRGÜTE YARDIM" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI

1. Kişilerin, Asya Katılım Bankasında mevduat hesabının bulunduğu dönemde bu bankanın faaliyetleri yasal olarak devam etmektedir.
2. Yasal olarak kurulan ve Devletin denetim ve gözetimi altında faaliyet yürüten bu bankada bankacılık işlemi yapılmasının “silahlı örgüte yardım” suçuna delil kabul edilmesi mümkün değildir. Zira hukuk devletinde meşru bir hakkın kullanılması suç tanımı içinde değerlendirilemez.
3. Devletin denetim ve gözetimi altında faaliyet yürüttüğü dönemde, Bank Asya'da bir kişinin mevduat hesabı bulunması, mevduat hesabı açtırması, hesabına para yatırması ve kredi kullanılması gibi “bankacılık işlemleri” hukuk düzeninde meşru kabul edilen eylemlerdir.
Read 20 tweets
25 Sep
MÜMTAZER TÜRKÖNE'NİN TAHLİYESİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTE YARDIM SUÇU
1. Yargıtay, "örgüt üyeliğinden" mahkum edilen Mümtazer Türköene'nin eylemlerinin "örgüte yardım" suçu kapsamında değerlendilmesi gerekir diyerek kararı bozmuş ve tahliyesine kararı vermiştir.
tr.euronews.com/2020/09/24/bah…
2. Acaba, örgüt üyeliği oluşmayan bir dosya da yardım suçu nasıl oluşur ve bu suçtan bir kişinin cezalandırılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Örgüte yardım suçu doğrudan kast ile işlenir. Öncelikle, failin yardım ettiği örgütün TCK’nın 314. maddesi kapsamında bir
3. silahlı terör örgütü olduğunu bilmesi ve örgütün tüm unsurlarına vakıf olması (vukuf şartı) gerekir. Bu husustaki esaslı hata kastı kaldırır ve legal bir örgüte yardım ettiğini sanan fail TCK’nın 30. maddesindeki "hata" hükümlerinden faydalanır.
Read 13 tweets
21 Sep
ŞECAAT ARZ EDERKEN MERDİKIPTİ SİRKATİN SÖYLERMİŞ!

1. Anayasa Mahkemesi, Funda Şahin başvurusunda (B. No: 2017/2851, K.Tarihi: 9/6/2020), Fetö bağlantısı nedeniyle meslekten çıkarılan ve tutuklanan bir hakim hakkında ihlal kararı vermiştir. Bu karar yerinde ve doğru bir karardır.
2. Zira AYM benzer başvuruların tamamına yakınında aleyhe karar verse de, bu başvuruların hepsinde AİHM ilk olarak haksız tutuklama nedeniyle AİHS'in 5. maddesinden, yargılamaların bitmesinden sonra da AİHS'in 6,7 ve 8. maddelerinden ihlal kararı verecektir.
3. Bu nedenle, bu twit serisinin konusu AYM'nin verdiği ihlal kararı değildir. Çünkü, karar AYM'nin dört yıldır vermekten imtina ettiği, ancak vermesi gereken bir karardır. Kararı önemli kılan, üye Muammer Topal'ın muhalafet gerekçesinde dile getirdiği hususlardır.
Read 14 tweets
19 Sep
SİLAHLI ÖRGÜT MENSUBU OLMANIN ÖN KOŞULLARI VE 15 TEMMUZ YARGILAMALARI

1. TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen suçların failleri; silahlı örgüt kuran, yöneten, üye olan, silahlı örgüt adına suç işleyen ve silahlı örgüte yardım eden kişilerdir. TCK’nın 6/j. maddesindeki tanım
2.dikkate alındığında, 314. maddedeki suç faillerinin “silahlı örgt mensupları” olduğu ve madde ile esasında silahlı örgüt mensuplarınn cezalandırıldığı görülmektedir. Silahlı örgüt mensubu olmaya ilişkin bu suçların oluşabilmesi için suçun maddi ve manevi unsurunn gerçekleşmesi
3. gerekir. Bu unsurların gerçekleşmesi de iki ön şartın varlığına bağlıdır; Bir silahlı örgütün varlığı (varlık şartı) ve bu silahlı örgüte vakıf olma (vukuf şartı). Mevcut olmayan bir örgüte mensup olmak mümkün olmadığından, TCK’nın 314. maddesindeki suçların oluşabilmesi için
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!