GÜLEN HAREKETİNİN SİLAHLI ÖRGÜT KABUL EDİLDİĞİ KARARDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLARI BİR DE PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ'TEN DİNLEMEK İSTERMİSİNİZ?

1. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Gülen hareketini silahlı örgüt kabul ettiği ilk kararı hatalarla doludur (24.4.2017 T., 2015/3 E., 2017/3 K.).
2. Mevcut durum itibariyle, "şeklen" verilmiş bir silahlı örgüt kararı bulunsa da, bu karar kesinlikle "hukuka aykırıdır."

Söylediklerimizin doğruluğu, Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından olan ve 16. Ceza Dairesi'nin bu kararında 11 kez eserlerine atıf yaptığı
3. Prof. Dr. İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) tarafından da teyit edilmiştir (İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, Seçkin Yayıncılık, 2018, 11. Baskı, sayfa100-115; seckin.com.tr/kitap/312643666).

Sn. Özgenç kitabında şunları söylemiştir:
4. •İki hakimin "görev suçu" nedeniyle yargılandığı dosyada, 16. CD'nin dava konusu olayın sınırlarını aşarak "silahlı örgüt" kabulü yapmasının hukuki dayanakları kararda gösterilmemiştir. Yani, "görev suçunun", "silahlı örgüt" suçuna nasıl dönüştürüldüğü anlaşılamamıştır.
5. • Terör örgütü kabulü mahkeme kararına değil, polis raporuna dayanmaktadır.

• Aynı konuda, 2008'de CGK karar vermiştir ve bu tarihten önceki fiillerin yeni bir yargılamaya konu olabilmesi mümkün değildir. Buna rağmen, Gülen hareketinin geçmişi 1966'ya kadar götürülmüştür.
6. • İki hakimin yargılandığı dosya silahlı bir örgütün varlığına ilişkin değilken, Gülen hareketini silahlı örgüt kabul edebilmek için bu yargılamanın başlamasından 1 yıl sonra gerçekleşen darbe teşebbüsü bahane yapılmıştır. Ancak bu yöntem yanlıştır.
7. • Kararda, bir terör örgütünün varlığı kabul edilse de, bu örgütün hangi suçları işlediğine dair hiç bir tespitte bulunulmadığı gibi, görevi kötüye kullanma suçu dışında silahlı bir örgüt kabülünü gerektirecek somut bir suçla ilgili de tespitte bulunulmamıştır.
8. • Sanık hakimlere Bylock aracılığıyla talimat gönderildiğine ilişkin bir tespit yoktur.

•Bir yapı ve oluşumun suç örgütüne dönüşebilmesi için; bu yapı ve oluşumun belirsiz sayıdaki suçları işlemeyi amaç edindiğinin somut olaylarla tespiti gerekir.
9. • Somut dosyada ise bu tespit, ancak iki hakimin görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri kabul edilen 2015 yılı itibariyle yapılabilir ve bu suçlardan 1 yıl sonra gerçekleşen darbe teşebbüsü bu tespite konu olamaz.
10. • 16. Ceza Dairesi, görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiği 2015 yılı itibariyle Gülen hareketinin terör örgütü olduğu yönünde bir değerlendirmeye imkan tanıyacak delilleri ortaya koyamamıştır.
11. • Polis raporundaki soyut bilgi ve Bylock içeriklerine dayanılarak Gülen hareketi terör örgütü kabul edilmiştir.

• Bu hareketin silahlı örgüt kabulünün dayanağını işlenmiş "suçlar" değil, "soyut tanık beyanları" oluşturmaktadır. Ancak, bunların hukuki bir karşılığı yoktur.
12. •Silahlı örgüt kabulü Milli Güvenlik Kurulu kararlarına dayandırılmış olup bu durum, salt yargının görevine giren bir hususun idari organlara tevdii edilmesi anlamına gelir ki, bu hukuken kabul edilemez.
13. Sn. Özgenç'in de belirtitği gibi Gülen hareketinin silahlı örgüt kabul edildiği karar "hukuki" değildir. 16. Ceza Dairesi, "bir an önce" bu hareketi "silahlı örgüt yapabilmek" için darbe teşebbüsünden 1 yıl önce başlayan bir yargılamaya,
14. CMK'ya aykırı olarak 15 Temmuz olaylarını dahil etmeye çalışmıştır. Ancak, 2015 yılında başlayan bu yargılamaya sonradan gerçekleşen olayların dahil edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, görev suçları ile ilgili bir yargılamada silahlı örgüt kabulü yapılamaz.
15. Bu kabül ancak, TCK'nın 302, 309, 311 ve 312. maddeleriyle ilgili dosyalarda yapılabilir. Bunun farkında olan 16 CD, TCK'nın 309 ya da 312. maddeleri gereğince yargılaması yapılacak 15 Temmuz olaylarına ilişkin hukuki sürecin uzun süreceğini bildiğinden
16. (ki bugün bile, bu yargılamalar ilk derece mahkemelerinde devam etmektedir), emsali görülmemiş şekilde ve iki hakimle ilgili 312. maddeden açılan davada "beraat kararı" vermesine rağmen, Gülen hareketini silahlı örgüt kabul edebilmiştir.
17. Bu yanlış kararı emsal kabul eden yerel mahkemeler de, kendilerine açılan silahlı örgüt dosyalarıyla ilgili 15 Temmuz yargılamalarının yapıldığı davaları (Akıncı ve Genelkurmay çatı vb.) bekletici mesele yapıp DURMA kararı vermek yerine,
18. 16. Ceza Dairesi'nin içtihadı birleştirme kararı niteliğinde olmayan ve bu yönüyle bağlayıcılığı da bulunmayan bu kararını emsal kabul edip onbinlerce kişiye ceza vermiştir. Özgenç'in de belirttiği üzere, bu karar ve dolayısıyla yapılan silahlı örgüt kabulü hukuka aykırıdır.
19. Silahlı örgüt suçunun varlığı için gerekli "maddi unsurlar" 15 Temmuz yargılamalarında oluşmadığı gibi suçun manevi unsuru olan "örgütün nihai amacını" bilme ve isteme unsurunun varlığı da (Yargıtay'a göre Gülen hareketinin nihai amacı aşağıdaki görselde yazılanlardır)
20. hiç bir sanık yönünden araştırılmamış, yasal ve rutin faaliyetler suçmuş gibi kabul edilerek kişler cezalandırılmıştır. Bu hatalı karara dayanarak ve 15 Temmuz'da suç olmayan eylemleri 16 Temmuz'da suç kabul ederek insanlara ceza verenler açıkça ve her bir kişi açısından
21. "hürriyeti tahdit" suçunu işlemişlerdir ve işlemeye devam etmektedirler.

16. CD ve CGK'nın Gülen hareketini silahlı örgüt kabul ettiği kararlar ile bu kararların yerel mahkemelerce emsal kabul edildiği kararların hepsi yanlıştır. Bu kararlar en sonunda mutlaka BOZULACAKTIR.
22. Bu nedenle, 15 Temmuz sonrası hangi suçtan yargılanırsa yargılansın, darbe teşebbüsünden haberi olmayanların TAMAMI BERAAT EDECEK ve bu kişiler TÜM HAKLARINI VE İTİBARLARINI GERİ ALACAKTIR.

Hukuki mücadeleye devam.

@ProfDrErsanSen @AdemSozuer @MetinGnday

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Gökhan Güneş

Dr. Gökhan Güneş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GkhanGnes8

8 Oct
YASAL VE RUTİN FAALİYETLER ÖRGÜTSEL FAALİYET OLARAK KABUL EDİLEMEZ!

1. Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince, örgüt çağrısı ile yapılsa bile meşru bir hakkı kullanmak veya yasal bir eylem gerçekleştirmek örgütsel faaliyet olarak kabul edilemez.
2. Örneğin Yargıtay, örgüt çağrısı ile kepenk kapatmayı örgütsel faaliyet saymamış ve suç oluşturmayan bir eylem (kabahat) olarak kabul etmiştir (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02/5/1994 T., 1994/2-105 E., 1994/131 K. sayılı kararı)
3. Yine, failin tanıdığı örgüt mensuplarını cezaevinde ziyaret etmesi veya ihtiyaçlarını karşılaması örgütsel faaliyet değildir. Zira cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının örgütle organik bağlarının koparıldığı ve hiyerarşik yapıdan ayrıldıkları kabul edilir.
Read 15 tweets
6 Oct
1. Her suçun maddi ve manevi olmak üzere iki unsuru vardır ve bu unsurlardan biri gerçekleşmezse sanığa ceza verilemez. 15 Temmuz yargılamalarına konu suçların tamamının (TCK 309, 312 ve 314) manevi unsuru ortak olup "darbe teşebbüsünü bilmek ve gerçekleşmesini istemektir."
2. Verilen emir gereği hareket eden askeri öğrenciler ile diğer askeri personelin (rütbesi fark etmez) darbe teşebbüsünden haberdar oldukları ve bu teşebbüsün başarılı olmasını istedikleri kesin olarak ispatlanmadan cezalandırılabilmeleri mümkün değildir.
3. Bu husus en temel hukuk kuralıdır ve bu kural 15 Temmuz yargılamalarının hiç birinde uygulanmamıştır. Bu nedenle verilen kararların hepsi yanlıştır ve en nihayetinde suçun yasal unsurları gerçekleşmediğinden tamamı bozulacaktır.
Read 8 tweets
4 Oct
1. "SİLAHLI ÖRGÜT MENSUBU OLMANIN ÖN KOŞULLARI VE 15 TEMMUZ YARGILAMALARI" başlıklı makalemize
gokhangunesphd.blogspot.com/2020/10/silahl… linkinden ulaşabilirsiniz. Makalede yer verilen hususlara; savunmalarda, AYM, AİHM ve BM başvurularında yer verilmesini tavsiye ediyorum.
2. TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen silahlı örgüt suçunun mensupları; silahlı örgüt kuran, yöneten, üye olan, silahlı örgüt adına suç işleyen ve silahlı örgüte yardım eden kişilerdir.
3. Silahlı örgüt mensubu olmaya ilişkin bu suçların oluşabilmesi için suçun maddi ve manevi unsurunn gerçekleşmesi gerekir. Bu unsurların gerçekleşmesi de iki ön şartın varlığına bağlıdır; bir silahlı örgütün varlığı ve bu silahlı örgüte vakıf olma.
Read 7 tweets
1 Oct
BANKACILIK FAALİYETLERİNİN "ÖRGÜTE YARDIM" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI

1. Kişilerin, Asya Katılım Bankasında mevduat hesabının bulunduğu dönemde bu bankanın faaliyetleri yasal olarak devam etmektedir.
2. Yasal olarak kurulan ve Devletin denetim ve gözetimi altında faaliyet yürüten bu bankada bankacılık işlemi yapılmasının “silahlı örgüte yardım” suçuna delil kabul edilmesi mümkün değildir. Zira hukuk devletinde meşru bir hakkın kullanılması suç tanımı içinde değerlendirilemez.
3. Devletin denetim ve gözetimi altında faaliyet yürüttüğü dönemde, Bank Asya'da bir kişinin mevduat hesabı bulunması, mevduat hesabı açtırması, hesabına para yatırması ve kredi kullanılması gibi “bankacılık işlemleri” hukuk düzeninde meşru kabul edilen eylemlerdir.
Read 20 tweets
25 Sep
MÜMTAZER TÜRKÖNE'NİN TAHLİYESİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTE YARDIM SUÇU
1. Yargıtay, "örgüt üyeliğinden" mahkum edilen Mümtazer Türköene'nin eylemlerinin "örgüte yardım" suçu kapsamında değerlendilmesi gerekir diyerek kararı bozmuş ve tahliyesine kararı vermiştir.
tr.euronews.com/2020/09/24/bah…
2. Acaba, örgüt üyeliği oluşmayan bir dosya da yardım suçu nasıl oluşur ve bu suçtan bir kişinin cezalandırılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Örgüte yardım suçu doğrudan kast ile işlenir. Öncelikle, failin yardım ettiği örgütün TCK’nın 314. maddesi kapsamında bir
3. silahlı terör örgütü olduğunu bilmesi ve örgütün tüm unsurlarına vakıf olması (vukuf şartı) gerekir. Bu husustaki esaslı hata kastı kaldırır ve legal bir örgüte yardım ettiğini sanan fail TCK’nın 30. maddesindeki "hata" hükümlerinden faydalanır.
Read 13 tweets
21 Sep
ŞECAAT ARZ EDERKEN MERDİKIPTİ SİRKATİN SÖYLERMİŞ!

1. Anayasa Mahkemesi, Funda Şahin başvurusunda (B. No: 2017/2851, K.Tarihi: 9/6/2020), Fetö bağlantısı nedeniyle meslekten çıkarılan ve tutuklanan bir hakim hakkında ihlal kararı vermiştir. Bu karar yerinde ve doğru bir karardır.
2. Zira AYM benzer başvuruların tamamına yakınında aleyhe karar verse de, bu başvuruların hepsinde AİHM ilk olarak haksız tutuklama nedeniyle AİHS'in 5. maddesinden, yargılamaların bitmesinden sonra da AİHS'in 6,7 ve 8. maddelerinden ihlal kararı verecektir.
3. Bu nedenle, bu twit serisinin konusu AYM'nin verdiği ihlal kararı değildir. Çünkü, karar AYM'nin dört yıldır vermekten imtina ettiği, ancak vermesi gereken bir karardır. Kararı önemli kılan, üye Muammer Topal'ın muhalafet gerekçesinde dile getirdiği hususlardır.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!