നവരാത്രി

ഒരു സംവത്സരത്തിലെ ചതുർ നവരാത്രികൾ ശരത്കാല, ചൈത്ര, മാഘമാസ, ആഷാഢനവരാത്രി എന്നിവയാണ്.

ചാതുർമാസ്യത്തിൽ സാധനാപരമായി കടന്നു വരുന്നതാണ് രാമായണപാരായണം, ഓണം, നവരാത്രി, മണ്ഡലവ്രതങ്ങൾ എന്നിവ. മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് നവരാത്രികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന്യമായതാണ് ശരത്കാല നവരാത്രി.

~1~
എന്തുകൊണ്ട് ശരത്കാലപ്രാധാന്യം എന്നതിന് ഉത്തരമിതാണ്,
യുക്തിവിചാരത്താൽജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന്റെ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ജീവനിലേക്കും ജ്ഞാനം നൽകുവാൻ ദേവതകൾ ഉത്സാകരാകുന്ന ദിനങ്ങൾ, സാധകന്റെ ശുദ്ധമായ മനസ്സുപോലെ ശുദ്ധസ്ഫടികമായ ജലം,

~2~
ഇലകൾ പൊഴിയുന്നതു പോലെ കന്മഷം പൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നകാലമാണ് ശരത്കാലം. പുതുവിളവെടുപ്പിന്റെ കാലഘട്ടമായും ശരത്കാലത്തെ കരുതാം.

ആശ്വിന മാസത്തിലെ വെളുത്തപക്ഷ
പ്രതിപദത്തിൽ തുടങ്ങിയുള്ള ശൈവ, ശാക്തേയ സമന്വിതമായ ഒമ്പത് രാത്രികൾ, ശൈവതാണ്ഡ കല്പനയുടെ ഒമ്പത് ഭാവങ്ങൾ.

~2~
ശാക്തേയപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൂടാതെ ശൈവപരമായ പ്രത്യേക തകൾ. ദേവീനടനമായ ലാസ്യം സ്ത്രൈണ ഭാവവും, ശൈവനടന ഭാവം താണ്ഡവവുമാകുന്നു.

പ്രഥമയിൽ - ആനന്ദതാണ്ഡവം

ദ്വിതീയയിൽ - സന്ധ്യാ താണ്ഡവം

ത്രിതീയയിൽ - ത്രിപുര താണ്ഡവം

ചതുർത്ഥിയിൽ - ഊർദ്ധ്വതാണ്ഡവം

പഞ്ചമിയിൽ - ഭുജംഗതാണ്ഡവം

~3~
ഷഷ്ഠിയിൽ - മുനിതാണ്ഡവം

സപ്തമിയിൽ - ഭൂതതാണ്ഡവം

അഷ്ടമിയിൽ - ശുദ്ധതാണ്ഡവം

നവമിയിൽ - ശൃംഗാര താണ്ഡവം.

ഇങ്ങനെയുള്ള പൗരുഷതീവ്രതയാർന്ന ശൈവതാണ്ഡവത്താൽ നവരാത്രി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ താണ്ഡവവത്തിന്റെ ജ്യാമതി രൂപം തന്നെയാകുന്നു താഴെയുള്ളത്.
~4~
വിശദമായ പoനത്തിന് വിഷയമാക്കേണ്ട വസ്തുതകളാണിവ.

ഋഷിമണ്ഡല കോലം
ശബ്ദഒലി കോലം
അഷ്ടവസുഒലി കോലം
പ്രണവഒലി കോലം
ഭുജംഗഒലി കോലം
മുനിതാണ്ഡവ കോലം
ഭൂതതാണ്ഡവ കോലം
ശുദ്ധതാണ്ഡവ കോലം
ശൃംഗാരതാണ്ഡവ കോലം.

~5~
സർവ്വ വാക്കുകളിലും, ചരാചരങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മ ചൈതന്യമേ, അവിടുത്തെ തന്നെയാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഭാരതിയെന്നും, യജുർവേദത്തിൽ ഇളായെന്നും, സാമവേദത്തിൽ സരസ്വതിയെന്നും, അഥർവത്തിൽ മഹീ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ദീക്ഷാഗ്നിയാൽ അവിദ്യയും,

~6~
അജ്ഞാനവും മാറി തെളിമയാകുവാൻ, സർവ്വ ജീവവിജയങ്ങളും കൈവരിക്കുവാൻ, കർമ്മ, മാനസിക, വാക് പ്രപഞ്ചത്തെ സാധനയിലൂടെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ, ശരത് ഋതുവിൽ നേടേണ്ടതായ ദശനേട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് ഈ നവരാത്രി കാലം നാമെല്ലാവർക്കും കഴിയുമാറാകട്ടെ.

7/7 #നവരാത്രി

കടപ്പാട്

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with അറക്കൽ മാധവനുണ്ണി®🇮🇳

അറക്കൽ മാധവനുണ്ണി®🇮🇳 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Arakkal_unnii

17 Oct
#നവരാത്രി
ഒന്നാം ദിവസം – ദേവീ ശൈലപുത്രി

നവദുർഗ്ഗമാരിൽ ഒന്നാമത്തെ ദുർഗ്ഗയാണ് ശൈലപുത്രി. നവരാത്രിയിൽ ആദ്യദിനം ആരാധിക്കുന്നതും ദേവി ശൈലപുത്രിയേയാണ്. സതി, ഭവാനി, പാർവ്വതി , ഹേമവതി എന്നീ നാമങ്ങളും ശൈലപുത്രിക്കുണ്ട്.
~1~ Image
ഹൈന്ദവ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയാകുന്ന മാതൃസ്വരൂപമാണ് ശൈലപുത്രി. നന്തിയാണ് ശൈലപുത്രി ദേവിയുടെ വാഹനം. ദേവിയുടെ ഒരുകയ്യിൽ ത്രിശൂലവും മറുകയ്യിൽ കമലപുഷ്പവും കാണപ്പെടുന്നു.

ഹിമവാന്റെ മകൾ എന്നാണ് ശൈലപുത്രി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. (ശൈലം= പർവ്വതം, ഹിമാലയം.)
~2~
പർവ്വതരാജാവായ ഹിമവാന്റെയും മേനാദേവിയുടെയും മകളായാണ് ശക്തി രണ്ടാമത് അവതരിച്ചത്. പർവ്വതരാജന്റെ മകളായതിനാൽ ദേവി പാർവ്വതി എന്നും, ശൈലത്തിന്റെ(ഹിമാലയം) മകളായതിനാൽ ശൈലപുത്രി എന്നും ദേവി അറിയപ്പെടുന്നു.

പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ദക്ഷന്റെ പുത്രിയായ സതിയായിട്ടായിരുന്നു ശൈലപുത്രി അവതരിച്ചത്.

~3~
Read 24 tweets
15 Oct
തെയ്യം ചമയങ്ങളിലൂടെ..(1)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
♥️കുറ്റി ശംഖും പ്രാക്കും♥️

മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി, കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി, കണിയാൽ ഭഗവതി തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില അമ്മ തെയ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന എഴുത്താണ് കുറ്റി ശംഖും പ്രാക്കും.

~1~
കണ്ണിന് മഷി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ
ശംഖായിട്ടാണ് .ശംഖിന്റെ വാൽ വളരെ ചെറുതാണ്.ഇത് കുറ്റിശംഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കണ്ണുകൾക്ക് താഴെയായി ഇരുവശത്തും പ്രാക്കഴുത്ത് കാണാം.
പ്രാവിന്റെ കഴുത്തിന്റെ രൂപം ഉള്ളതിനാൽ പ്രാക്കഴുത്ത് മുള്ള് തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകൾ കാണാം.
എന്നാണ് പറയുന്നത്.
~2~
എന്നാൽ ഇന്ന് പലരും പറയുന്നത് പ്രാക്കെഴുത്ത് എന്നാണ്. മൂക്കിന്മേല് ആണ് പ്രാവിന്റെ കൊക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ കവിളുകളിൽ കിളിക്കത്തി,
സാധാരണയായി തായ് പരദേവത സങ്കല്പത്തിൽ ഉള്ള വലിയ മുടി തെയ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ശംഖും പ്രാക്കഴുത്തും എന്ന എഴുത്തും
~3~
Read 4 tweets
15 Oct
ഡോ.അബ്ദുൾ കലാം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂനൂർ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനവും, വീരനായകനുമായ ഫീൽഡ് മാർഷൽ സാം മനേക് ഷാ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖം മൂലം അവിടെയുള്ള മിലിട്ടറി ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു.

~1~
ഡോ. കലാം മനേക്‌ ഷായെ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതായ്‌രുന്നില്ലാ. എങ്കിലും ഉടനടി അതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു.

കട്ടിലിന്നടുത്ത്‌, കലാം 15 മിനിറ്റ് മനേക്‌ ഷായുമായി സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാനും ചെലവഴിച്ചു.

~2~
കലാം പോകുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് മനേക്‌ ഷായോട്‌ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിച്ചു
"നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യകത നിറവേറ്റിയാൽ അത്‌ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാക്കുമോ ?

സാം പറഞ്ഞു "അതെ, സർ ,

~3~
Read 5 tweets
15 Oct
ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവും മഹാകവിയുമായ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു. 93 വയസ്സായിരുന്നു. രാവിലെ 8.10നു തൃശ്ശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് കവിയെ കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. .
~1~
ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന തെന്നു മകൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അറിയിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ ആശങ്കയുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിന്നു.

~2~
1926 മാർച്ച് 18 ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുമരനെല്ലൂരിൽ അമേറ്റിക്കര അക്കിത്തത്ത് മനയിൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ചേകൂർ പാർവ്വതി അന്തർജ്ജനത്തിന്റെയും മകനായി ജനനം .

കുമരനെല്ലൂർ സ്കൂളിലെ പഠനശേഷം കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി കോളേജിൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് പഠനം .
~3~
Read 9 tweets
13 Oct
ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ ഈയിടയ്ക്‌ പാർട്ടി വിട്ട ഒരു മുൻ SDPI ക്കാരൻ നടത്തിയ കുമ്പസാരം. ഞെട്ടാൻ തയ്യാറായിക്കോ!!

എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ sdpi?

മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ് സംഘടന ആയ NDF നിരോധിക്കപെട്ടപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിലവിൽ വന്നു.
~1~
പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ആണ് sdpi. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ പോഷക സംഘടന ആണ്. ഇത് 99% ലീഗുകാർക്കും 90% sdpi പ്രവത്തകർക്കും അറിയാത്ത വസ്തുത ആണ്. തീവ്രവാദി ആരോപണം ലീഗിന്റെ മേൽ വരാതെ നോക്കുക, അവർക്ക് ബദലായി ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണ്

~2~
ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന അജണ്ട.

എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക് പണം വരുന്നത്?

ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് പണം വന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും സൗദി, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലാമായി തുർക്കിയിൽ നിന്നും ..

~3~
Read 29 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!