AYM: MİT'İN ELDE ETTİĞİ BİLGİ VE BELGELER ADLİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA KULLANILAMAZ!

AYM’NİN SON BYLOCK KARARINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR-3

Karar 1:
…rmkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2015/123?Ka…

Karar 2: kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/533?Ba…
1. AYM’nin, Bestami Eroğlu kararında belirttiği üzere, Bylock sunucusu yurt dışındadır ve bu sunucu izerinde arama ve elkoyma işlemi yapıp, CMK'ya uygun şekilde delil elde edilebilmesi; Türk yargı mercilerinin 6706 s. Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu gereğince Image
2. Litvanya yargı mercilerinden adli yardım (istinabe) talebinde bulunmasına bağlıdır ve gerekli işlemlerin Litvanya makamlarınca yapılması gerekir. Yani, bu konuda Türk mercilerin kararı tek başına yeterli değildir. Ancak, Bylock sunucusunun ele geçirilmesiyle ilgili
3. Türk yargı mercilerince bir istinabe talebinde bulunulmamıştır. Litvanya Parlamentosu Kanun ve Kanunların Uygulanması Komitesi’de, yapılan bir başvuruya verdiği cevapta, Türkiye'den böyle bir talebin gelmediğini söylemiştir. @MetinGnday @AdemSozuer @ibrahimkaboglu Image
4. Zaten AYM'de, Bylock'un adli yardımlaşmayla değil, MİT'e özgü teknik istihbarat usul, araç ve yöntemleri kullanılarak ele geçrildiğini belirtmiştir. AYM'ye göre MİT bu konuda yetkilidir ve adli yardımlaşmaya ya da delilin CMK'ya uygun olarak ele geçirilmesine gerek yoktur!
5. AYM'ye göre, MİT yurt içi ve yurt dışından her türlü delili elde edebilir ve bu delil yargılamalarda kullanabilir. Acaba, AYM'nin dediği gibi MİT'in, 2937 sayılı Yasanın 4. ve 6. maddelerine dayanarak ele geçirdiği Bylock sunucusu "adli delil" kabul edilebilri mi? ImageImageImage
6. Konuyla ilgili AYM, önceki bir kararında görseldekileri söylemiştir.Kararda da belirtildiği gibi, MİT'e sadece istihbari faaliyetlerde kullanmak üzere 6.maddeki yetkiler verilmiştir ve bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgiler adli soruşturma ve kovuşturmalarda KULLANILAMAZ. Image
7. Yine, MİT'in elindeki bilgi ve belgelerin "casusluk" suçları dışında adli merciler tarafından istenmesi YASAKLANMIŞTIR. Yani, eski AYM Yasaya uygun olarak, MİT'in elde ettiği bilgilerin soruşturma ve kovuşturmada kullanılamayacağını ve hatta bu konuda Yasanın Ek 1. maddesi
8. gereğince, casusluk suçları dışında adli mercilerin MİT'ten bilgi isteyemeyeceğini belirtirken,"Yeni Türkiye"nin AYM'si bu kararını unutarak ve adli kolluk yetkisi olmayan MİT'e bu yetkiyi de vererek, MİT'in elde ettiği her türlü bilginin delil olabileceğini söylemiştir.
9. Eski AYM, 2937 s. Yasanın 4. maddesindeki yetkinin de, sadece önleyici istihbarat elde etmek ve analiz yapabilmek amacıyla verildiğini ve bu yetkinin kullanılması sonucu elde edilen bilgilerin adli soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılamayacağını belirtirken Image
10. Yeni Türkiye'nin AYM'si bu söylediklerini unutarak, Yasanın 4 ve 6.maddesine dayanarak MİT'in istihbari faaliyet kapsamında her türlü delili elde edebileceğini ve bunların yargılamalarda kullanılabileceğini söylemiştir.Ayrıca, eski AYM, Yasanın Ek 1.maddesinde adli mercilerin
11. sadece casusluk suçları kapsamında MİT'ten bilgi isteyebileceğine ilişkin hükmün iptali için CHP'nin görseldeki gerekçeyle yaptığı başvuruyu reddetmiş ve gerekçesinde; MİT’in elde ettiği istihbari bilgilerin doğası gereği kesin olmayan, bu nedenle adli işlemlerin tesisinde Image
12. esas alınamayan ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına herhangi bir katkısı olmayan bilgiler olduğunu belirtmiştir. Neden sadece casusluk suçlarında bu bilgilerin istenebileceği ile ilgili olarak ta, casusluk suçlarının MİT’in çalışma alanıyla ilgili olduğunu ve MİT dışında Image
13. bu suçlara ilişkin bilgilerin başka kurumlarda bulunamayacağını söylemiştir. Acaba, aradan geçen zamanda Yasada bir değişiklik olmamasına rağmen, Nasıl olmuşta AYM, "terör örgütü" soruşturması kapsamında Başsavcılığın MİT'ten bilgi talep etmesini ve
14. MİT'in de bu bilgileri göndermesini Yasaya uygun bulmuş ve önceki kararında doğruluğu kesin olmayan ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında hiç bir katkısı yok dediği MİT'in elde ettiği bilgileri şimdi delil kabul etmiştir? @MSTanrikulu @ProfDrErsanSen @KeremALTIPARMAK
15. Yine, Kanun’un 4/2. maddesi gereğince istihbari görev dışında MİT’e farklı bir görev verilememesi nedeniyle, usulüne uygun bir soruşturma başlatılsaydı dahi bu soruşturma kapsamında MİT’e Bylock bilgi ve verilerini elde etme görevinin verilemeyeceğini nasıl göz ardı etmiştir?
16. Yine,verdiği bir başka kararın konusu görseldeki gibidir ve aynı Bylock’ta olduğu gibi özel hayata ilişkin bilgilerin yer aldığı istihbari nitelikli ve delil olarak kullanılamayacak bir raporun yargılamada kullanılmasını özel yaşam hakkının ihlali kabul etmiştir. Image
17. Kararın gerekçesinde de görseldekileri söylemiştir. AYM bu kararında; MİT’in başvurucuyla ilgili edindiği istihbarat üzerine hazırladığı rapordaki sübjektif yorumlara yer verilmesine dahi müsaade edilemeyeceğini belirtmiş ve ihlal kararı vermiştir. @gergerliogluof @myeneroglu Image
18. Ancak, konu Bylock olunca, MİT’in aldığı aynı nitelikteki istihbarat üzerine herhangi bir soruşturmaya ve mahkeme kararına ihtiyaç duymadan sunucuyu ele geçirmesini ve hazırladığı raporda Bylock kullandığı iddia edilen binlerce kişinin terör örgütü üyesi olduğuna
19. ilişkin ifadelere yer vermesini görmezden gelmiştir. AYM’nin bu kararında yer verdiği üzere, MİT’in 2937 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen görev tanımına, kişilerle ve olaylarla ilgili kanaat oluşturabilecek sübjektif değerlendirmelere yer verilmeden,
20. alınan istihbarata ilişkin olgu ve durum tespiti yapılarak üretilen istihbaratın gereğinin yapılmak üzere ilgili makamlara ulaştırılması girer ve istihbarata konu kişi ve olaylarla ilgili değerlendirme yapma ve karar verme yetkisi de bu makamlara aittir. @izzetoezgenc
21. 15 Temmuz öncesi hukuka uygun bu kararları veren AYM’nin, konu Bylock olunca bu kararlarından dönüp adete kendisini inkar etmesinin sebebi nedir? AYM, hukuka aykırı delil olduğunu bildiği Bylock’u delil kabul etmeye çalışmakla ne yapmak ve nereye varmak istemektedir!
22. Kısaca, Bylock sunucusu üzerinde arama, kopyalama ve el koyma işlemi yapılabilmesi ancak 6706 sayılı Kanun ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereğince yapılacak adli yardımlaşmayla mümkündür. Ayrıca, adli iş birliği yapılması halinde de bu işlemler Litvanya yargı
23. mercilerince yerine getirilecektir. Ancak bu hususların hiç biri kararda dikkate alınmamış ve AYM önceki kararını da göz ardı ederek, MİT’in 2937 sayılı Yasanın 4 ve 6. maddelerine istinaden bu çalışmayı yapabileceğini belirtmiştir. Yine, Ankara Başsavcılığı CMK, Siber Suçlar
24. Sözleşmesi ve 6706 sayılı Kanun’a uygun şekilde Bylock bilgilerinin yeniden temini yoluna gitmemiş ve bu suretle dijital delil olması nedeniyle güvenilirliği tartışmalı olan Bylock verileri daha da tartışılır hale gelmiştir. Bylock sunucusunun Litvanya’da bulunması ve
25. sunucunun adli işbirliği kapsamında elde edildiğine ilişkin bir bilgiye yer verilmemesi dahi tek başına sunucunun hukuka aykırı yollarla, yani hackerlik yöntemiyle ele geçirildiğinin kanıtıdır. Sonuç olarak, MİT’in yaptığı çalışma CMK'ya, 5809, 2937 ve 6706 sayılı
26. Kanunlara ve Siber Suçlar Söz.’ne de aykırıdır ve elde edilen bilgilerin delil değeri yoktur. Ancak, AYM bu hususları görmezden gelip bilgilerin elde ediliş yöntemini hiç sorgulamadan ve ön kabulle hareket ederek hukuka aykırı delile hukukilik kazandırmaya çalışmıştır.
27. Bu çalışma, idari bir kurum olan MİT’in yargısal bir faaliyette bulunmasıdır. Eğer MİT aldığı her istihbaratta böyle bir çalışma yapacaksa adli soruşturmaya, adli kolluğa, CMK’da sıkı şartlara bağlanan usul kurallarına ve daha önemlisi yargılamaya ne gerek vardır?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Gökhan Güneş

Dr. Gökhan Güneş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GkhanGnes8

18 Oct
31/12/2015'te AYM: MİT'in elde ettiği belge ve bilgiler yargılamada kullanılamaz Image
17/9/2020'de AYM: Yeterki MİT elde etsin, elde ettiği her türlü bilgi yargılamada kullanılabilir! ImageImage
MİT Yasası değişmemesine rağmen,AYM'deki bu müthiş değişimin sebebi ne acaba?
Read 4 tweets
15 Oct
BİR SAYFALIK BELGE İLE BYLOCK’UN HUKUKA AYKIRILIĞINI VE AYM’NİN NASIL HATALI KARAR VERDİĞİNİ GÖRMEK İSTERMİSİNİZ?

1. AYM, son verdiği Bestami Eroğlu kararında Bylock’la ilgili adli süreci görseldeki şekilde anlatmıştır. @gergerliogluof @MSTanrikulu @myeneroglu @izzetoezgenc
2. MİT’in Bylock verilerini Başsavcılığa teslim süreci de görseldeki yazı ile başlamıştır. Bu Yazıdan da anlaşılacağı üzere, @profilyasdogan @KeremALTIPARMAK
@MetinGnday @AdemSozuer @ibrahimkaboglu @ProfDrErsanSen
3. 2937 sayılı MİT Kanununun EK 1 maddesine aykırı şekilde “casusluk” suçları dışında adli mercilerce istenmesi yasak olan bilgi ve veriler “silahlı örgüt” suçu kapsamında yürütülen bir soruşturmada Başsavcılığa teslim edilmiştir.
Read 9 tweets
14 Oct
AYM’NİN SON BYLOK KARARINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR-2

1. AYM’nin Bestami Eroğlu kararının 130. paragrafı bile tek başına Bylock’un hukuka aykırı delil olduğunun ve AYM’nin, CMK’nın 134. maddesini hiç bilmediğinin en önemli göstergesidir.Bu Paragrafta şu hususlara yer verilmiştir;
2. 134. madde gereğince, dijital materyaller üzerinde arama, kopyala ve el koyma işlemi yapılabilmesi için öncelikle başlatılmış bir soruşturmanın varlığı gerekir. MİT’in 04/4/2017 tarihli basın açıklamasında (mit.gov.tr/basin60.html) belirtildiği üzere;
3. “Bylock’a ilişkin tespitler Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu evraklarla birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.” Açıklamadan da anlaşılacağı gibi Bylock Mayıs 2016’dan daha önce ele geçirilmiş ve
Read 34 tweets
13 Oct
1. AYM, Ferhat Kara başvurusunda (B. No:2018/15231) Bylock'u delil kabul ettikten sonra, bugün de Resmi Gazete'de yayımlanan Bestami Eroğlu kararında, Bylock verilerinin elde ediliş yöntemi nedeniyle başvurucunun özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.
2. Ancak, AYM bu kararında çok önemli bir hususu "gizlemiştir." Şöyle ki; Kararın, "ilgili mevzuat" başlıklı 51-54. paragrafları arasında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak çıkarılan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve
3. Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine yer vermesine rağmen, Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasına hiç değinmemiştir. Acaba bunun sebebi nedir ve bu fıkra neden önemlidir? Aslında bu sorunun cevabı çok basit ve nettir.
Read 48 tweets
11 Oct
GÜLEN HAREKETİNİN SİLAHLI ÖRGÜT KABUL EDİLDİĞİ KARARDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLARI BİR DE PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ'TEN DİNLEMEK İSTERMİSİNİZ?

1. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Gülen hareketini silahlı örgüt kabul ettiği ilk kararı hatalarla doludur (24.4.2017 T., 2015/3 E., 2017/3 K.).
2. Mevcut durum itibariyle, "şeklen" verilmiş bir silahlı örgüt kararı bulunsa da, bu karar kesinlikle "hukuka aykırıdır."

Söylediklerimizin doğruluğu, Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından olan ve 16. Ceza Dairesi'nin bu kararında 11 kez eserlerine atıf yaptığı
3. Prof. Dr. İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) tarafından da teyit edilmiştir (İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, Seçkin Yayıncılık, 2018, 11. Baskı, sayfa100-115; seckin.com.tr/kitap/312643666).

Sn. Özgenç kitabında şunları söylemiştir:
Read 22 tweets
8 Oct
YASAL VE RUTİN FAALİYETLER ÖRGÜTSEL FAALİYET OLARAK KABUL EDİLEMEZ!

1. Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince, örgüt çağrısı ile yapılsa bile meşru bir hakkı kullanmak veya yasal bir eylem gerçekleştirmek örgütsel faaliyet olarak kabul edilemez.
2. Örneğin Yargıtay, örgüt çağrısı ile kepenk kapatmayı örgütsel faaliyet saymamış ve suç oluşturmayan bir eylem (kabahat) olarak kabul etmiştir (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02/5/1994 T., 1994/2-105 E., 1994/131 K. sayılı kararı)
3. Yine, failin tanıdığı örgüt mensuplarını cezaevinde ziyaret etmesi veya ihtiyaçlarını karşılaması örgütsel faaliyet değildir. Zira cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının örgütle organik bağlarının koparıldığı ve hiyerarşik yapıdan ayrıldıkları kabul edilir.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!