نام سپند #ایران از دو پاره ساخته شده است: ایر+ان.
ان پساوند بازخوانی (نسبت) است.
واژه‌ی پایه: ایر، ریختی‌ست از واژه‌های همریشه‌اش، از گونه‌ی آریا و آریان و آرین. گمان می‌رود که ایر به معنی آزاد و آزاده باشد؛ در شاهنامه چندین بار #آزادمرد در معنی #ایرانی به کار برده شده است. [...]
[...] برای نمونه در این بیت از سه تیره‌ی هم‌گوهر (هم‌نژاد) بدین‌سان سخن رفته است:
«به گیتی، ندارد کسی را به مرد، ز رومی و توری و #آزادمرد».

نشانه‌ای دیگر آن است که تازیان، #ایرانیان را #بنوالاحرار می‌نامیده‌اند که به معنی #آزادزادگان است.
به گیتی «مرا نیست کس هم‌نبرد»*
ز رومی و توری و #آزادمرد

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mir Jalaleddin Kazzazi

Mir Jalaleddin Kazzazi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!