#ஸ்ரீ_எம்பெருமானார்_தரிசனம்
#ஸ்ரீ_மணவாள_மாமுனிகள்
#ஸ்ரீ_பொன்னடியாம்_செங்கமலம்

💐💐💐
#மங்களம்_பாடும்_மங்கள_மணவாள_மாமுனிகள்
💐💐💐

#மாமுனிகள்650 #Mamunigal650 #Jeeyar650

ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
Image
"மங்களாசாசனம்" என்றால் என்ன என்பதை முன்னேமேயே ஒரு முறை விண்ணப்பம் செய்திருந்தேன்.

இவையெல்லாம் ஸ்ரீவசனபூடணத்தின் அருமையான கருத்துக்களே.

அந்த இழை இதோ:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
இங்கே ஸ்ரீ அப்பிள்ளை அருளியுள்ளதைக் காணீர்! தாம் அருளிய நூலைக் கற்பவர்களின் பாதங்களை, ஸ்ரீ அப்பிள்ளை (நூலாசிரியர்) தமது சிரத்தில் அணியாகப் பூணுவராம்!!!! Image
ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகளின் பொன்னடியாம் செங்கமலப் போதுகளில் தெளிதேன் நுகரும் பொன்வண்டுகள் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகளின் சீடர்கள்.

அவர்கள் பேச்சில் தேனின் சுவை சொட்டுவது வியப்பில்லை.
Image
இப்படி ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் தாம் மங்களாசாசனம் செய்தது மட்டுமின்றி, நம் போன்றோரும் எம்பெருமானுக்கும், அடியார்களுக்கும் பல்லாண்டு பாட வழி வகுத்தார்.
Image
Image
Image
Image
திருவரங்கத்தில் நித்யவாஸம் செய்து திருவரங்கனுக்கும் அவன் அடியார்களுக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் பல்லாண்டு பாடும் ஸ்ரீ கோயில் மணவாள மாமுனிகள் Image
ஸ்ரீ பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா அருளியது: Image
@threader_app unroll please, thank you
@threader_app compile, please. Adiyen.
@threadreaderapp compile, please. Thank you!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ms K G Dhouhithri

Ms K G Dhouhithri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @kgdhouhithri

19 Oct
#ஸ்ரீ_எம்பெருமானார்_தரிசனம்
#ஸ்ரீ_மணவாள_மாமுனிகள்
#ஸ்ரீ_பொன்னடியாம்_செங்கமலம்

💐
#ஸ்ரீ_மணவாள_மாமுனிகளின்_இராமாநுச_பக்தி
💐

#மாமுனிகள்650 #Mamunigal650 #Jeeyar650

ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

🙏
Image
Image
Read 53 tweets
18 Oct
#ThulaKaveriMahathmyam

Thread on something I read long ago regarding how River Kaveri acquires a great status, especially in the month of Thula (Aippasi).

Quoting a favourite portion that stayed in my memory from an article that ran across pages and said many other things.
River Kaveri, celebrated as Dakshina Ganga, once performed a severe penance to acquire an exalted status of being the holiest river. Sriman Narayana blessed Her saying that when He descends to Srirangam, She'd flow around Him like a garland & Her wish will be fulfilled.
In the sacred Ashwayuja (Aippasi or Thula) month, the River Kaveri acquires extraordinary divinity as Sriman Narayana has ordered three & a half crore punya theerthas, including the great River Ganga, to reside in River Kaveri.
Read 25 tweets
16 Oct
#ஸ்ரீ_எம்பெருமானார்_தரிசனம்
#ஸ்ரீ_மணவாள_மாமுனிகள்
#ஸ்ரீ_பொன்னடியாம்_செங்கமலம்

💐
#ஸ்ரீ_மணவாள_மாமுனிகளின்_ஆழ்வார்_ஆசார்ய_பக்தி
💐

#மாமுனிகள்650 #Mamunigal650 #Jeeyar650

ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

🙏
Read 46 tweets
15 Oct
#ஸ்ரீ_எம்பெருமானார்_தரிசனம்
#ஸ்ரீ_மணவாள_மாமுனிகள்
#ஸ்ரீ_பொன்னடியாம்_செங்கமலம்

💐💐💐

#மாமுனிகள்_திருவவதார_இரகசியம்

💐💐💐

#மாமுனிகள்650 #Mamunigal650 #Jeeyar650

ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

🙏
ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகளின் அஷ்டதிக்கஜங்களுள் #ஸ்ரீ_அப்பிள்ளார் அருளிய பாசுரம்:
Read 19 tweets
14 Oct
#ஸ்ரீ_பிரதிவாதி_பயங்கரம்_அண்ணா

ஸ்ரீ பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா, திருக்கச்சி (காஞ்சிபுரம்)

Majestic, isn't He? 😍 He is as humble as well. That's the beauty of Sri Anna's personality. 🤗🤗🤗
Read 17 tweets
14 Oct
Dear All,

Yes, there is indeed a specific reason for me tweeting watermarked images instead of writing posts. 😶

As a mark of respect to Sri Manavala Mamunigal, adiyEn would avoid discussing the reason.🙏

Sharing ThreadReaderApp compilations in this thread & hope that helps.👇
Compilation of posts on:

1. Sri Ponnadikkaal Jeeyar
2. Sri Thiruvenkata Ramanuja Jeeyar
3. Sri Bhattarpiraan Jeeyar
4. Sri Erumbiyappa
5. Sri Appillai & Sri Appillaar 👇

threadreaderapp.com/thread/1314794…
Compilation of posts on Sri Koil Kandhadai Annan 👇

threadreaderapp.com/thread/1315523…
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!