1998-2001 കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമാ നൃത്ത രംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു പേരറിയാത്ത ഈ കലാകാരൻ. അദ്ദേഹം ഭാഗമായ ഏതാനും സിനിമാ ഗാനരംഗങ്ങൾ ചുവടെ കാണാം.
പഞ്ചാബി ഹൗസ്‌ (1998); പച്ച ജുബ്ബ
(വീണ്ടും) പഞ്ചാബി ഹൗസ്‌ (1998); തവിട്ട് ജുബ്ബ
ചന്ദാമാമ (1998); കുഞ്ചാക്കോയുടെ പുറകിൽ
ഉസ്താദ് (1999); ചുവപ്പ് ഷർട്
പട്ടാഭിഷേകം (1999); ചുവന്ന തലപ്പാവ്
സത്യം ശിവം സുന്ദരം (2000); നീല ഷർട്, ചാര സ്വെറ്റർ, കുഞ്ചാക്കോയുടെ പുറകിൽ
പ്രജ (2001); മോഹൻലാലിൻറെ ഇടത് വശത്ത്
നായികാ-നായകന്മാരോളം കഴിവുണ്ടായിട്ടും അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ഈ ട്വീറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നു.
ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ശ്രീധർ ആണ് ഇതെന്ന് @__Malli പറയുമ്പോളാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്! നന്ദി 😊
എന്റെ പിഴ! 🙈

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arun Sudarsan

Arun Sudarsan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mrarunsudarsan

17 Oct
Just heard about #ParisBeheading. I'll echo the words of @EmmanuelMacron.

“One of our compatriots was assassinated today because he taught...his students about freedom of expression, freedom to believe or not believe...He was the victim of a terrorist Islamist attack"
The tired old phrase "terrorism doesn't have a religion" is wrong. This act has been clearly done in the name of God, although it can be credibly argued that the terrorists have a warped version of religion in their heads.
Muslim communities around the world should figure out how to tackle it. Why? Because nation-states will use their power of violence to suppress it which has not given us the desired result - peace.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!