René Korving Profile picture
17 Oct, 12 tweets, 3 min read
In @nieuwsuur gisteren een item over het onderwijs. Hierin werd de suggestie gewekt dat de besmettingsgraad bij het onderwijspersoneel lager ligt dan andere sectoren en het landelijk gemiddelde.

Een draadje waarom deze conclusie waarschijnlijk onjuist is.
De conclusie wordt gebaseerd op gegevens uit de RIVM-rapportage van week 42. Daarin staat het percentage positief ten opzichte van het totale testaantal. Van degenen werkzaam in het onderwijs test 10,3% positief; gemiddeld was dit 13,8%.
Om uit de vergelijking conclusies te trekken over de besmettingsgraad, is het van belang dat de deelpopulaties vergelijkbaar zijn. Een andere testbereidheid of -drempel kan van invloed zijn op het percentage positieve testen.
Wanneer bijvoorbeeld alleen getest wordt bij zwaardere COVID-gerelateerde klachten, zal de fractie positief waarschijnlijk hoger uitvallen dan wanneer ook bij milde klachten getest wordt. Het percentage verwatert vanwege klachten met een andere oorzaak (bacterieel, ander virus).
In maart werd bijvoorbeeld alleen bij serieuze verdenkingen getest. Mede hierdoor liep het percentage positief op tot maar liefst 30%. Hoewel dit percentage momenteel een stuk lager ligt, is de schatting van het aantal besmettelijken niet vergelijkbaar.
Het percentage positief is dus mede afhankelijk van de testbereidheid en -beschikbaarheid. Zou het kunnen dat het onderwijspersoneel zich eerder laat testen dan de gemiddelde Nederlander?
Dit lijkt niet onaannemelijk. Leerkrachten kunnen immers niet werken, zelfs niet met lichte klachten, terwijl bijvoorbeeld de gemiddelde thuiswerker minder beperkingen ervaart. Daarbij hebben leerkrachten ook voorrang bij testen, wat drempelverlagend werkt.
Het percentage leerkrachten dat zich laat testen kan bepaald worden op basis van de omvang van de beroepsgroep. Afgaande hierop is te zien dat 28 op de 1000 onderwijzers (incl. kinderdagverblijf) zich heeft laten testen in week 42. Veel hoger dan gemiddeld en in de horeca.
Van de leerkrachten blijkt 2,9 op de 1000 positief getest te zijn in week 42. Landelijk was dit 2,2 op de 1000, in de horeca 2,0. Op basis van deze maatstaf is het aantal besmettingen onder leerkrachten dus bijna de helft hoger dan gemiddeld.
Conclusie: de suggestie van Nieuwsuur dat onderwijspersoneel een lagere besmettingsgraad heeft dan landelijk kan niet worden getrokken op basis van de gebruikte cijfers. Een objectievere maatstaf geeft eerder aanleiding te veronderstellen dat de besmettingsgraad juist hoger ligt.
NB: ook het aantal positieve testen wordt mede bepaald door de testbereidheid. De maatstaf kan daarom niet zonder meer als bewijs dienen dat de besmettingsgraad hoger ligt. Wel lijkt het dat de suggestie van Nieuwsuur dat deze lager zou liggen zeer waarschijnlijk onjuist is.
De *niet* moet *wel* zijn...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with René Korving

René Korving Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!