31/12/2015'te AYM: MİT'in elde ettiği belge ve bilgiler yargılamada kullanılamaz
17/9/2020'de AYM: Yeterki MİT elde etsin, elde ettiği her türlü bilgi yargılamada kullanılabilir!
MİT Yasası değişmemesine rağmen,AYM'deki bu müthiş değişimin sebebi ne acaba?
Emniyet birimleri bile hukuki ve cezai sorumluluktan kurtulmak için Bylock bilgilerinin istihbari mahiyet olduğunu ve "delil" niteliği taşımadığını her yazının altına eklerken, hak ve özgürlüklerin teminatı olan! AYM'nin Bylock'u delil kabul etmesinin sebebi nedir?@AYMBASKANLIGI

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Gökhan Güneş

Dr. Gökhan Güneş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GkhanGnes8

16 Oct
AYM: MİT'İN ELDE ETTİĞİ BİLGİ VE BELGELER ADLİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA KULLANILAMAZ!

AYM’NİN SON BYLOCK KARARINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR-3

Karar 1:
…rmkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2015/123?Ka…

Karar 2: kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/533?Ba…
1. AYM’nin, Bestami Eroğlu kararında belirttiği üzere, Bylock sunucusu yurt dışındadır ve bu sunucu izerinde arama ve elkoyma işlemi yapıp, CMK'ya uygun şekilde delil elde edilebilmesi; Türk yargı mercilerinin 6706 s. Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu gereğince Image
2. Litvanya yargı mercilerinden adli yardım (istinabe) talebinde bulunmasına bağlıdır ve gerekli işlemlerin Litvanya makamlarınca yapılması gerekir. Yani, bu konuda Türk mercilerin kararı tek başına yeterli değildir. Ancak, Bylock sunucusunun ele geçirilmesiyle ilgili
Read 28 tweets
15 Oct
BİR SAYFALIK BELGE İLE BYLOCK’UN HUKUKA AYKIRILIĞINI VE AYM’NİN NASIL HATALI KARAR VERDİĞİNİ GÖRMEK İSTERMİSİNİZ?

1. AYM, son verdiği Bestami Eroğlu kararında Bylock’la ilgili adli süreci görseldeki şekilde anlatmıştır. @gergerliogluof @MSTanrikulu @myeneroglu @izzetoezgenc
2. MİT’in Bylock verilerini Başsavcılığa teslim süreci de görseldeki yazı ile başlamıştır. Bu Yazıdan da anlaşılacağı üzere, @profilyasdogan @KeremALTIPARMAK
@MetinGnday @AdemSozuer @ibrahimkaboglu @ProfDrErsanSen
3. 2937 sayılı MİT Kanununun EK 1 maddesine aykırı şekilde “casusluk” suçları dışında adli mercilerce istenmesi yasak olan bilgi ve veriler “silahlı örgüt” suçu kapsamında yürütülen bir soruşturmada Başsavcılığa teslim edilmiştir.
Read 9 tweets
14 Oct
AYM’NİN SON BYLOK KARARINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR-2

1. AYM’nin Bestami Eroğlu kararının 130. paragrafı bile tek başına Bylock’un hukuka aykırı delil olduğunun ve AYM’nin, CMK’nın 134. maddesini hiç bilmediğinin en önemli göstergesidir.Bu Paragrafta şu hususlara yer verilmiştir;
2. 134. madde gereğince, dijital materyaller üzerinde arama, kopyala ve el koyma işlemi yapılabilmesi için öncelikle başlatılmış bir soruşturmanın varlığı gerekir. MİT’in 04/4/2017 tarihli basın açıklamasında (mit.gov.tr/basin60.html) belirtildiği üzere;
3. “Bylock’a ilişkin tespitler Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu evraklarla birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.” Açıklamadan da anlaşılacağı gibi Bylock Mayıs 2016’dan daha önce ele geçirilmiş ve
Read 34 tweets
13 Oct
1. AYM, Ferhat Kara başvurusunda (B. No:2018/15231) Bylock'u delil kabul ettikten sonra, bugün de Resmi Gazete'de yayımlanan Bestami Eroğlu kararında, Bylock verilerinin elde ediliş yöntemi nedeniyle başvurucunun özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.
2. Ancak, AYM bu kararında çok önemli bir hususu "gizlemiştir." Şöyle ki; Kararın, "ilgili mevzuat" başlıklı 51-54. paragrafları arasında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak çıkarılan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve
3. Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine yer vermesine rağmen, Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasına hiç değinmemiştir. Acaba bunun sebebi nedir ve bu fıkra neden önemlidir? Aslında bu sorunun cevabı çok basit ve nettir.
Read 48 tweets
11 Oct
GÜLEN HAREKETİNİN SİLAHLI ÖRGÜT KABUL EDİLDİĞİ KARARDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLARI BİR DE PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ'TEN DİNLEMEK İSTERMİSİNİZ?

1. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Gülen hareketini silahlı örgüt kabul ettiği ilk kararı hatalarla doludur (24.4.2017 T., 2015/3 E., 2017/3 K.).
2. Mevcut durum itibariyle, "şeklen" verilmiş bir silahlı örgüt kararı bulunsa da, bu karar kesinlikle "hukuka aykırıdır."

Söylediklerimizin doğruluğu, Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından olan ve 16. Ceza Dairesi'nin bu kararında 11 kez eserlerine atıf yaptığı
3. Prof. Dr. İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) tarafından da teyit edilmiştir (İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, Seçkin Yayıncılık, 2018, 11. Baskı, sayfa100-115; seckin.com.tr/kitap/312643666).

Sn. Özgenç kitabında şunları söylemiştir:
Read 22 tweets
8 Oct
YASAL VE RUTİN FAALİYETLER ÖRGÜTSEL FAALİYET OLARAK KABUL EDİLEMEZ!

1. Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince, örgüt çağrısı ile yapılsa bile meşru bir hakkı kullanmak veya yasal bir eylem gerçekleştirmek örgütsel faaliyet olarak kabul edilemez.
2. Örneğin Yargıtay, örgüt çağrısı ile kepenk kapatmayı örgütsel faaliyet saymamış ve suç oluşturmayan bir eylem (kabahat) olarak kabul etmiştir (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02/5/1994 T., 1994/2-105 E., 1994/131 K. sayılı kararı)
3. Yine, failin tanıdığı örgüt mensuplarını cezaevinde ziyaret etmesi veya ihtiyaçlarını karşılaması örgütsel faaliyet değildir. Zira cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının örgütle organik bağlarının koparıldığı ve hiyerarşik yapıdan ayrıldıkları kabul edilir.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!