Me sprašujejo kot nekoga, ki je tam preživel 15 let in je tam “tenured” profesor prava, kaj menim o ameriških volitvah. Zadevo skrbno spremljam že od 3. novembra 2020. Res je, da vprašanje ni več politično. Vprašanje je zdaj pravno. Tudi dokaznopravno. 1/5
Menim, da je s “pretežnim dokazom” (preponderance of evidence) že prikazano, da je šlo za masivno volivno goljufijo (Dominion, Hammer-Scorecard itd.), za katero bo v zadnji instanci pristojno federalno Vrhovno sodišče (kot v zadevi Gore v. Bush). 2/5
Temu sodišču zaupam. Verjamem, da bodo sledili dokazom. Problem pa je v tem, da je šlo za računalniško zlorabo (circumstantial evidence). Le v manjši meri je zloraba dokazljiva z zapriseženimi izjavami prič (affidavits, direct evidence). 3/5
Verjamem v IQ in integriteto devetih sodnikov VS ZDA. Ključno je vprašanje pravne rešitve problema (remedy), tj. kaj lahko odredi VS, da bi problem pravno saniralo. Problem je MASOVNOST goljufije, ki bi logično terjala povsem nove volitve v ključnih državah (swing states). 4/5
Iskreno povedano, ne vem, ali bo VS ZDA imelo za to odrediti pogum ... 5/5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Boštjan M. Zupančič

Boštjan M. Zupančič Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!