1/7 مهار ایران پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، جلوگیری از به کارگیری ظرفیت های آن، و ممانعت از تولید اهرم های جدید، اصلی ترین دستور کار راهبردی ماه های گذشته بوده است. ارسال آدرس های غلط به ایران در این مدت هم، مهم ترین ابزاری بوده که از آن بهره گرفته اند.
2/7 در این چند ماه، کسانی می گفتند سورپرایز اکتبر در راه است و دست از پا نباید خطا کرد. دیدیم که نه تنها سورپرایزی در کار نبود بلکه وقتی مقاومت عراق شروع به کار کرد یا زمانی که ایران سراغ سران گروه های مسلح ضد انقلاب رفت، امریکا و اسراییل جز ایستادن و تماشا کردن چاره ای نداشتند.
3/7 ایجاد بازدارندگی در مقابل فشارهای آینده، تصحیح برآورد دولت امریکا از ایران و ایجاد اهرم های جدید هسته ای، منطقه ای، نظامی و امنیتی، گام های ضروری است که باید برداشته شود.
4/7 برخلاف انتظار غربگرایان در ایران، پیروزی بایدن جامعه ایران را شرطی نکرد. می بینیم تلاش های کودکانه ای آغاز شده که اتصال معیشت به مذاکره هر طور شده رخ بدهد اما آقای روحانی باید باور کند که حنایش دیگر رنگی ندارد.
5/7 ایران در 4 سال گذشته آسیب دید اما اکنون حتی امریکای ترامپ اینطور جمع بندی کرده که با سیاست فشار حداکثری تغییر رژیم که سهل است، آشوب هم در ایران رخ نخواهد داد. پمئپو و دوست خوبش یوسی کوهن باید در ماه های آینده خیزش یک ایران جدید از خاکستر سیاست فشار را تماشا کنند.
6/7 دولت ترامپ و صهیونیست ها آشکارا در حال ریل گذاری اجباری برخی سیاست ها برای دولت بعدی امریکا هستند. درز اطلاعات اخیر درباره تصمیم های دقیقه نودی ترامپ در حوزه امنیت ملی با هدف کنترل محاسبات و تصمیمات ایران در این هفته های آخر انجام شده است.
7/7 در نهایت همه چیز به داخل ایران باز می گردد. توهم سست شدن روابط مردم و نظام در اثر ناکارآمدی بی سابقه دولت روحانی عامل اصلی بسیاری فشارها بر ایران در سال های گذشته بوده. این توهم را باید زدود. راه حل این است که به جای باج به دشمن، مردم خود را تکریم کنیم.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with mahdi mohammadi

mahdi mohammadi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mmohammadii61

9 Oct
۱/ تا اطلاع ثانوی، هدف اصلی هر اقدامی از جانب دولت ترامپ انتخاباتی است ولی به فراتر از انتخابات نوامبر هم باید نگریست. تحریم های جدید، بخشی از یک جعبه ابزار بزرگ تر برای وادار کردن ایران به مذاکره، قبل از انتخابات ۱۳ آبان است.
۲/ ترامپ، سوق دادن ایران به سمت مذاکره را یک برگ برنده بزرگ برای خود می داند و برغم خط و نشان هایی که می کشد، جایگزینی برای آن ندارد. مشخصا تحریم ثانویه باقی مانده بانک های ایران، مکملی است برای پیشنهادهای مذاکراتی پشت پرده، که پی در پی به ایران می رسد.
۳/ دولت ترامپ دارد می گوید یا این پیشنهادها را بپذیرید یا فشار مرز ندارد. از حیث‌ محاسباتی نکته این است که پذیرش مذاکره، به معنای تایید فشار و ‘هدیه کردن یک نتیجه’ به آن خواهد بود. این مسئله که ‘مذاکره سودی ندارد’، به همان میزان مهم است که درک کنیم ‘طرفی برای مذاکره وجود ندارد’.
Read 7 tweets
17 Jul
۱/ بیش از یک سال است اسراییل، امریکا و سعودی در تدارک آشوب در ایرانند. بسیار روشن دارند می گویند هر آشوبی را باید در همان دقایق اول به عملیات مسلحانه و کشتار مردم تبدیل کرد.
۲/ طبیعی است که آشوب نیاز به ‘نقطه استارت’ دارد. از دختر تالشی تا زن کرمانشاهی و کارگر ماه شهری، هر روز یک جرقه را تست می کنند ببینند کدامش قابلیت تبدیل به آتش را دارد.
۳/ آشوب قبل از کف خیابان باید در ذهن های من و شما رخ بدهد. مردم باید در موبایلشان حس کنند همه چیز به هم ریخته تا در خیابان هم اتفاقی بیفتد. هشتگ #اعدام_نکنید بازی است که در همین مسیر راه افتاده
Read 5 tweets
22 Apr
۱/ ماهواره نور از چند جنبه نقطه آغاز یک دوران کاملا جدید است:
اول- پرتاب این ماهواره آغاز استفاده نظامی ایران از فضاست که مهم ترین خاصیت آن رسیدن به سطحی کاملا جدید و بی سابقه از اشراف اطلاعاتی بر فضاهای اختصاصی و مشترک جهانی است.
۲/ایران در ادامه این مسیر می تواند شکل گیری یک تهدید موشکی را همان لحظه آغاز در هر کجای جهان، رصد کند. این امر توان دفاع موشکی کشور را ‘فضاپایه’ می کند. این چیزی است ‘نظام هشداردهی فضایی’ خوانده می شود و تعداد بسیار اندکی از کشورها در جهان از این قابلیت بهره مند هستند.
۳/ ایران در ادامه مسیر استفاده نظامی از فضا می تواند ‘فضاهای حیاتی دشمن در دور دست’ و ‘تهدیدات برد بلند’ را با اشرافی بی سابقه رصد کند. ما قادر خواهیم بود ببینیم دشمن آرایش خود را چگونه و با چه اهدافی تغییر می دهد و چه میزان از این آرایش، واقعا عملیاتی است.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!