Een klein draadje van Maarten Luther uit 1527, geciteerd uit de brief die hij schreef tijdens een pestepidemie in Breslau. Hij beschouwt de kwestie sociaal, theologisch en praktisch (1/9)

Delen = aardig. #Corona #Luther #Pandemie
'Het is goed dat er een stedelijk en landelijk beleid is waardoor er algemene huizen en hospitalen ingericht konden worden en er voldoende verzorgend personeel aanwezig is. (...) Ieder zal daarvoor mild hebben bij te dragen, in het bijzonder de overheid' (2/9)
'Het is een troost te weten dat de pest Gods tuchtiging is, ons toebedeeld niet alleen vanwege de zonde maar ook om ons geloof en onze liefde te beproeven.' (3/9)
'Welaan, wil je Christus zelf dienen, en de wacht bij Hem houden, je zieke naaste is dichtbij.' (4/9)
'Wie geen medicijn gebruikt - al heeft hij die wel en kan hij die zonder schade voor zijn naaste gebruiken - die verwaarloost zijn eigen lichaam. Hij dient erop bedacht te zijn om niet door God te worden aangemerkt als moordenaar van zichzelf.' (5/9)
'Doe wat je kunt doen, ontsmet het huis, de tuin en de straat. Mijd ook personen en plaatsen waar de naaste je niet nodig heeft of nog niet genezen is en gedraag je als iemand die een wijdverbreid vuur graag wil helpen indammen' (6/9)
'Ik mag door mijn nalatigheid niet iemands doodsoorzaak zijn. Wil God mij ondertussen wel ziek hebben, dan weet Hij me wel te vinden. Maar dan heb ik gedaan wat Hij me te doen gegeven heeft en ben ik niet aan mijn eigen dood of die van een ander mens schuldig'. (7/9)
'Wanneer het in een stad zo eraan toegaat dat men dapper in het geloof is waar de nood van de naaste dit vereist, en omgekeerd, dat men voorzichtig is waar er geen noodzaak aanwezig is en iedereen helpt om het pestgif te weren, in zo'n stad zal het genadig sterven zijn.' (8/9)
'Mochten jullie vinden dat het anders moet, laat God het jullie openbaren!' (9/9)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kees Jansen

Kees Jansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!