Weer een stukje vertaalt voor de volgende blog... Wat word ik hier diep treurig van.

#coronamaatregelen

"Op 4 juli 1933 vaardigt de Nationaal-Socialistische regering zogenaamde Sterilisatiewet uit, met de volgende titel: "De Wet ter Preventie van Genetisch Zieke Nakomelingen"."
"Het 12e artikel van deze wet geeft de instructie dat deze mutilerende ingreep 'zelfs tegen de wil van de te steriliseren persoon moet worden uitgevoerd'."
"De chirurg dient hiertoe zo nodig de hulp van de politie in te roepen, en als andere maatregelen niet voldoende zijn is het toelaatbaar dat hiervoor direct geweld worden gebruikt."
"De te steriliseren persoon en zijn of haar verzekering dienen de factuur voor deze ingreep te betalen."
"In het kader van deze wet worden Gerechtshoven voor Genetische Gezondheid opgericht en een Hof van Beroep voor Genetische Gezondheid, welke verbonden zijn aan de bestaande civiele rechtbanken."
"Deze gerechtshoven worden voorgezeten door een jurist en twee artsen, waarvan er een een expert moet zijn in de medische genetica."
"Bovendien specificeert de wet niet alleen een catalogus van genetische aandoeningen, maar daarenboven ook vele psychiatrische indicaties die tot sterilisatie moeten leiden, waaronder alcoholisme."
"Artsen dienen elke patiënt met een 'genetische ziekte' te registreren, zoals ze ook geboorte, overlijden en geslachtsziekten moeten registreren en mogen geen informatie achterhouden."
"Verder zijn artsen verplicht deze informatie beschikbaar te stellen als hier in het kader van een formele procedure ter beoordeling van de 'genetische gezondheid' om wordt gevraagd."
"Bovendien mogen artsen, zonder de patiënt hiervan op de hoogte te stellen, patiënten met een 'genetische ziekte' ter beoordeling bij de bovengenoemde gerechtshoven aanmelden."
"Bovendien mogen de gerechtshoven zowel patiënten en artsen dagvaarden indien zij dit nodig achten. Verder worden de beraadslagingen niet openbaar gemaakt - dit ter bescherming van de veertrouwelijkheid en de privacy."
"De gebeurtenissen in 1933 laten goed zien welke gevaarlijke situaties er ontstaan als de geneeskunde en de Staat zich innige verstrengelen in het streven naar het bereiken van een gezamenlijk gesteld doel."
"In de jaren 1933 was de eugenetica een officiële wetenschappelijke leer die op vele Amerikaanse, Engelse en Duitse universiteiten werd onderwezen en ook in landen buiten Duitsland op weerzinwekkende manier door artsen in praktijk werd gebracht..."
"...en door onder het goedkeurend oog van de intelligentsia instemmend mogelijk werd gemaakt, iets waarvan zich maar weinig artsen en academici in onze tijd bewust lijken te zijn."
"In de jaren 20 werd ook in de Verenigde Staten een wet ingevoerd met een soortgelijke strekking als de Duitse Sterilisatiewet, 'The Law for the Prevention of Genetically Diseased Offspring", met als gevolg dat jaarlijks zo'n 50.000 mensen in de VS werden gesteriliseerd."
"Dit alles met de instemming en goedkeuring van vele acedemici en artsen die hier actief aan meewerkten, 'for the greater good'. En dat is exact de analogie met wat enerzijds de Staat, en anderzijds vele academici en artsen in het afgelopen prediken..."
"...in een poging om een heel volk te vaccineren, zonder aanziens des persoons, tegen een virus dat voor het overgrote deel van de bevolking geen ernstiger beloop kent dan het doormaken van influenza."
"Een ieder die zich daar tegen verzet of hierover kritische vragen stelt, wordt als gevaarlijk, (rechts-)extremistisch, opruiend, ondermijnend en zelfs psychiatrisch ziek weggezet, zoals ik ook zelf pijnlijk heb mogen ondervinden."
"En dat is exact wat ook de Nationaal-Socialisten in 1933 succesvol als strategie hanteerden om hun tegenstanders het zwijgen op te leggen, desnoods met geweld, zoals nu de BOA's en politie demonstraties uiteenslaan..."
"...over schuttingen klimmen en mensen thuis intimideren over futiliteiten als het niet dragen van een mondmasker of het geen afstand houden in de buitenlucht, daar waar de kans op besmetting sowieso minimaal is."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan B. Hommel - alias @the_stinging

Jan B. Hommel - alias @the_stinging Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hommel_b

13 Jan
Vaccinatieafspraken. medischcontact.nl/opinie/blogs-c… via @medischcontact

Daar hebben we weer zo'n virofobe angsthaas die zijn literatuur niet bijhoudt.

#coronavirus #coronavaccinatie
Ik kon het echt niet laten.

Gisteren kreeg ik te horen dat ik niet op gesprek hoefde te komen omdat 'het team geen positieve gevoelens kreeg bij het horen van mijn naam'.

Ook goed. Dan maar niet positief. De waarheid is soms hard. Maar iemand moet het zeggen. Image
Ik was nog niet klaar met Marco en zijn Gelovige Discipelen in de Virofobe Paranoïde Corona-Psychose: Image
Read 6 tweets
13 Jan
Lees dit artikel uit De Standaard: Waarom de speurtocht naar een besmettelijke variant zo lastig is blendle.com/i/de-standaard…

Hier wordt nog eens relatief goed uitgelegd hoe het zit met de varianten.

Het kan dus wel, Maarten. Alleen jij kunt dat niet.

#coronamaatregelen Image
En laat ik het maar gewoon duidelijk zeggen...

#coronavirus Image
Iedere expert of pseudoexpert zoals @ryhertzberger die in hun virofobe coronapsychose denken dat ze de verspreiding kunnen stoppen met middeleeuwse methoden als een lockdown, anderhalve meter of een mondmasker... Image
Read 4 tweets
12 Jan
'Wij zijn niet de criminelen, we zijn het slachtoffer van het criminele beleid van de overheid', zegt Kelders.

En zo is het. Gelijk hebben ze.

#coronavirus #coronamaatregelen #lockdown
Read 5 tweets
12 Jan
childrenshealthdefense.org/defender/rush-…

Goed om diep over na te denken...

Daar hebben @hugodejonge en zijn 'experts' in het OMT vast al heel goed over nagedacht.

#coronavirus #coronavaccin
Ai ai ai...
journals.plos.org/plosbiology/ar…

Echt een aanrader om te lezen!

En inderdaad: er is een gerede kans dat de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech de keten van transmissie niet onderbreken. Dat mag je zorgelijk noemen...

#coronavirus #coronavaccin
Read 5 tweets
12 Jan
aier.org/article/catast…

"Diseases are managed one person at a time, not with grand central plans.

Under the influence of vainglorious modelers, ideological resetters, and politicians hoping to make names for themselves, most of the world tried the lockdown experiment anyway."
"And even after a full year, the public remains mostly deeply ignorant of the age/health gradient of Covid-19 fatalities, even though we’ve known this since February of last year!"
"According to the CDC – even conceding the accuracy of testing and exigencies of fatality classification – it’s 99.997% for 0-19 years, 99.98% for 20-49 years, 99.5% for 50-69 years, and 94.6% for 70+ years."
Read 10 tweets
11 Jan
medrxiv.org/content/10.110…

Weliswaar nog op een preprint server en dus nog niet peer-reviewed. Desondanks refereer ik het hier toch omdat het wel enige reden geeft tot zorg over de vaccins...

Antibody Dependent Enhancement once more.

#coronavirus #coronavirus
Ik heb het hier al vaker gerefereerd, maar het verschijnsel van Vaccin-Induced Enhancement, een van de vormen van Antibody-Induced Enhancement, is het fenomeen dat een infectie ernstiger verloopt na een vaccinatie...
...of nadat iemand een tweede keer een infectie doormaakt met een ander 'serotype' dan de eerste keer. Dit fenomeen is vooral bekend bij Dengue, maar bij vele andere virussen beschreven, waaronder coronavirussen.
Read 47 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!