Här är en rad andra exempel på hur skolpengssystemet är orättvist.

Det handlar inte om Trollhättan, eller Upplands Väsby, eller Sundsvall. Det är ett strukturfel i svensk skola som måste rättas till.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Linnea Lindquist

Linnea Lindquist Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rektor_linnea

12 Jan
Jag blir nästan gråtfärdig när jag sitter och läser budget efter budget där det står i klarspråk att underskotten beror på etablering av enskild huvudman. Det står i varenda budget i princip där det finns en koncernskola i orten.
Allt fler kommuner skriver rakt ut att de inte kan följa skollagen på grund av det ekonomiska läget. Jag ska snart sova men vi ska kolla lite på Trollhättans budget för 2021.
Läs i nästa tweet.
"En konsekvens av detta blir att den kommunala elevpengen succesivt urholkas när lokalkostnaderna ökar eftersom utbildningsnämnden inte kompenseras för den ökning av kostnader som sker gentemot den fristående verksamheten"
Read 16 tweets
12 Jan
Läget i Tranås exemplifierar väldigt tydligt hur läget ser ut i kommunerna generellt. De har stora underskott som ska återställas, obefintlig uppräkning av ramen de kommande tre åren. Samtidigt är man tydlig med att skollagen begränsar hur mycket man kan göra
Orsaken till underskotten är som vanligt höga personalkostnader - för att det finns en massa barn som behöver både undervisning och stöd, hyror som ökar och för låg ramtilldelning. Men, läs vidare. Det kommer mera.
Man har problem med att lönerna har ökat för mycket för lärarna 2019 och 2020. Det här är viktigt, självklart ska lärare ha bra löner, men utan uppräkning av ramen får lärarna betala sin egen löneökning med färre kollegor.
Read 11 tweets
10 Jan
Hajar är havets mest magnifika djur. De är oerhört vackra och intressanta varelser. Hajar är mitt absoluta favoritdjur att snorkla med, de är ofta nyfikna och kommer nära. Blåser man bubblor sticker dem, eller om man trycker ner nosen.
Därför blir jag förtvivlad när jag ser hur hajar dödas. Ca 100 miljoner hajar dödas varje år. Beståndet av hammarhajar har minskat med 90% på 30 år. Kinesiska fiskare tar ofta fenorna och slänger tillbaka kroppen. Image
De som begått detta brott på Galapagos fick 60 milj i böter, kaptenen fick 4 års fängelse och besättningen mellan 1-3 år. Om hajen försvinner från havet rubbas ekosystemet och många fiskarter kommer att dö ut.
Read 6 tweets
3 Jan
IFAU har konstaterat att det främst är resursstarka föräldrar som använder det fria skolvalet och skolpendlar.

Jämlikhetskommissionen har konstaterat att kö ökar skolsegregationen och att det strider mot skollagens krav på att kompensera för elevernas olika>
förutsättningar.

OECD har kommit fram till att de skolvalsprogram som tagits fram för att motverka skolsegregation har fått motsatt effekt.

Långtidsutredningen har konstaterat att skolvalet står för 40% av den ökande skolsegregationen.
Utredningen om en mer likvärdig skola gör samma analys - eftersom alla som studerat skolvalet och skolsegregationen är överens. Utredningen lägger fram förslag som:
1. Ökar valfriheten för alla föräldrar och elever
Read 6 tweets
3 Jan
I Höörs kommun har man stora problem till följd av utbudsansvaret. 4/9 skolor är enskild huvudman vilket försvårar planeringen för kommunen. Man har en hög andel tomma skolplatser på vissa ställen och akut platsbrist på andra ställen. Image
Därför har man tagit det smått radikala beslutet att begränsa det fria skolvalet och införa rangordning enligt den relativa närhetsprincipen. Problemet med kommunernas utbudsansvar är just detta - att kommunala huvudmän inte får ersättning >
för sina tomma skolplatser.
En kommunal huvudman måste ha skolor i alla delar av kommunen. Det kostar.

Friskolorna är här för att stanna, det fria skolvalet är här för att stanna. Vi måste dock skapa likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen
Read 4 tweets
3 Jan
Vi måste prata lite om skolförordningens 14 kap, § 2.
Tråd! Image
När en kommun har underskott i sin egen verksamhet har skolpengen ökat och då måste enskilda huvudmän ersättas. Ersättningen ska betalas ut när bokslutet är upprättat för året vilket vanligtvis sker i jan/feb.
När en kommun har överskott har kostnaden per elev istället minskat och då vore det käckt om kommunen kunde begära tillbaka utbetalad skolpeng från enskilda huvudmän. Här har inte lagstiftningen samma villkor. Jag ska förklara.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!