alex hern Profile picture
13 Jan, 135 tweets, 14 min read
THREAD: SARS-nCoV-2
1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct
61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact
121 cacgcagtat aattaataac taattactgt cgttgacagg acacgagtaa ctcgtctatc
181 ttctgcaggc tgcttacggt ttcgtccg
tg ttgcagccga tcatcagcac atctaggttt
241 cgtccgggtg tgaccgaaag gtaagatgga gagccttgtc cctggtttca acgagaaaac
301 acacgtccaa ctcagtttgc ctgttttaca ggttcgcgac gtgctcgtac gtggctttgg
361 agactccgtg gaggaggtct tatcagaggc acgtcaacat cttaaagatg gcacttgtgg
421 cttag
tagaa gttgaaaaag gcgttttgcc tcaacttgaa cagccctatg tgttcatcaa
481 acgttcggat gctcgaactg cacctcatgg tcatgttatg gttgagctgg tagcagaact
541 cgaaggcatt cagtacggtc gtagtggtga gacacttggt gtccttgtcc ctcatgtggg
601 cgaaatacca gtggcttacc gcaaggttct tcttcgtaag aacggtaata aa
ggagctgg
661 tggccatagt tacggcgccg atctaaagtc atttgactta ggcgacgagc ttggcactga
721 tccttatgaa gattttcaag aaaactggaa cactaaacat agcagtggtg ttacccgtga
781 actcatgcgt gagcttaacg gaggggcata cactcgctat gtcgataaca acttctgtgg
841 ccctgatggc taccctcttg agtgcattaa
agaccttcta gcacgtgctg gtaaagcttc
901 atgcactttg tccgaacaac tggactttat tgacactaag aggggtgtat actgctgccg
961 tgaacatgag catgaaattg cttggtacac ggaacgttct gaaaagagct atgaattgca
1021 gacacctttt gaaattaaat tggcaaagaa atttgacacc ttcaatgggg aatgtccaaa
1081 ttttgtatt
t cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa
1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg
1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca
1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgacta
aaga
1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc
1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg
1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc
1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgg
gttcca cgtgctagcg ctaacatagg
1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga
1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga
1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa
1741 aggtttggat ta
taaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac
1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc
1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct
1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg
1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac
2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg
2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga
2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacgg
t tgggaaattg ttaaatttat
2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa
2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc
2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca
2401 ctcaaaggga ttgtaca
gaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc
2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt
2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga
2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga
2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac
2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga
2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt
2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt aca
gaagtaa atgagttcgc
2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc
2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg
3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga
3061 agaaggtgat tgtgaagaag a
agagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga
3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga
3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga
3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt
3301
agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt
3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt
3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc
3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctga
tg attacatagc
3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa
3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa
3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg
3721 tatttttggt gctgacccta tacatt
cttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa
3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga
3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa
3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat
3961 caaa
gcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa
4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag
4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca
4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca c
tactgaaat
4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca
4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc
4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc
4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc
agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg
4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca
4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc
4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta
4621 tgtaacaca
t ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc
4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc
4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa
4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagag
gtga
4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac
4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac
4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca
5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgat
gttact aaaataaaac ctcataattc
5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt
5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca
5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa
5281 caactgttat ct
tgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc
5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc
5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat
5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg
5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg
5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca
5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc
5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgcta
gt gagtacactg gtaattacca
5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt
5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag
5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat
5941 tgaccctaag ttggac
aatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat
6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg
6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc
6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta
taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg
6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg
6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga
6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtct
ctg aagaagtagt
6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt
6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca
6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga
6601 attatctaga gtattaggtt tgaaa
accct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag
6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac
6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt
6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc
6841 atc
tatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga
6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg
6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt
7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag
gctatttgaa
7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct
7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc
7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat
7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttg
g attggctgca atcatgcaat tgtttttcag
7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt
7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta
7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg
7501 ttacaaa
cgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag
7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg
7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga
7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acat
cgttga
7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac
7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac
7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc
7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tc
agcttatg tgtcaaccta tactgttact
7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga
8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact
8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac
8161 ttttatttca
gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt
8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa
8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat
8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttg
at
8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc
8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa
8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca
8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgc
tgct attttctatt taataacacc
8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat
8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc
8761 tgattttgac acatggttta gccagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc
8821 attgattgct gcag
tcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac
8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt
8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc
9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata
ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac
9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc
9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc
9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaa
tg attattacag
9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac
9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat
9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg
9481 tgaatacagt catgtagttg ccttta
atac tttactattc cttatgtcat tcactgtact
9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt
9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt
9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca
9721 tttc
tattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt
9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa
9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa
9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag c
tgcttgttg
9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc
10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc
10081 atctggtaaa gttgagggtt gtatggtaca agtaacttgt ggtacaacta cacttaacgg
10141 tctttggctt gatgacgtag tttactgtcc
aagacatgtg atctgcacct ctgaagacat
10201 gcttaaccct aattatgaag atttactcat tcgtaagtct aatcataatt tcttggtaca
10261 ggctggtaat gttcaactca gggttattgg acattctatg caaaattgtg tacttaagct
10321 taaggttgat acagccaatc ctaagacacc taagtataag tttgttcgca ttcaaccagg
10381 acagacttt
t tcagtgttag cttgttacaa tggttcacca tctggtgttt accaatgtgc
10441 tatgaggccc aatttcacta ttaagggttc attccttaat ggttcatgtg gtagtgttgg
10501 ttttaacata gattatgact gtgtctcttt ttgttacatg caccatatgg aattaccaac
10561 tggagttcat gctggcacag acttagaagg taacttttat ggaccttttg ttgaca
ggca
10621 aacagcacaa gcagctggta cggacacaac tattacagtt aatgttttag cttggttgta
10681 cgctgctgtt ataaatggag acaggtggtt tctcaatcga tttaccacaa ctcttaatga
10741 ctttaacctt gtggctatga agtacaatta tgaacctcta acacaagacc atgttgacat
10801 actaggacct ctttctgctc aaactggaat tgcc
gtttta gatatgtgtg cttcattaaa
10861 agaattactg caaaatggta tgaatggacg taccatattg ggtagtgctt tattagaaga
10921 tgaatttaca ccttttgatg ttgttagaca atgctcaggt gttactttcc aaagtgcagt
10981 gaaaagaaca atcaagggta cacaccactg gttgttactc acaattttga cttcactttt
11041 agttttagtc ca
gagtactc aatggtcttt gttctttttt ttgtatgaaa atgccttttt
11101 accttttgct atgggtatta ttgctatgtc tgcttttgca atgatgtttg tcaaacataa
11161 gcatgcattt ctctgtttgt ttttgttacc ttctcttgcc actgtagctt attttaatat
11221 ggtctatatg cctgctagtt gggtgatgcg tattatgaca tggttggata tggttgatac
tagtttgtct ggttttaagc taaaagactg tgttatgtat gcatcagctg tagtgttact
11341 aatccttatg acagcaagaa ctgtgtatga tgatggtgct aggagagtgt ggacacttat
11401 gaatgtcttg acactcgttt ataaagttta ttatggtaat gctttagatc aagccatttc
11461 catgtgggct cttataatct ctgttacttc taactactca ggtgtagt
ta caactgtcat
11521 gtttttggcc agaggtattg tttttatgtg tgttgagtat tgccctattt tcttcataac
11581 tggtaataca cttcagtgta taatgctagt ttattgtttc ttaggctatt tttgtacttg
11641 ttactttggc ctcttttgtt tactcaaccg ctactttaga ctgactcttg gtgtttatga
11701 ttacttagtt tctacacagg agttta
gata tatgaattca cagggactac tcccacccaa
11761 gaatagcata gatgccttca aactcaacat taaattgttg ggtgttggtg gcaaaccttg
11821 tatcaaagta gccactgtac agtctaaaat gtcagatgta aagtgcacat cagtagtctt
11881 actctcagtt ttgcaacaac tcagagtaga atcatcatct aaattgtggg ctcaatgtgt
11941 ccag
ttacac aatgacattc tcttagctaa agatactact gaagcctttg aaaaaatggt
12001 ttcactactt tctgttttgc tttccatgca gggtgctgta gacataaaca agctttgtga
12061 agaaatgctg gacaacaggg caaccttaca agctatagcc tcagagttta gttcccttcc
12121 atcatatgca gcttttgcta ctgctcaaga agcttatgag caggctgttg c
taatggtga
12181 ttctgaagtt gttcttaaaa agttgaagaa gtctttgaat gtggctaaat ctgaatttga
12241 ccgtgatgca gccatgcaac gtaagttgga aaagatggct gatcaagcta tgacccaaat
12301 gtataaacag gctagatctg aggacaagag ggcaaaagtt actagtgcta tgcagacaat
12361 gcttttcact atgcttagaa agttggataa
tgatgcactc aacaacatta tcaacaatgc
12421 aagagatggt tgtgttccct tgaacataat acctcttaca acagcagcca aactaatggt
12481 tgtcatacca gactataaca catataaaaa tacgtgtgat ggtacaacat ttacttatgc
12541 atcagcattg tgggaaatcc aacaggttgt agatgcagat agtaaaattg ttcaacttag
12601 tgaaattag
t atggacaatt cacctaattt agcatggcct cttattgtaa cagctttaag
12661 ggccaattct gctgtcaaat tacagaataa tgagcttagt cctgttgcac tacgacagat
12721 gtcttgtgct gccggtacta cacaaactgc ttgcactgat gacaatgcgt tagcttacta
12781 caacacaaca aagggaggta ggtttgtact tgcactgtta tccgatttac aggatt
tgaa
12841 atgggctaga ttccctaaga gtgatggaac tggtactatc tatacagaac tggaaccacc
12901 ttgtaggttt gttacagaca cacctaaagg tcctaaagtg aagtatttat actttattaa
12961 aggattaaac aacctaaata gaggtatggt acttggtagt ttagctgcca cagtacgtct
13021 acaagctggt aatgcaacag aagtgcctgc caat
tcaact gtattatctt tctgtgcttt
13081 tgctgtagat gctgctaaag cttacaaaga ttatctagct agtgggggac aaccaatcac
13141 taattgtgtt aagatgttgt gtacacacac tggtactggt caggcaataa cagttacacc
13201 ggaagccaat atggatcaag aatcctttgg tggtgcatcg tgttgtctgt actgccgttg
13261 ccacatagat ca
tccaaatc ctaaaggatt ttgtgactta aaaggtaagt atgtacaaat
13321 acctacaact tgtgctaatg accctgtggg ttttacactt aaaaacacag tctgtaccgt
13381 ctgcggtatg tggaaaggtt atggctgtag ttgtgatcaa ctccgcgaac ccatgcttca
13441 gtcagctgat gcacaatcgt ttttaaacgg gtttgcggtg taagtgcagc ccgtcttaca
ccgtgcggca caggcactag tactgatgtc gtatacaggg cttttgacat ctacaatgat
13561 aaagtagctg gttttgctaa attcctaaaa actaattgtt gtcgcttcca agaaaaggac
13621 gaagatgaca atttaattga ttcttacttt gtagttaaga gacacacttt ctctaactac
13681 caacatgaag aaacaattta taatttactt aaggattgtc cagctgtt
gc taaacatgac
13741 ttctttaagt ttagaataga cggtgacatg gtaccacata tatcacgtca acgtcttact
13801 aaatacacaa tggcagacct cgtctatgct ttaaggcatt ttgatgaagg taattgtgac
13861 acattaaaag aaatacttgt cacatacaat tgttgtgatg atgattattt caataaaaag
13921 gactggtatg attttgtaga aaaccc
agat atattacgcg tatacgccaa cttaggtgaa
13981 cgtgtacgcc aagctttgtt aaaaacagta caattctgtg atgccatgcg aaatgctggt
14041 attgttggtg tactgacatt agataatcaa gatctcaatg gtaactggta tgatttcggt
14101 gatttcatac aaaccacgcc aggtagtgga gttcctgttg tagattctta ttattcattg
14161 ttaa
tgccta tattaacctt gaccagggct ttaactgcag agtcacatgt tgacactgac
14221 ttaacaaagc cttacattaa gtgggatttg ttaaaatatg acttcacgga agagaggtta
14281 aaactctttg accgttattt taaatattgg gatcagacat accacccaaa ttgtgttaac
14341 tgtttggatg acagatgcat tctgcattgt gcaaacttta atgttttatt c
tctacagtg
14401 ttcccaccta caagttttgg accactagtg agaaaaatat ttgttgatgg tgttccattt
14461 gtagtttcaa ctggatacca cttcagagag ctaggtgttg tacataatca ggatgtaaac
14521 ttacatagct ctagacttag ttttaaggaa ttacttgtgt atgctgctga ccctgctatg
14581 cacgctgctt ctggtaatct attactagat
aaacgcacta cgtgcttttc agtagctgca
14641 cttactaaca atgttgcttt tcaaactgtc aaacccggta attttaacaa agacttctat
14701 gactttgctg tgtctaaggg tttctttaag gaaggaagtt ctgttgaatt aaaacacttc
14761 ttctttgctc aggatggtaa tgctgctatc agcgattatg actactatcg ttataatcta
14821 ccaacaatg
t gtgatatcag acaactacta tttgtagttg aagttgttga taagtacttt
14881 gattgttacg atggtggctg tattaatgct aaccaagtca tcgtcaacaa cctagacaaa
14941 tcagctggtt ttccatttaa taaatggggt aaggctagac tttattatga ttcaatgagt
15001 tatgaggatc aagatgcact tttcgcatat acaaaacgta atgtcatccc tactat
aact
15061 caaatgaatc ttaagtatgc cattagtgca aagaatagag ctcgcaccgt agctggtgtc
15121 tctatctgta gtactatgac caatagacag tttcatcaaa aattattgaa atcaatagcc
15181 gccactagag gagctactgt agtaattgga acaagcaaat tctatggtgg ttggcacaac
15241 atgttaaaaa ctgtttatag tgatgtagaa aacc
ctcacc ttatgggttg ggattatcct
15301 aaatgtgata gagccatgcc taacatgctt agaattatgg cctcacttgt tcttgctcgc
15361 aaacatacaa cgtgttgtag cttgtcacac cgtttctata gattagctaa tgagtgtgct
15421 caagtattga gtgaaatggt catgtgtggc ggttcactat atgttaaacc aggtggaacc
15481 tcatcaggag at
gccacaac tgcttatgct aatagtgttt ttaacatttg tcaagctgtc
15541 acggccaatg ttaatgcact tttatctact gatggtaaca aaattgccga taagtatgtc
15601 cgcaatttac aacacagact ttatgagtgt ctctatagaa atagagatgt tgacacagac
15661 tttgtgaatg agttttacgc atatttgcgt aaacatttct caatgatgat actctctgac
gatgctgttg tgtgtttcaa tagcacttat gcatctcaag gtctagtggc tagcataaag
15781 aactttaagt cagttcttta ttatcaaaac aatgttttta tgtctgaagc aaaatgttgg
15841 actgagactg accttactaa aggacctcat gaattttgct ctcaacatac aatgctagtt
15901 aaacagggtg atgattatgt gtaccttcct tacccagatc catcaaga
at cctaggggcc
15961 ggctgttttg tagatgatat cgtaaaaaca gatggtacac ttatgattga acggttcgtg
16021 tctttagcta tagatgctta cccacttact aaacatccta atcaggagta tgctgatgtc
16081 tttcatttgt acttacaata cataagaaag ctacatgatg agttaacagg acacatgtta
16141 gacatgtatt ctgttatgct tactaa
tgat aacacttcaa ggtattggga acctgagttt
16201 tatgaggcta tgtacacacc gcatacagtc ttacaggctg ttggggcttg tgttctttgc
16261 aattcacaga cttcattaag atgtggtgct tgcatacgta gaccattctt atgttgtaaa
16321 tgctgttacg accatgtcat atcaacatca cataaattag tcttgtctgt taatccgtat
16381 gttt
gcaatg ctccaggttg tgatgtcaca gatgtgactc aactttactt aggaggtatg
16441 agctattatt gtaaatcaca taaaccaccc attagttttc cattgtgtgc taatggacaa
16501 gtttttggtt tatataaaaa tacatgtgtt ggtagcgata atgttactga ctttaatgca
16561 attgcaacat gtgactggac aaatgctggt gattacattt tagctaacac c
tgtactgaa
16621 agactcaagc tttttgcagc agaaacgctc aaagctactg aggagacatt taaactgtct
16681 tatggtattg ctactgtacg tgaagtgctg tctgacagag aattacatct ttcatgggaa
16741 gttggtaaac ctagaccacc acttaaccga aattatgtct ttactggtta tcgtgtaact
16801 aaaaacagta aagtacaaat aggagagtac
acctttgaaa aaggtgacta tggtgatgct
16861 gttgtttacc gaggtacaac aacttacaaa ttaaatgttg gtgattattt tgtgctgaca
16921 tcacatacag taatgccatt aagtgcacct acactagtgc cacaagagca ctatgttaga
16981 attactggct tatacccaac actcaatatc tcagatgagt tttctagcaa tgttgcaaat
17041 tatcaaaag
g ttggtatgca aaagtattct acactccagg gaccacctgg tactggtaag
17101 agtcattttg ctattggcct agctctctac tacccttctg ctcgcatagt gtatacagct
17161 tgctctcatg ccgctgttga tgcactatgt gagaaggcat taaaatattt gcctatagat
17221 aaatgtagta gaattatacc tgcacgtgct cgtgtagagt gttttgataa attcaa
agtg
17281 aattcaacat tagaacagta tgtcttttgt actgtaaatg cattgcctga gacgacagca
17341 gatatagttg tctttgatga aatttcaatg gccacaaatt atgatttgag tgttgtcaat
17401 gccagattac gtgctaagca ctatgtgtac attggcgacc ctgctcaatt acctgcacca
17461 cgcacattgc taactaaggg cacactagaa ccag
aatatt tcaattcagt gtgtagactt
17521 atgaaaacta taggtccaga catgttcctc ggaacttgtc ggcgttgtcc tgctgaaatt
17581 gttgacactg tgagtgcttt ggtttatgat aataagctta aagcacataa agacaaatca
17641 gctcaatgct ttaaaatgtt ttataagggt gttatcacgc atgatgtttc atctgcaatt
17701 aacaggccac aa
ataggcgt ggtaagagaa ttccttacac gtaaccctgc ttggagaaaa
17761 gctgtcttta tttcacctta taattcacag aatgctgtag cctcaaagat tttgggacta
17821 ccaactcaaa ctgttgattc atcacagggc tcagaatatg actatgtcat attcactcaa
17881 accactgaaa cagctcactc ttgtaatgta aacagattta atgttgctat taccagagca
17941 aaagtaggca tactttgcat aatgtctgat agagaccttt atgacaagtt gcaatttaca
18001 agtcttgaaa ttccacgtag gaatgtggca actttacaag ctgaaaatgt aacaggactc
18061 tttaaagatt gtagtaaggt aatcactggg ttacatccta cacaggcacc tacacacctc
18121 agtgttgaca ctaaattcaa aactgaaggt ttatgtgt
tg acatacctgg catacctaag
18181 gacatgacct atagaagact catctctatg atgggtttta aaatgaatta tcaagttaat
18241 ggttacccta acatgtttat cacccgcgaa gaagctataa gacatgtacg tgcatggatt
18301 ggcttcgatg tcgaggggtg tcatgctact agagaagctg ttggtaccaa tttaccttta
18361 cagctaggtt tttcta
cagg tgttaaccta gttgctgtac ctacaggtta tgttgataca
18421 cctaataata cagatttttc cagagttagt gctaaaccac cgcctggaga tcaatttaaa
18481 cacctcatac cacttatgta caaaggactt ccttggaatg tagtgcgtat aaagattgta
18541 caaatgttaa gtgacacact taaaaatctc tctgacagag tcgtatttgt cttatgggca
catggctttg agttgacatc tatgaagtat tttgtgaaaa taggacctga gcgcacctgt
18661 tgtctatgtg atagacgtgc cacatgcttt tccactgctt cagacactta tgcctgttgg
18721 catcattcta ttggatttga ttacgtctat aatccgttta tgattgatgt tcaacaatgg
18781 ggttttacag gtaacctaca aagcaaccat gatctgtatt gtcaagt
cca tggtaatgca
18841 catgtagcta gttgtgatgc aatcatgact aggtgtctag ctgtccacga gtgctttgtt
18901 aagcgtgttg actggactat tgaatatcct ataattggtg atgaactgaa gattaatgcg
18961 gcttgtagaa aggttcaaca catggttgtt aaagctgcat tattagcaga caaattccca
19021 gttcttcacg acattggtaa cccta
aagct attaagtgtg tacctcaagc tgatgtagaa
19081 tggaagttct atgatgcaca gccttgtagt gacaaagctt ataaaataga agaattattc
19141 tattcttatg ccacacattc tgacaaattc acagatggtg tatgcctatt ttggaattgc
19201 aatgtcgata gatatcctgc taattccatt gtttgtagat ttgacactag agtgctatct
19261 aac
cttaact tgcctggttg tgatggtggc agtttgtatg taaataaaca tgcattccac
19321 acaccagctt ttgataaaag tgcttttgtt aatttaaaac aattaccatt tttctattac
19381 tctgacagtc catgtgagtc tcatggaaaa caagtagtgt cagatataga ttatgtacca
19441 ctaaagtctg ctacgtgtat aacacgttgc aatttaggtg gtgctgtctg
tagacatcat
19501 gctaatgagt acagattgta tctcgatgct tataacatga tgatctcagc tggctttagc
19561 ttgtgggttt acaaacaatt tgatacttat aacctctgga acacttttac aagacttcag
19621 agtttagaaa atgtggcttt taatgttgta aataagggac actttgatgg acaacagggt
19681 gaagtaccag tttctatcat taataacac
t gtttacacaa aagttgatgg tgttgatgta
19741 gaattgtttg aaaataaaac aacattacct gttaatgtag catttgagct ttgggctaag
19801 cgcaacatta aaccagtacc agaggtgaaa atactcaata atttgggtgt ggacattgct
19861 gctaatactg tgatctggga ctacaaaaga gatgctccag cacatatatc tactattggt
19921 gtttgtt
cta tgactgacat agccaagaaa ccaactgaaa cgatttgtgc accactcact
19981 gtcttttttg atggtagagt tgatggtcaa gtagacttat ttagaaatgc ccgtaatggt
20041 gttcttatta cagaaggtag tgttaaaggt ttacaaccat ctgtaggtcc caaacaagct
20101 agtcttaatg gagtcacatt aattggagaa gccgtaaaaa cacagttcaa ttat
tataag
20161 aaagttgatg gtgttgtcca acaattacct gaaacttact ttactcagag tagaaattta
20221 caagaattta aacccaggag tcaaatggaa attgatttct tagaattagc tatggatgaa
20281 ttcattgaac ggtataaatt agaaggctat gccttcgaac atatcgttta tggagatttt
20341 agtcatagtc agttaggtgg tttacatcta ct
gattggac tagctaaacg ttttaaggaa
20401 tcaccttttg aattagaaga ttttattcct atggacagta cagttaaaaa ctatttcata
20461 acagatgcgc aaacaggttc atctaagtgt gtgtgttctg ttattgattt attacttgat
20521 gattttgttg aaataataaa atcccaagat ttatctgtag tttctaaggt tgtcaaagtg
20581 actattgact
atacagaaat ttcatttatg ctttggtgta aagatggcca tgtagaaaca
20641 ttttacccaa aattacaatc tagtcaagcg tggcaaccgg gtgttgctat gcctaatctt
20701 tacaaaatgc aaagaatgct attagaaaag tgtgaccttc aaaattatgg tgatagtgca
20761 acattaccta aaggcataat gatgaatgtc gcaaaatata ctcaactgtg tcaatatt
ta
20821 aacacattaa cattagctgt accctataat atgagagtta tacattttgg tgctggttct
20881 gataaaggag ttgcaccagg tacagctgtt ttaagacagt ggttgcctac gggtacgctg
20941 cttgtcgatt cagatcttaa tgactttgtc tctgatgcag attcaacttt gattggtgat
21001 tgtgcaactg tacatacagc taataaatgg gatctc
atta ttagtgatat gtacgaccct
21061 aagactaaaa atgttacaaa agaaaatgac tctaaagagg gttttttcac ttacatttgt
21121 gggtttatac aacaaaagct agctcttgga ggttccgtgg ctataaagat aacagaacat
21181 tcttggaatg ctgatcttta taagctcatg ggacacttcg catggtggac agcctttgtt
21241 actaatgtga atgc
gtcatc atctgaagca tttttaattg gatgtaatta tcttggcaaa
21301 ccacgcgaac aaatagatgg ttatgtcatg catgcaaatt acatattttg gaggaataca
21361 aatccaattc agttgtcttc ctattcttta tttgacatga gtaaatttcc ccttaaatta
21421 aggggtactg ctgttatgtc tttaaaagaa ggtcaaatca atgatatgat tttatctctt
cttagtaaag gtagacttat aattagagaa aacaacagag ttgttatttc tagtgatgtt
21541 cttgttaaca actaaacgaa caatgtttgt ttttcttgtt ttattgccac tagtctctag
21601 tcagtgtgtt aatcttacaa ccagaactca attaccccct gcatacacta attctttcac
21661 acgtggtgtt tattaccctg acaaagtttt cagatcctca gttttaca
tt caactcagga
21721 cttgttctta cctttctttt ccaatgttac ttggttccat gctatacatg tctctgggac
21781 caatggtact aagaggtttg ataaccctgt cctaccattt aatgatggtg tttattttgc
21841 ttccactgag aagtctaaca taataagagg ctggattttt ggtactactt tagattcgaa
21901 gacccagtcc ctacttattg ttaata
acgc tactaatgtt gttattaaag tctgtgaatt
21961 tcaattttgt aatgatccat ttttgggtgt ttattaccac aaaaacaaca aaagttggat
22021 ggaaagtgag ttcagagttt attctagtgc gaataattgc acttttgaat atgtctctca
22081 gccttttctt atggaccttg aaggaaaaca gggtaatttc aaaaatctta gggaatttgt
22141 gttt
aagaat attgatggtt attttaaaat atattctaag cacacgccta ttaatttagt
22201 gcgtgatctc cctcagggtt tttcggcttt agaaccattg gtagatttgc caataggtat
22261 taacatcact aggtttcaaa ctttacttgc tttacataga agttatttga ctcctggtga
22321 ttcttcttca ggttggacag ctggtgctgc agcttattat gtgggttatc t
tcaacctag
22381 gacttttcta ttaaaatata atgaaaatgg aaccattaca gatgctgtag actgtgcact
22441 tgaccctctc tcagaaacaa agtgtacgtt gaaatccttc actgtagaaa aaggaatcta
22501 tcaaacttct aactttagag tccaaccaac agaatctatt gttagatttc ctaatattac
22561 aaacttgtgc ccttttggtg aagtttttaa
cgccaccaga tttgcatctg tttatgcttg
22621 gaacaggaag agaatcagca actgtgttgc tgattattct gtcctatata attccgcatc
22681 attttccact tttaagtgtt atggagtgtc tcctactaaa ttaaatgatc tctgctttac
22741 taatgtctat gcagattcat ttgtaattag aggtgatgaa gtcagacaaa tcgctccagg
22801 gcaaactgg
a aagattgctg attataatta taaattacca gatgatttta caggctgcgt
22861 tatagcttgg aattctaaca atcttgattc taaggttggt ggtaattata attacctgta
22921 tagattgttt aggaagtcta atctcaaacc ttttgagaga gatatttcaa ctgaaatcta
22981 tcaggccggt agcacacctt gtaatggtgt tgaaggtttt aattgttact ttcctt
taca
23041 atcatatggt ttccaaccca ctaatggtgt tggttaccaa ccatacagag tagtagtact
23101 ttcttttgaa cttctacatg caccagcaac tgtttgtgga cctaaaaagt ctactaattt
23161 ggttaaaaac aaatgtgtca atttcaactt caatggttta acaggcacag gtgttcttac
23221 tgagtctaac aaaaagtttc tgcctttcca acaa
tttggc agagacattg ctgacactac
23281 tgatgctgtc cgtgatccac agacacttga gattcttgac attacaccat gttcttttgg
23341 tggtgtcagt gttataacac caggaacaaa tacttctaac caggttgctg ttctttatca
23401 ggatgttaac tgcacagaag tccctgttgc tattcatgca gatcaactta ctcctacttg
23461 gcgtgtttat tc
tacaggtt ctaatgtttt tcaaacacgt gcaggctgtt taataggggc
23521 tgaacatgtc aacaactcat atgagtgtga catacccatt ggtgcaggta tatgcgctag
23581 ttatcagact cagactaatt ctcctcggcg ggcacgtagt gtagctagtc aatccatcat
23641 tgcctacact atgtcacttg gtgcagaaaa ttcagttgct tactctaata actctattgc
catacccaca aattttacta ttagtgttac cacagaaatt ctaccagtgt ctatgaccaa
23761 gacatcagta gattgtacaa tgtacatttg tggtgattca actgaatgca gcaatctttt
23821 gttgcaatat ggcagttttt gtacacaatt aaaccgtgct ttaactggaa tagctgttga
23881 acaagacaaa aacacccaag aagtttttgc acaagtcaaa caaattta
ca aaacaccacc
23941 aattaaagat tttggtggtt ttaatttttc acaaatatta ccagatccat caaaaccaag
24001 caagaggtca tttattgaag atctactttt caacaaagtg acacttgcag atgctggctt
24061 catcaaacaa tatggtgatt gccttggtga tattgctgct agagacctca tttgtgcaca
24121 aaagtttaac ggccttactg ttttgc
cacc tttgctcaca gatgaaatga ttgctcaata
24181 cacttctgca ctgttagcgg gtacaatcac ttctggttgg acctttggtg caggtgctgc
24241 attacaaata ccatttgcta tgcaaatggc ttataggttt aatggtattg gagttacaca
24301 gaatgttctc tatgagaacc aaaaattgat tgccaaccaa tttaatagtg ctattggcaa
24361 aatt
caagac tcactttctt ccacagcaag tgcacttgga aaacttcaag atgtggtcaa
24421 ccaaaatgca caagctttaa acacgcttgt taaacaactt agctccaatt ttggtgcaat
24481 ttcaagtgtt ttaaatgata tcctttcacg tcttgacaaa gttgaggctg aagtgcaaat
24541 tgataggttg atcacaggca gacttcaaag tttgcagaca tatgtgactc a
acaattaat
24601 tagagctgca gaaatcagag cttctgctaa tcttgctgct actaaaatgt cagagtgtgt
24661 acttggacaa tcaaaaagag ttgatttttg tggaaagggc tatcatctta tgtccttccc
24721 tcagtcagca cctcatggtg tagtcttctt gcatgtgact tatgtccctg cacaagaaaa
24781 gaacttcaca actgctcctg ccatttgtca
tgatggaaaa gcacactttc ctcgtgaagg
24841 tgtctttgtt tcaaatggca cacactggtt tgtaacacaa aggaattttt atgaaccaca
24901 aatcattact acagacaaca catttgtgtc tggtaactgt gatgttgtaa taggaattgt
24961 caacaacaca gtttatgatc ctttgcaacc tgaattagac tcattcaagg aggagttaga
25021 taaatattt
t aagaatcata catcaccaga tgttgattta ggtgacatct ctggcattaa
25081 tgcttcagtt gtaaacattc aaaaagaaat tgaccgcctc aatgaggttg ccaagaattt
25141 aaatgaatct ctcatcgatc tccaagaact tggaaagtat gagcagtata taaaatggcc
25201 atggtacatt tggctaggtt ttatagctgg cttgattgcc atagtaatgg tgacaa
ttat
25261 gctttgctgt atgaccagtt gctgtagttg tctcaagggc tgttgttctt gtggatcctg
25321 ctgcaaattt gatgaagacg actctgagcc agtgctcaaa ggagtcaaat tacattacac
25381 ataaacgaac ttatggattt gtttatgaga atcttcacaa ttggaactgt aactttgaag
25441 caaggtgaaa tcaaggatgc tactccttca gatt
ttgttc gcgctactgc aacgataccg
25501 atacaagcct cactcccttt cggatggctt attgttggcg ttgcacttct tgctgttttt
25561 cagagcgctt ccaaaatcat aaccctcaaa aagagatggc aactagcact ctccaagggt
25621 gttcactttg tttgcaactt gctgttgttg tttgtaacag tttactcaca ccttttgctc
25681 gttgctgctg gc
cttgaagc cccttttctc tatctttatg ctttagtcta cttcttgcag
25741 agtataaact ttgtaagaat aataatgagg ctttggcttt gctggaaatg ccgttccaaa
25801 aacccattac tttatgatgc caactatttt ctttgctggc atactaattg ttacgactat
25861 tgtatacctt acaatagtgt aacttcttca attgtcatta cttcaggtga tggcacaaca
25921 agtcctattt ctgaacatga ctaccagatt ggtggttata ctgaaaaatg ggaatctgga
25981 gtaaaagact gtgttgtatt acacagttac ttcacttcag actattacca gctgtactca
26041 actcaattga gtacagacac tggtgttgaa catgttacct tcttcatcta caataaaatt
26101 gttgatgagc ctgaagaaca tgtccaaatt cacacaat
cg acggttcatc cggagttgtt
26161 aatccagtaa tggaaccaat ttatgatgaa ccgacgacga ctactagcgt gcctttgtaa
26221 gcacaagctg atgagtacga acttatgtac tcattcgttt cggaagagac aggtacgtta
26281 atagttaata gcgtacttct ttttcttgct ttcgtggtat tcttgctagt tacactagcc
26341 atccttactg cgcttc
gatt gtgtgcgtac tgctgcaata ttgttaacgt gagtcttgta
26401 aaaccttctt tttacgttta ctctcgtgtt aaaaatctga attcttctag agttcctgat
26461 cttctggtct aaacgaacta aatattatat tagtttttct gtttggaact ttaattttag
26521 ccatggcaga ttccaacggt actattaccg ttgaagagct taaaaagctc cttgaacaat
ggaacctagt aataggtttc ctattcctta catggatttg tcttctacaa tttgcctatg
26641 ccaacaggaa taggtttttg tatataatta agttaatttt cctctggctg ttatggccag
26701 taactttagc ttgttttgtg cttgctgctg tttacagaat aaattggatc accggtggaa
26761 ttgctatcgc aatggcttgt cttgtaggct tgatgtggct cagctac
ttc attgcttctt
26821 tcagactgtt tgcgcgtacg cgttccatgt ggtcattcaa tccagaaact aacattcttc
26881 tcaacgtgcc actccatggc actattctga ccagaccgct tctagaaagt gaactcgtaa
26941 tcggagctgt gatccttcgt ggacatcttc gtattgctgg acaccatcta ggacgctgtg
27001 acatcaagga cctgcctaaa gaaat
cactg ttgctacatc acgaacgctt tcttattaca
27061 aattgggagc ttcgcagcgt gtagcaggtg actcaggttt tgctgcatac agtcgctaca
27121 ggattggcaa ctataaatta aacacagacc attccagtag cagtgacaat attgctttgc
27181 ttgtacagta agtgacaaca gatgtttcat ctcgttgact ttcaggttac tatagcagag
27241 ata
ttactaa ttattatgag gacttttaaa gtttccattt ggaatcttga ttacatcata
27301 aacctcataa ttaaaaattt atctaagtca ctaactgaga ataaatattc tcaattagat
27361 gaagagcaac caatggagat tgattaaacg aacatgaaaa ttattctttt cttggcactg
27421 ataacactcg ctacttgtga gctttatcac taccaagagt gtgttagagg
tacaacagta
27481 cttttaaaag aaccttgctc ttctggaaca tacgagggca attcaccatt tcatcctcta
27541 gctgataaca aatttgcact gacttgcttt agcactcaat ttgcttttgc ttgtcctgac
27601 ggcgtaaaac acgtctatca gttacgtgcc agatcagttt cacctaaact gttcatcaga
27661 caagaggaag ttcaagaact ttactctc
ca atttttctta ttgttgcggc aatagtgttt
27721 ataacacttt gcttcacact caaaagaaag acagaatgat tgaactttca ttaattgact
27781 tctatttgtg ctttttagcc tttctgctat tccttgtttt aattatgctt attatctttt
27841 ggttctcact tgaactgcaa gatcataatg aaacttgtca cgcctaaacg aacatgaaat
27901 ttcttg
tttt cttaggaatc atcacaactg tagctgcatt tcaccaagaa tgtagtttac
27961 agtcatgtac tcaacatcaa ccatatgtag ttgatgaccc gtgtcctatt cacttctatt
28021 ctaaatggta tattagagta ggagctagaa aatcagcacc tttaattgaa ttgtgcgtgg
28081 atgaggctgg ttctaaatca cccattcagt acatcgatat cggtaattat aca
gtttcct
28141 gtttaccttt tacaattaat tgccaggaac ctaaattggg tagtcttgta gtgcgttgtt
28201 cgttctatga agacttttta gagtatcatg acgttcgtgt tgttttagat ttcatctaaa
28261 cgaacaaact aaaatgtctg ataatggacc ccaaaatcag cgaaatgcac cccgcattac
28321 gtttggtgga ccctcagatt caactggcag t
aaccagaat ggagaacgca gtggggcgcg
28381 atcaaaacaa cgtcggcccc aaggtttacc caataatact gcgtcttggt tcaccgctct
28441 cactcaacat ggcaaggaag accttaaatt ccctcgagga caaggcgttc caattaacac
28501 caatagcagt ccagatgacc aaattggcta ctaccgaaga gctaccagac gaattcgtgg
28561 tggtgacggt
aaaatgaaag atctcagtcc aagatggtat ttctactacc taggaactgg
28621 gccagaagct ggacttccct atggtgctaa caaagacggc atcatatggg ttgcaactga
28681 gggagccttg aatacaccaa aagatcacat tggcacccgc aatcctgcta acaatgctgc
28741 aatcgtgcta caacttcctc aaggaacaac attgccaaaa ggcttctacg cagaaggg
ag
28801 cagaggcggc agtcaagcct cttctcgttc ctcatcacgt agtcgcaaca gttcaagaaa
28861 ttcaactcca ggcagcagta ggggaacttc tcctgctaga atggctggca atggcggtga
28921 tgctgctctt gctttgctgc tgcttgacag attgaaccag cttgagagca aaatgtctgg
28981 taaaggccaa caacaacaag gccaaactgt cactaa
gaaa tctgctgctg aggcttctaa
29041 gaagcctcgg caaaaacgta ctgccactaa agcatacaat gtaacacaag ctttcggcag
29101 acgtggtcca gaacaaaccc aaggaaattt tggggaccag gaactaatca gacaaggaac
29161 tgattacaaa cattggccgc aaattgcaca atttgccccc agcgcttcag cgttcttcgg
29221 aatgtcgcgc attg
gcatgg aagtcacacc ttcgggaacg tggttgacct acacaggtgc
29281 catcaaattg gatgacaaag atccaaattt caaagatcaa gtcattttgc tgaataagca
29341 tattgacgca tacaaaacat tcccaccaac agagcctaaa aaggacaaaa agaagaaggc
29401 tgatgaaact caagccttac cgcagagaca gaagaaacag caaactgtga ctcttcttcc
tgctgcagat ttggatgatt tctccaaaca attgcaacaa tccatgagca gtgctgactc
29521 aactcaggcc taaactcatg cagaccacac aaggcagatg ggctatataa acgttttcgc
29581 ttttccgttt acgatatata gtctactctt gtgcagaatg aattctcgta actacatagc
29641 acaagtagat gtagttaact ttaatctcac atagcaatct ttaatcag
tg tgtaacatta
29701 gggaggactt gaaagagcca ccacattttc accgaggcca cgcggagtac gatcgagtgt
29761 acagtgaaca atgctaggga gagctgccta tatggaagag ccctaatgtg taaaattaat
29821 tttagtagtg ctatccccat gtgattttaa tagcttctta ggagaatgac aaaaaaaaaa
29881 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with alex hern

alex hern Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @alexhern

26 Nov 20
The thing I find most fascinating about this research from Warwick University, suggesting that the Excel screw-up that lost 15,800 cases led to an extra 1,500 deaths, is that Public Health England is *strongly* denying the finding theguardian.com/world/2020/nov…
I know – "They would say that wouldn't they?" – but in this story, that's sort of less true. They have, after all, admitted that the cases were lost, and admitted that the cases fell out of the contact tracing system for days or more.
The only way it *couldn't* have led to more deaths is if our contact tracing system does such a poor job of preventing excess deaths that randomly failing to contact people doesn't harm their outcomes one bit. That's an odd claim for Public Health England to be making!
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!