مارتین سیلگمن در سال ۱۹۶۷ آزمایشی طراحی کرد که در اون سگی رو داخل قفسی گذاشت که دو سطح جدا از هم داشت. وقتی روی یک سطح شک الکتریکی وارد می‌کرد سگ از این طرف به اون طرف می‌پرید. یک گروه از سگها که همیشه شک به صورت منظم به از یک طرف بهشون وارد شده بود، سریع یاد گرفتن که باید با/
پریدن به طرف مقابل از خودشون محافظت کنن. ولی یه گروه از سگها بودن بودن که شک الکتریکی گاهی در هر دو سطح بهشون وارد میشد و زمان رندومی طول می‌کشید. این گروه از سگها به مرور دیگه دست از این طرف و اون طرف پریدن برداشتن و آروم در جای خودشون باقی موندن و درد کشیدن.
حتی بعد از مدتی /
شک الکتریکی وارد شده به اونها رو هم منظم کردن و همیشه یک طرف بود که برقی بهش وصل نبود. ولی اونها دیگه هیچ وقت تلاش نکردن برای فرار از شک به سمت دیگه بپرند. به این میگن درماندگی (درماندگی آموخته شده و یا Learned Helplessness)./
وضعیت خودمون رو که نگاه میکنم همیشه یه قفس جدیدی هست که توش می‌پریم و اونقدر از این طرف به اون طرفش می‌پریم و جز شک الکتریکی جدید چیزی پیدا نمیکنم تا به درماندگی میرسیم.
داری زندگیت رو میکنی، برقت قطع میشه. داری نفس می‌کشی هوا آلوده‌س. میخوای از شهر بری برون یه دو دقیقه نفس/
بکشی، ممنوعیت تردده. میری کار کنی، اینترنت قطع میشه. اینترنت وصله فیلترشکنها رو انگولک میکنن. میری پول ذخیره کنی خونه بخری، برجام به فنا میره، میری ماشین بخری تحریم میشیم. میری کارت رو انجام بدی باید غرهای هزارن نفر رو بشنوی که ...
/
تازه این مایی هستیم که دستمون به دهنمون میرسه. کسی که کارگره و هر روز باید فقط برای بقا تلاش کنه که در تصور ما هم نمیگنجه.

خلاصه که اینجا جمهوری اسلامی ایران هست. سرزمین درماندگی‌های آموخته شده.
اطلاعات بیشتر در موردی learned helplessness
en.wikipedia.org/wiki/Learned_h…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Vahid Ashrafian

Vahid Ashrafian Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @vahid_ashrafian

3 Apr 20
چرا #اسکرام اولین قدم اشتباه در مسیری درست است؟
#رشتو در حسن و قبح اسکرام
بعد از یه تبادلات توییتی تصمیم گرفتم تجربیات و مشاهدات از پیاده‌سازی اسکرام توی شرکتهایی که بودم بگم و در نهایت مدل پیشنهادی خودم رو توضیح بدم.
من تو سه شرکت تا الان کار کردم. پیچک، اسنپ و الان آروان/
پیچک وقتی من رفتم یه استارتاپ کوچیک در حال رشد بود و دغدغه مدیران، مدیریت رشد و بهینه شدن کار نیروها. به طبعش با جستجوهای فراوان به اسکرام رسیدن! اسکرام توی پیچک تقریبا ۳ بار پیاده شده و هر سه بار شکست خورد به این دلایل:
۱- بجز برای تیمهای دولوپمنت برای سایرین (از ops تا بقیه)/
قابل استفاده نبود.
۲- حتی در تیمهای دولوپمنت امکان پایبندی به تسکهایی که در شروع اسپرینت برنامه‌ریزی شده بود وجود نداشت چون اولویتها ممکن بود در حین اسپرینت تغییر کنه و عملا اسپرینت (طبق قوانین اسکرام) باید میشکست.
هر بار که این پیاده‌سازی شکست میخورد ما فرض میکردیم که ما داریم/
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!