ഇന്നത്തെ TVM പെട്രോൾ വില**
കേന്ദ്രസർക്കാർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി(ED) ₹32.9

-ബേസിക് E.D (₹1.40) -42% സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു തിരികെ കൊടുക്കുന്നു

-അഗ്രി സെസ് കൃഷി (₹2.50) -സബ്സിഡി

-റോഡ്/ഇൻഫ്രാ സെസ് (₹18) -കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന റോഡ്/ഇൻഫ്രാ വികസനത്തിന്

-സ്പെഷ്യൽ E.D (₹11)- ഏകീകൃത ഫണ്ടിലേക്ക്
അതിൽ കേന്ദ്ര ഏകീകൃത ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി 58%+സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, അതിൽ നിന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ അടക്കം ആർമി സബ്സിഡി പെൻഷൻ എന്നുവേണ്ട എല്ലാം പോകുന്നത്.. പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ നികുതിവരുമാനവും കേന്ദ്ര ഏകീകൃത ഫണ്ടിലേക്ക്ആണ് വരുന്നത്..
ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് 22 രൂപയോളവും, നേരിട്ടല്ലാതെ ലഭിക്കുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെയെല്ലാം വിഹിതവുമാണ്.. ഐസക്കിന് വേണമെങ്കിൽ 2 രൂപ കൂട്ടി പെട്രോൾ വിൽക്കാമായിരുന്നു,
മദ്യത്തിന് 247% ടാക്സ് ഈടാക്കി സാധാരണക്കാരുടെ പണം അപഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അതായിരുന്നു, ഇത് സാമ്പത്തികമായി പ്രായോഗികമാണ്.. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയപരമായി അല്ല..

ഈ ത്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ ന്യായീകരണമായോ അല്ലാതെയോ കാണാം..⚠️
കണക്കുകൾ ശരിയാണേൽ ഏകദേശം 3-4 രൂപയെങ്കിലും എണ്ണ കമ്പനികൾ നഷ്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ടാകും, സർക്കാർ ടാക്സ് കർശനമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് പമ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അത്ര ഈസി ആകില്ല..

കാരണം റിഫൈനറി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ്നേക്കാൾ താഴെയാണ് ഒഎംസി-യിൽ നിന്ന് ഡീലർക്കു കിട്ടുന്നത്

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with AVS🇮🇳

AVS🇮🇳 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avsIND_

7 Feb
1. എല്ലാവർഷവും ഉത്സവപ്രതീതിയോടെ വരുന്ന ബജറ്റ് പണ്ടേ താല്പര്യമില്ല.. സാധാരണ ബജറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ ധനപരമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തി മറയ്ക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസ് പോലെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഈ വട്ടം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെട്ടത് സുതാര്യതയാണ്.. #Budget2021 Image
2. FY21/22 ധനക്കമികൾ FRBM നു പിടികൊടുക്കാതെ യഥാക്രമം 9.5/6.8% പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെ വല്യ കാര്യമാണ്.. വ്യക്തമായ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ ബജറ്റ് ആണിതെന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം വരുമാന രസീതുകളുടെയും ചെലവുകളുടെയും അംഗീകൃത കണക്കുകൾ റെഡി ആണ്,
3. വ്യക്തമായ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമ്പത് വ്യവസ്ഥക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പേയ്‌മെന്റുകളും റീഫണ്ടുകളും കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ്..
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!