Men kèk ti konsèy si w son bouzen ki vle amelyore bouzinaj li. Oubyen si w ta vle vin yon bouzen.

- Pa lave bòbòt ou ak savon ni dlo cho. Andan bòbòt ou netwaye pwòp tèt li.
Bòbòt la dwe gen sant pou l genyen. Pa nwi l ak savon. Ni lòt pwodwi pou l gen sant flè.
Si w ap raze, raze ak (conditionner) Rens. L ap ede po w rete swa epi ou gen mwens risk pou w pran bouton.

Si w ap mete tanga oubyen lòt kilòt ak lang, asire w ke se koton yo ye paske y ap fwote ak bòbòt ou anpil li ka irite po w ba w enfeksyon. Jis mete koton 🤷🏿‍♀️
Lè w ap sòti toujou bat pou w ta gen kotèks ak kapòt nan valiz ou. Si w pa sove tèt ou w a va sove yon lòt sis. Sinon, poukisa pou w lage sante w nan men yon lòt moun?

Chanje kotèks/tanpon/ sou ou souvan. Epi chèche konnen kijan règ ou mache. Gen yon aplikasyon ki rele FLO.
Si se premye fwa w ap rankontre ak yon gaRson, pataje lokasyon w ak kèk zanmi. Ou ka voye yon foto ba yo tou. Mache ak kapòt ou epi TOUJOU gen ase lajan nan men w pou w tounen lakay ou. Pa janm depann de moun pou deplasman w
Si l mande w ak konbyen nèg ou plumen deja, sis bloke misye. Tout gason eklere konnen sa ki enpòtan se sante w. Pandan n ap pale de sante a.

Mande gason an poul teste, wè rezilta yo. Ou menm tou, m swete w teste e montre l yo. Ou ta dwe teste souvan menm si w pa aktif ke sa.
Avan w plumen, chèche konnen kisa misye panse sou kèk sijè tankou avòtman, child support, dwa fanm lan sou kò li. Sa l panse de fanm ak kò fanm an jeneral.

Evite tèt fè mal.
An gwo, bòbòt ou se pa w. Lave l , pale ak li, ba l manje, pa kite nempòt moun jwe ak li, ba l pouvwa li.

💜

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Limena Gran Chire 🇨🇦🇭🇹🏳️‍🌈💜

Limena Gran Chire 🇨🇦🇭🇹🏳️‍🌈💜 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!