Hoorde weer veel te hoog aantal toegewezen sociale huurwoningen voor statushouders (WNL radiodebat: 110 duizend in 10 jaar). Mensen vormen vaak huishoudens. Periode 2010-19:
🔸177 duizend mensen, ≈ 71 duizend huishoudens
🔸3,5% van alle woningtoewijzingen
longreads.cbs.nl/asielenintegra…
Dit verhoogt spanning a/d onderkant vd woningmarkt wel iets.

Echter, er is langdurig veel meer *structureel* aan de hand
🔹Aanbod neemt af
🔹Bouw blijft achter
🔹Vraag neemt toe: meer alleenwonenden (oud & jong), duurdere koophuizen, groeiende bevolking
themasites.pbl.nl/balansvandelee…
Dit is de ontwikkeling in de woningvoorraad, inclusief die in de laatste jaren. Geen toename van corporatiewoningen.
Overigens, daarbij wonen deze recente immigranten, hier de Syrische statushouders, evenredig verspreid over NL. Iets extra druk op woningmarkt, maar goed verdeeld. De spanning op de woningmarkt in Nederland is vooral groot in de steden. cbs.nl/nl-nl/achtergr…
Perspectief: In 2018 gaf 15% van alle huishoudens in zelfstandige woning aan in voorgaande 2 jaar te zijn verhuisd, zo’n 1,1 miljoen huishoudens. Dus ongeveer 550 duizend huishoudens per jaar (2017-18). Vooral jongere mensen.
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2….
Kortom: toestroom v 7000 huishoudens pj extra, gedurende paar jaar, zorgt natuurlijk voor extra druk, maar als het wordt afgezet tegen structurele ontwikkelingen, en tegen aantallen verhuizingen in totaal, dan dient het als oorzaak v tekorten zeker niet gedramatiseerd te worden.
❗❗ Uiteindelijk verlaat een groot en toenemend deel Nederland ook weer.
🔸Bijna 40% vd asielmigranten is binnen 10 jaar doorgereisd of terug naar het land van herkomst

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ruben van Gaalen

Ruben van Gaalen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rubenivangaalen

3 Feb
Hoe komt CBS nou op die ruim 15 duizend oversterfte?

👇Draad👇

Verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat obv waargenomen sterfte in afgelopen 5 jaar (2015-2019). Incl. dus een halve griepepidemie. @statistiekcbs
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2…
Eerst wordt voor elk jaar de sterfte per week bepaald. Vervolgens wordt per week een gemiddelde van de sterfte in die week en de zes omliggende weken bepaald. Deze gemiddelde sterfte per week levert een benadering op van de verwachte wekelijkse sterfte.
Om toevallige schommelingen uit te sluiten zijn de marges rond de verwachte sterfte geschat op basis van de waargenomen spreiding in de sterfte per week in de afgelopen vijf jaar. In bepaalde seizoenen zijn de schommelingen groter en zijn uitschieters 'normaler'.
Read 21 tweets
2 Feb
Sommigen zeggen: Mensen die erg ziek werden of overleden tgv covid19 zijn oud én hebben/hadden allemaal onderliggende aandoeningen.

Nou, dat klopt meestal wel, maar het 𝙣𝙞𝙚𝙩 hebben van een onderliggende aandoening is gedurende uw leven al vrij snel uitzonderlijk.
Risicogroepen isoleren? (incompleet, grote overlap!):
2,3M 70-plussers
615k COPD
636k astma
1,6M hart/vaatziekten
600k suiker + chronische complicaties
1,7M nierschade
250k chronisch leverzieken
2M obesitas
600k kanker
...
3+ aandoeningen: 18% (75+: 70%)
rivm.nl/coronavirus-co…
Read 6 tweets
2 Feb
Niet groen, maar grijs heeft de toekomst binnen de EU. Onder andere hierdoor: Nauwelijks EU-regio's met het aantal kinderen per vrouw op het zogenaamde vervangingsniveau (2,1). Volg @milos_agathon voor meer mooie kaarten. Image
Bedoelde natuurlijk vergrijzing en niet dat de toekomst van de EU in Rusland (grijs gebied) ligt of zo. Mooi land hoor. Maar krimpt en vergrijst ook snel.
Ouder worden kan geweldig zijn, we kunnen langer vh leven genieten, maar met dalende geboortecijfers vormt het voor vooral Westerse welvaartsstaten ook een uitdaging. Afhankelijkheidsratio van ouderen (aantal 70+ per 100 van 25-69) 1950-2100. population.un.org/wpp/
Read 4 tweets
1 Feb
Sommigen zeggen: maar in 2018 overleden óók in korte tijd veel mensen extra aan griep (-9400). Zelfs per epidemie-week meer dan in 2020. Ok, maar er volgde een lange periode van zeer lage sterfte. Niet in 2020: over heel jaar bijna 42 extra overledenen per dag. 2018: bijna 7.
En inclusief gedragsaanpassingen, maatregelen.
Niet dramatiseren, niet marginaliseren: wel goed rekenen.

Nogmaals, duidelijke uitleg over verwachte en oversterfte:
Read 4 tweets
1 Feb
Mortality in the Netherlands: Week 3 (Jan 18-24) 3800 people died: 450 more than expected for this period. Excess mortality in the second wave is now 9,3 thousand, which is higher than in the first corona wave. @statisticscbs
cbs.nl/en-gb/news/202… Image
Excess mortality in 2020 was more than 6 times higher than in severe flu year 2018. ~169 thousand people died, over 15 thousand (10%) more than expected. Especially in the south-east, and among long term care users, elderly and men.
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2… Image
In 2018, excess mortality was high (>9400) during the flu epidemic, but very low afterwards. In 2020 there was only a short period of lower mortality than expected, especially before covid19. And wave 2 started in week 39. Image
Read 5 tweets
29 Jan
1/Waarom resultaten van studies waarbij deelnemers 𝙯𝙞𝙘𝙝𝙯𝙚𝙡𝙛 𝙖𝙖𝙣𝙢𝙚𝙡𝙙𝙚𝙣 niet klakkeloos moeten worden aangenomen.

🔹 Deelnemers worden vaak onder bepaald kijkers-, lezerspubliek geworven. Ze hebben veelal specifieke kenmerken, opvattingen, preferenties. Image
🔹Ze melden zichzélf aan. Ze worden niet random geselecteerd uit de populatie waar men 𝙪𝙞𝙩𝙨𝙥𝙧𝙖𝙠𝙚𝙣 𝙤𝙫𝙚𝙧 𝙬𝙞𝙡 𝙙𝙤𝙚𝙣. Niet iedereen heeft evenveel kans haar of zijn zegje te doen.

🔹Dit heeft grote gevolgen voor de waarde vd uitspraken die zullen worden gedaan. Image
2/
🔹Vaak worden ze ook nog voor een bepaald thema opgeroepen: mensen met een uitgesproken interesse hierin doen vaker mee.

🔹Ze vormen daardoor veelal niet of zelfs totaal niet een afspiegeling van de populatie *waar meestal vervolgens 𝙬𝙚́𝙡 uitspraken over worden gedaan*. Image
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!