---THREAD---

Buna cevap vermek için ilk olarak onlarca farklı liberal varyantını tek “liberal” kelimesinde toparlama hatasını öğretmemiz lazım.
Liberalizm 17.yy’da ilk özel mülkiyet haklarını, ifade özgürlüğünü koruyarak Locke, Burke, Hobbes gibi düşünürlerle ortaya çıktı. Bu liberalizme göre, devlet ve iktidar sınırlanmalı ve insanın doğal hak ve özgürlükleri korunmalıdır. Bu kısımlarda bütün liberaller anlaşır.
Daha sonra özellikle David Hume ve Adam Smith'in çalışmaları ile birlikte Ekonomik Liberalizm temelini kazanmıştır.
Liberalizm günümüze değin sürekli olarak kendini yenileyen bir dinamik akım olarak gelişimini sürdürmüştür. Bu gelişim sürecinde, liberal doktrin içerisinde farklı liberal düşünce okulları ve akımlar ortaya çıkmıştır.
Bu akımları en bilinenler olarak sayarsak şu şekilde olur: Klasik Liberalizm, Sosyal Liberalizm, ORDOliberalizm, Modern Liberteryenizm, Anarko-Kapilalizm. Çemberi ideolojik ayrımlardan ziyade düşünce okullarına kadar daraltır isek:
Klasik İktisat, Amerikan İktisat Okulu, Fransız Liberal Okul,İngiliz Tarih Okulu, Lozan Okulu, Neoklasik İktisat, Avusturya Okulu, Keynesyen Okul, Chicago Okulu ve daha bir sürü ayrı görüşten okul.
Burada anlatmak istediğim şey bu görüş ayrımlarının ortak noktası amaçlarının özel mülkiyet’in korunumu ve devlet’in ve iktidarın sınırlanması olması(AnCap dışında). Bu amaca ulaşmak için izledikleri yol ise çok değişiyor.
Bu ayrımlara biraz değinmek gerekirse: Klasik Liberalizm’de sosyal devlet yoktur, devlet hem hukuki hem ekonomik açıdan olabildiğince sınırlıdır. Ancak Klasik Liberalizmin içindekiler bile ayrılır,
Buna değinmek gerekirse Chicago Okulu, Fransız Liberal Okul, Avusturya Okulu gibi ayrımlara sahip klasik liberalizm bile kendi içinde.
Chicago Okulu sosyal devlete karşıdır ancak ekonomiye hala minimalde olsa karıştığı merkez bankası alanında para politikaları vardır. Fransız Liberal Okul ise tamamiyle Laissez-Faire kapitalizmini savunmakla beraber devletin olabildiğince sınırlı olmasını savunur
bu yönden Avusturya Okulunun öncüsü olarak görülür. Avusturya Okulu ise Fransız Okuldan farklı olarak hem felsefi hem ekonomik temelini daha çok oturtmuştur
öncüleri olan Bohm-Bawerk ve Carl Menger ise subjektif-değer’in ve marjinal fayda’nın gelişiminde büyük katkıları olan kişilerdir. Bu yüzden Klasik Liberaller uyguladıkları devlet politikaları arasında farklılıklar gösterir.
Sosyal Liberalizm’i(veya MODERN liberalizm) açıklamak için biraz daha tarihe başvurmak lazım. Serbest Piyasa ilk ortaya çıktığında Büyük Buhran dönemine kadar dünya klasik liberal, sosyal devletçi olmayan kapitalizmin tekelindedir(Almanya gibi ufak istisnalar var).
Büyük Buhran’dan sonra ortaya çıkan Keynesyen, Ordoliberal okullar devletin liberalist görevini korumak için sosyal devlet, müdahaleci politikalar gibi şeylere başvurdular. Keynes’in etkisi bu bağlamda dünyaya büyük olmuştur ve
dünya 1930lardaki New Deal kararlarından beri Sosyal Liberal, sosyal devletçi düzendedir. Modern Liberteryenizm ise Minarşizm ve Anarko-Kapitalizm olarak ikiye ayrılır:
Minarşizm’de devletin ekonomiye hiçbir etkisi olmamalıdır, hatta ve hatta ekonomiye müdahale edebilecek hiçbir yetkisi,bakanlığı olmaz. Devletin tek görevi vatandaşın iç ve dış güvenliğini sağlamaktır. Anarko-Kapitalistler direkt devletin feshedilmesini isterler.
Bütün bunları anlatma sebebimi şimdi az buçuk anlamışsınızdır galiba, Türkiye siyasetinin uzun zamandır yakasında olan çok fazla farkları olan liberal ayrımlara tek ve ayrılmaz gibi davranılması çok büyük yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Yani bunlardan çıkaracağımız sonuç
evet; bütün gelişmiş ve halkın refah içinde yaşadığı ülkeler liberal politikalar izler, ancak burada ayrılan nokta bu politikalar arasında da onlarca fark olduğudur ve bu farkların ayrı verimlere sahip olduğudur
Şahsen ben bir liberteryen olarak şuan dünyada liberalizm olduğunu düşünüyorum, liberalizm müdahalesiz, sosyal devlet olmayan klasik liberalizmden ibaret değil. Üstte anlattığım gibi bir sürü ayrımı var bu işin. Biz klasik liberaller/liberteryenler olarak zaten
sosyal liberalizmin bu tür politikalarını eleştiririz ve devlet müdahalesinin ortaya çıkardığı sonuçları gösteririz yeni öneriler yaparız, ancak sosyalizm gibi “alternatiflerden” iyi olduğunu da biliriz.Bir sosyal devletçi sosyal liberal devlet müdahalesini halihazırda savunduğu
için oluşan negatif sonuçlara devlet yüzünden deme ihtimali düşüktür ancak halihazırda devlet müdahalesini savunmayan birine negatif sonuçların sebebini sorduğunuzda günümüzde sosyal liberal dünya olmasının etkisiyle tabikide devlet müdahalesi diyecek.
Hele ki Türkiye gibi devlet müdahalesinin avrupa ölçeğinde en çok olduğu, vergilerin çok fazla olduğu, bireysel özgürlüklerin yükseltilmediği, devletin sınırlı olmadığı bir ülkede ortaya çıkan sonuçlarda liberallere top atmanın hiçbir akla mantığa uyan tarafı yoktur.
Yaptığım ilk thread olmasının getirdiği acemilikler olabilir bunlar için kusura bakmayın, ancak şu sitede eline her klavyeyi alanın akılsız argümanlarla liberalizme sallaması sinirimi bozuyordu. birinin bunları belirtmesi lazımdı.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Berkmoon

Berkmoon Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!