Tefsir tipi Midraşlar ve Yazılış Tarihleri ;

1⃣ Vereceğim örneklerde, Yahudi toplumunu en çok etkileyen ve en çok kullanılan eserlere öncelik verdim.

Bu konuyu biraz önemsiyorum, bakalım nasıl bir sonuca çıkacağız ..
2⃣
1. B'reshith Rabba ; Sıralı bir şekilde Tora'nın tam metin tefsiridir. Yazımı 3yy'da başlamış 5yy'da bitmiştir. Filistin bölgesinde sıkça kullanılmıştır. Dil olarak Kudüs Talmudu’na benzer. Galile Aramicesi ve başka hiçbir Rabbinik eserde yer almayan Grekçe kelimeler vardır.
3⃣
2. Eyha Rabbati ; Yeremya'nın mersiyeleri üzerine yazılan bir tefsirdir. 5-7 yy. arasında tamamlanmıştır. Babil ve Filistin bölgesinde kullanılmış, içinde Bar Kobcha isyanı ile alakalı bilgilerin olması nedeniyle önemlidir.
4⃣ Dil olarak Kudüs Talmudu’na benzer şekilde Mişna İbranicesi ile Galile Aramicesi ile yazılmış olup eserde başta Grekçe olmak üzere çok sayıda yabancı kelime yer aldığı ifade edilmiştir.
5⃣ 3. Shir ha-Shirim Rabbah ; Neşideler Neşidesi üzerine yazılan bir tefsirdir. 6-8. yy arası oluşturulmuş ve Filistin bölgesinde kullanılmış, eserin kaynağı Kudüs Talmudu'dur.

Bölümlerinde Akiva'nın esere övgü ile bahsetmesi nedeniyle 2. yy ait parçalar olduğu düşünülmektedir.
6⃣ Dili, içinde Galile Aramicesinden ve Grekçeden bazı kelimeler olan Mişna İbranicesidir.

4. Ruth Rabbah/Midraş Rut ; Rut kitabı üzerine yapılan tefsirdir. 4.yy dolaylarında yazılmaya başlanmış, redakte edilmesi 6. yy bulmuştur.
7⃣ Dili,Mişna İbranicesi ile yazılmış eserde Galile Aramicesi ve Grekçe bazı kelimeler mevcuttur.

5. Kohelet Rabbah/Ecclesiastes Rabbah ; Vaiz kitabı üzerine yazılan bir tefsirdir. 8.yy'a tarihlenmektedir.

Eserin dili Mişna İbranicesi olup yer yer Galile Aramicesi ve Grekçe +
8⃣ + kelimeler de ihtiva etmektedir. Eserde Hristiyanlık karşıtı bir çok bölüm vardır.

6. Midraş Megillat Esther/Esther Rabbah ; Ester kitabı üzerine yazılmış bir tefsirdir. Dili Kudüs Talmudu gibi Mişna İbranicesi olup içinde Aramice ve Grekçe kelimeler yer almıştır. 6.yy'dir.
9⃣ Vaaz Tarzı Midraşlar ;

1. Vayikra Rabbah : Levililer Kitabı hakkında vaaz tarzı yorumlar ihtiva etmektedir. Dil olarak Filistin Aramicesiyle yazılmasına ilaveten eserde Grekçe ve Latince çok sayıda kelime bulunmaktadır. 5yy - 7yy tarihlenmektedir.
🔟 2. Midrash Tanhuma ; Tüm Tora kitaplarına yönelik bir midraş literatürü kategorisidir. Grekçe, Latince ve kısmen Aramice yabancı kelimeler ihtiva eden geç dönem Rabbâni İbranice ile yazılmıştır.
1⃣1⃣ Tefsir olarak en geniş kapsamlı yapı Bereshit Rabba iken, Vaaz olarak ise Midrash Tanhuma'dır. 5.yy'a tarihlenmektedir. Bu eser 5 ve 6.yy'ın en önemli eseridir. 3 parçadan oluşur. Babil kökenlidir.
1⃣2⃣ 3. Pesikta de-Rab Kahana ; Tora ve Neviim’in Sinagog ibadetinde kullanılan belli bölümleri üzerine yorumlar ihtiva eden Filistin kökenli vaaz tarzı bir midraş çalışmasıdır. İki versiyonu bulunmaktadır. Birincisi Pesikta de Rav Kahana isimli çalışma olup 5-7.yy arasındadır.
1⃣3⃣ 4. Pesikta Rabbati: Tora ve Neviim üzerine Şabatlar ve özel günlerde icra edilen vaazlar koleksiyonudur. 6yy-7yy oluşturulmuştur. Pesikta de-Rab Kahana gibi Kudüs kökenlidir.
1⃣4⃣ 5. Devarim Rabbah : Filistin’deki üç yıllık Tora okuma sistemine göre düzenlenmiş olan eser 11 bölüm halinde Tesniye Kitabı üzerine iki vaaz parçası ve 25 vaaz içermektedir. Dili Galile Aramicesi ve bazı Grekçe kelimeler ihtiva eden rabbâni İbranicedir.
1⃣5⃣ 4yy - 9yy arasına tarihlenmektedir. Karailik düşüncesine karşıtlık mevcuttur.

6. Bemidbar Raba: Sayılar kitabı üzerine yapılan vaazlardır. 12.yy'a tarihlenmektedir.
1⃣6⃣ 7. Shemot Raba: Çıkış (Exodus) kitabı üzerine kurulu vaazlardır. Büyük oranda İbranice olarak kaleme alınan eserde yer yer Aramice, Grekçe ve Latince kelimeler de yer almaktadır. 9.yy'a tarihlenmektedir.
1⃣7⃣ Görüleceği üzere hemen hemen bütün eserler 4-7.yy arasına tarihlenmektedir. Faydalanılan kaynakların ise 1-2.yy dönemi Rabbanilerin eserlerdir. Yoğunluk Kudüs kökenli ekollere ait olsa da Babil Ekollerinin de etkisi görülmektedir.
1⃣8⃣ Pirke De-Rabbi Eliezer Midraşını en son bıraktım.

Bu vaazın önemi, diğerlerinden farklıdır. Alışılmışın dışında Enoch Kitabı ve Jübileler Kitabı olmak üzere apokrif literatürden etkilenmiştir.
1⃣9⃣ VE İLK DEFA İsmail, Fatıma, Ayşe gibi bazı Müslüman (Arap?) isimlerinin ve Arap tarihine yönelik bazı imaların yer aldığı ifade edilmiştir. Eser 8.yy'da yazılmıştır.

Aklımıza şu soru geliyor..

Sözde İslâm 6-7.yy'da bölgeye hakim olduysa, Neden ilk Yahudi vaazı 8yy aittir?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cosmos (Μάμεδ)

Cosmos (Μάμεδ) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RembrandtOfFade

18 Feb
Kandiller Hakkında küçük bir Saptama ;

1⃣ Hatırlar mısınız, 13 Ocak 2020'de Christoph Luxenberg'in ''Die Syro-Aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache'' eserinden faydalanarak ve eldeki ''belgeler'' ile ''Kadir Gecesini'' incelemiştik. Image
2⃣ Syro-Aramäische tekniği ile, birçok ''apaçık'' olmayan Arapça kelimenin aslında Süryanice olduğu ama yazarlar tarafından Arapçaya aktarılırken bir sürü kelime hatası/harf hatası yapıldığını göstermiştik.

Bunlardan bazıları Kevser Suresi ve Kadir sureleri idi.
3⃣ Kadir Suresi'nde geçen Süryani kökenli kelimeler ile context'i baştan yazarak, Luxenberg şöyle bir sonuca ulaşmıştı ;

Luxenberg’in çalışmasına göre, Kadir gecesi, Hristiyanların kutladıkları Noel gecesidir (İsa’ın doğduğu gece, Ruh’un yeryüzüne indiği gündür). Image
Read 9 tweets
8 Feb
İsa Mesih Çarmıh'a (Hayat Ağacı) Gerildi mi Gerilmedi mi ?

1⃣ Midraşik Vaaz Metni olan Kur'an'ın Nisâ Suresi 4: 157'yi birlikte inceleyelim.

Ve soru-cevap şeklinde ilerleyerek bu konuyu araştıralım.

Bu şimdiye kadar yapmış olduğumuz en büyük saptamalardan biri olacak.
2⃣ Nisâ Suresi 4: 157 ;

''Ve yine Allah'ın Elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i, "Kesinlikle biz öldürdük." demeleri nedeniyle. Aslında onu öldürmediler ve onu asmadılar da. Fakat kendilerine öyle göründü ... Kesin olan şu ki, onu öldürmediler. ‘’
3⃣ Temelsiz bilgiler eşliğinde okunduğunda, İsa Mesih'in çarmıha gitmediği ve asılmadığı sanılabilir.

Ancak ayeti daha iyi anlayabilmek ve ne dediğini çözümleyebilmek için bu sözü ete kemiğe büründürdüğümüzde aslında böyle olmadığını göreceğiz.
Read 44 tweets
7 Feb
10 Yahudi Hadisi ve Tanakh'da (İbrani İncili) Karşılığı ;

1⃣Kur'an'a girmemiş ama saraylarda yazılmış olan Hadis kitaplarında kendine yer edinen bazı hadisler gerçekten çok ilginçtir.

İncil, Tevrat, Mişna vb kitaptan kopya çeken Kur'an gibi, bu hadislerde bu kitapları baz alır.
2⃣ Buhari, Muslim gibi hadis yazarlarının kitaplarında geçen ilginç bir hadis vardır.

Ebu Hureyre'den nakil edildiğine inanılan bu hadis ;

''10 Yahudi alimi beni izleseydi, dünya üzerinde İslam'ı kucaklamamış Yahudi kalmazdı.''
3⃣ Eski Ahit'in (Tanakh) Küçük Peygamberler bölümü, Zekeriya 8:23'te ;

''O günlerde her dil ve ulustan 10 kişi bir Yahudi’nin eteğinden tutup, ‘'İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecekler.''
Read 5 tweets
1 Feb
Hak geldi, Batıl Zâil Oldu ;

1⃣Uydurulmuş İslâm tarihinde, Muhammed 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. Ama gerçekten bu yılda yaşadığı iddia edilen bu şahıs göç etmiş midir ?

Gelin hep birlikte İsimlerin Sıfat, Sıfatların isim olduğu tarihi inceleyelim.
2⃣ Çölün ortasında kurak Mekke'den Medine'ye 622 yılında 3-5 Bedevi kabile göç etmiş midir bilinmez ama 638 yılında bir ''Hicret'' yaşanmıştır.

Mekke'den Medine'ye mi? Tabiki hayır.

Hep birlikte İsrail'e gidiyoruz.. Kudüs'e !
3⃣ Sasanilerin 638 yılında, Hicaz bölgesinden kovduğu ''Hacerilerin'' Kudüs'e HİCRET'lerini bir bakalım.

Bu hicrette Arap ve Yahudi kabileleri hep birlikte Kudüs'e doğru gidiyorlar.
Read 26 tweets
31 Jan
Kur'an'da Meryemlerin Karıştırılma(ma)sı ;

1⃣ Hem Müslüman kardeşlerimiz hem de Kur'an'da bir sürü hata bulduğunu iddia eden Ateist/Deist kardeşlerimizin çok yanıldığı bir konuya değinelim.

Kuran Musa'nın kız kardeşi Meryem ile İsa'nın annesi Meryem'i karıştırmamıştır.
2⃣ Guillaume Dye, Gabriel Reynolds, Hoyland akademisyenlerin bu konuda yazdıklarını derin derin incelediğimiz de şöyle bir sonuca varıyoruz ;

Kur'an bu 2 Meryem'i karıştırmıyor. Bilerek ve isteyerek , kasten İsa'nın annesi Meryem ile Musa'nın kızkardeşi Meryem'i birleştiriyor.
3⃣ Bunu yapan 7.yüzyıla ait bir metin daha biliyoruz ve bu metin bir Hıristiyan metnidir. (The Lection of Jeremiah)

Her zamanki gibi, Kur'an bir kez daha Hristiyan ve Yahudi eserlerinden kopya çekiyor, etkileniyor.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!