En weer idiote ophef over iets dat Baudet heeft gezegd! Het legitimiteitsprincipe is en basisbeginsel van het strafrecht. In Nederland is dat opgenomen in artikel 1 van het wetboek van strafrecht. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan

telegraaf.nl/nieuws/8493562…
vooraf gegane wettelijke strafbepaling. M.a.w. je kunt niet gestraft worden voor iets dat niet al bij of krachtens de wet al strafbaar was toen je het beging of deed.

Dit legaliteitsprincipe niet toepassen de gruwelen van de nazi's was een grote en principiële hobbel die
genomen moest worden bij het proces in Neurenberg. Belangrijke misdrijven waarvoor deze lieden uiteindelijk veroordeeld werden, waren namelijk nog niet wettelijk strafbaar gesteld toen ze werden begaan. De nazi's konden alleen veroordeeld worden voor die misdrijven, door het
legaliteitsprincipe in deze situatie niet toe te passen, m.a.w..door een van de meest wezenlijke principes in het strafrecht opzij te schuiven. Je kunt vanuit juridisch perspectief bezien heel verschillend denken over het wel of niet vasthouden aan dat principe. Baudet hecht
veel waarde aan het legaliteitsbeginsel. Daar is niets mis mee, integendeel. Zijn opmerking kan dan ook op geen enkele wijze worden gezien of uitgelegd alsof Baudet de ernst en de gruwel van de nazi misdaden zou betwisten. Natuurlijk probeert extreem-links dat wel weer te doen.
Mijn persoonlijke mening is dat het legaliteitsbeginsel in het geval van de nazi's terecht opzij is gezet. Het zou in mijn beleving onverteerbaar zijn geweest als zij voor een groot deel van de misdrijven niet veroordeeld hadden kunnen worden met een beroep op dat beginsel.
Wat we hier weer zien is, dat links het niet kan verdragen als iemand een mening verkondigt die niet politiek correct wordt geacht. Bovendien zien we dat men Baudet hoe dan ook wil beschadigen door hem te demoniseren. Wie een hond wil slaan zal al snel een stok vinden. Vanuit de
hond bezien, zou het slim zijn om zich zo te gedragen dat hij zelf geen stokken klaarlegt waarmee hij geslagen zou kunnen worden. In die zin, is de opmerking over de illegitimiteit van het Neurenbergproces niet echt handig. Je kunt tevoren verwachten dat zo'n opmerking, waar
op zichzelf niets mis mee is, door de vijand zal worden misbruikt om je in een kwaad daglicht te stellen. Op punten die er echt toe doen op dit moment, is dat dan maar zo. Maar bij het antwoord op de vraag die een vrouw stelde over een tribunaal voor criminele politici, had het
deel over het Neurenberg proces ook prima weggelaten kunnen worden, zonder dat dat aan de kracht van het antwoord zou hebben afgedaan. Strategisch gezien zou dat verstandig zijn geweest. Natuurlijk, de beste stuurlui staan aan wal. En bij het beantwoorden van vragen moet je
onmiddellijk reageren. Dan heb je in je enthousuasme sneller iets gezegd dat degenen die je koste wat het kost onderuit willen halen, zullen ombouwen tot pistool om je neer te schieten.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with PeterK #VerenigdRechtsNL

PeterK #VerenigdRechtsNL Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PeterK43579783

23 Feb
Mensen direct of indirect dwingen om zich tegen hun wil te laten vaccineren, is in strijd met de grondwet en met internationale verdragen, zoals het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dat is al zo bij een vaccin waarvan de

ninefornews.nl/onrust-over-va…
veiligheid genoegzaam is gebleken uit langdurige en gedegen onderzoek en uit brede toepassing daarna op mensen. De schending wordt veel ernstiger, als sprake is van een experimenteel vaccin, dat alleen een noodgoedkeuring heeft, dat in korte tijd uit de grond is gestampt op basis
van een nieuwe technologie die indanks eerdere pogingen nooit eerder tot een goed en veilig resultaat heeft geleid, en waarvan over de hele wereld vele deskundigen wijzen op zeer grote risico's. Die risico's liegen er niet om: de ontwikkeling van auto-immuunziekten bijvoorbeeld,
Read 8 tweets
23 Feb
#klaarmetRutte

Rutte is een geniale bedrieger en verbaal illusionist. Hij is de snelst verkleurende kameleon die er bestaat. Hij verkoopt mensen knollen voor citroenen. Doet mensen geloven dat wit is wat zwart is als de nacht. Wekt de uiterlijke schijn van jovialiteit, maar is
in werkelijkheid een meedogenloze, empathieloze en gewetenloze potentaat, doof en blind voor elke vorm van tegenspraak of kritiek. Rutte is kampioen in het doen van beloften en die net zo vrolijk meteen weer te breken. Rutte verdooft mensen met mooie maar holle praatjes en
neemt hen tijdelijk mee in zijn volgens zijn opportunisme van dat moment gekantelde en verdraaide werkelijkheid. Rutte is een uiterst sluwe, gewiekste en kwaadaardige slang. Hij is zoals de duivel die zich voordoet als de engel van het licht. Hij presenteert zich als de redder en
Read 4 tweets
22 Feb
De democratie en de rechtsstaat in Nederland zijn als een dak op een huis met een houten draagcontructie die zeer ernstig is aangvreten door boktor, vocht en schimmels en die daardoor het gewicht van de betonpannen nauwelijks nog kan dragen en op instorten staat. Eén flinke
sneeuwbui is genoeg om het dak te laten instorten. De boktor, het vocht en de schimmel zijn VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Zij hebben met hun extreem-linkse globalistische obsessies de democratie ernstig uitgehold en de rechtsstaat tot een bijna dode letter
gemaakt. Wie aan de buitenkant kijkt, ziet nog steeds het dak als vanouds. Wie van binnen kijkt, weet dat er niks mag gebeuren of de boel stort ineen. De politieke sneeuwbui die het dak van de democratie en de rechtsstaat zal doen instorten, is aartsleugenaar, manipulant en
Read 6 tweets
21 Feb
Vanmiddag ben ik met mijn vrouw gaan fietsen. Er was volop te doen. Overal mensen die gezellig bij elkaar zaten, aan het wandelen waren of die er met de fiets op uit trokken. Gelukkig geen Covid SS gezien,,want dan zouden er vast boetes uitgedeeld zijn geworden. Ik bedacht me wel
dat de kans groot is dat we dit over een poosje waarschijnlijk niet meer zullen mogen. De nieuwe nazi spertijd wet van Rutte en Grapperhausmaakt het mogelijk om mensen ook overdag in huis op te sluiten. En reken maar dat deze misdadige vorm van het schenden van mensenrechten door
deze onderdrukkers zal worden gaan ingezet. Bijvoorbeeld als het mooi weer is, om drukte op straat te voorkomen. Ik denk niet dat ze dit vóór de verkiezingen zullen doen, maar daarna zeer zeker. Dan zal het steeds erger worden. Wat we moeten beseffen is dit. 1) Als het aan de
Read 4 tweets
21 Feb
Jaren geleden ben ik mijn werkzaam leven begonnen bij de rijkspolitie. Ik heb daar toen ook een ME-opleiding gevolgd. Tijdens die opleiding waren er uiteraard ook regelmatig reloefeningen. De helft van de groep was telkens 'relschopper', de andere ME-er. Er werd aan de hand van
een verzonnen casus een relsituatie gespeeld. De relschoppers mochten eerst een tijd de ME-ers treiteren en uitschelden zonder dat die mochten reageren. Op een gegeven moment werd er dan opgetreden. Er werden video-opnamen gemaakt. Wat enorm opviel was, dat bepaalde figuren zelfs
op hun eigen collega's echt hélemaal losgingen en die met een lange wapenstok keuhard bleven slaan, terwijl daar totaal geen reden voor was. Die idioten gingen helemaal door het lint. Hun slachtoffers waren na afloop bont en blauw geslagen. Dat gebeurde elke keer weer.
Read 5 tweets
21 Feb
Het gemak waarmee politici zoals bijvoorbeeld Merkel zich uitlaten over een directe of indirecte vaccinatieplicht, geeft een glashelder inzicht in hun misdadige mentaliteit, die hen uiteindelijk in staat maakt tot het begaan van élke mensrenrechtenschending, hoe gruwelijk ook.
Ga maar na... grondwetten en internationale verdragen garanderen onschendbaarheid van de lichamelijke en persoonlijke integriteit. Iemand dwingen om tegen zijn wil een vaccinatie te ondergaan, is een flagrante scheiding daarvan. Dat geldt te meer, nu er sprake is van zeer
risicovolle experimentele vaccins, die volgens vele deskundigen wereldwijd, buitengewoon ernstige bijwerkingen kunnen hebben, meteen al na toediening, maar ook op langere termijn, terwijl er ook goed werkende en veilige medicijnen zijn, die het Covid19 probleen kunnen oplossen.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!