Nishad Profile picture
6 Apr, 7 tweets, 2 min read
आठवणींचा हिंदोळा....

तसे बघितले तर भोर हे गाव ना घाटावर ना कोकणात. पण कोकणचे प्रवेशद्वार!!
भोर ला शाळेत असताना हिवाळा आणि उन्हाळ्यात शाळेत जाण्यासाठी जवळचा मार्ग म्हणजे मुरलीधर मंदिराचा घाट. तीस - पस्तीस पायऱ्या उतरून जावे लागे. बरोबर त्याखाली नीरा नदीच्या पात्रात वाळूच्या
पिशव्या भरून केलेल्या तात्पुरत्या पूलावरून! हा पूल साधारणपणे पावसाळा संपला की साधारणपणे जुलै ऑगस्ट महिन्यात दरवर्षी केला जायचा.
त्यादरम्यान नदी ओलांडून पलीकडे जायचे झाले तर गुडघा भर तर कधी कधी त्याहून जास्त पाण्यातून आणि पाण्याखालच्या दगड गोट्यातून स्वतःला,.
आपल्या हाफ चड्ड्या सांभाळत आणि जवळचं दप्तर सावरत मार्ग काढवा लागत असे. कधी कधी साखळी करून एकमेकाला आधार देत मार्गक्रमण करावे लागत असे.
साधारण १०० मीटर अंतर वाळुमधून जावे लागे नंतर कॉजवे अर्थात जुना छोटा पुल ( ज्यावरून फक्त चालत जाता येत असे) भोर आणि भोलवडे गावाला जोडणारा
पूल ओलांडून पुढे गेले की, भोलवडे गावाच्या बाजूला एक झाड होते.नदी काठावर म्हसोबा ( एक मोठ्ठा दगड, कितीही पुर येऊन गेले तरी ती जागेवरून हलला नाही) त्याच्या अगदी समोरच ते झाड होते. ( प्रातिनिधिक स्वरूपात त्याचे चित्र सोबत जोडले आहे)
दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे त्या झाडाखालील मातीची धूप झालेली ( पाण्यात वाहून गेलेली) होती आणि त्याचे मूळ उघडे पडलेले होते. कदाचित त्यामुळे ते अतिशय भीतीदायक वाटत होते. सहसा एकटा कोणी तेथून जायला धजावत नसे. त्याठिकाणी भुताचे वास्तव्य आहे असा समज होता.
दोन चार जण असतील तर त्या झाडाकडे न बघता मार्गक्रमण करायचे. अगदी एकट्याची वेळ आली तर श्री राम जय राम म्हणत आणि थोडा वेळ डोळे मिटून घेऊन पुढे जायचे.

© यशवंत महाशब्दे - आमचे मामा

आवडलं तर नक्की शेअर करा...
@threadreaderapp - unroll

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nishad

Nishad Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!